Moozeeck

Flukonazol


UPUTSTVOZA LEK


Flukonazol, kapsula, tvrda, 50 mg

ukupno 7 kom, blister, 1 x 7kom


Flukonazol, kapsula, tvrda, 150 mg

ukupno 1 kom, kontejner, 1 x 1kom


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: REPLEK FARM D.O.O.E.L.


Adresa: Kozle 188, 1000 Skoplje, Republika Makedonija


Podnosilac zahteva: Polifarm d.o.o.


Adresa: Zlatiborska 2V, Beograd


Flukonazol, 50 mg, kapsula, tvrda Flukonazol, 150 mg, kapsula, tvrda (flukonazol)


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Flukonazol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Flukonazol

 3. Kako se upotrebljava lek Flukonazol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Flukonazol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FLUKONAZOL I ČEMU JE NAMENJEN


  Flukonazol spada u grupu antigljivičnih lekova. Aktivna supstanca je flukonazol.

  Flukonazol se koristi za lečenje infekcija izazvanih gljivicama, i takođe se koristi da bi se sprečilo da dobijete infekciju kandidom. Najčešći uzročnik gljivičnih infekcija je kvasnica Candida.


  Odrasli


  Vaš lekar Vam može preporučiti ovaj lek za lečenje sledećih tipova gljivičnih infekcija:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FLUKONAZOL


  Lek Flukonazol ne smete koristiti:  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Odmah obavestite Vašeg lekara ako uzimate terfenadin ili astemizol (antihistaminici za lečenje alergija) ili cisaprid (lek za lečenje želudačnih tegoba), pimozid (za lečenje mentalnih bolesti) ili hinidin (za lečenje srčane aritmije) ili eritromicin (antibiotik za lečenje infekcije) pošto se ovi lekovi ne smeju uzimati istovremeno sa flukonazolom (videti odeljak “ Lek Flukonazol ne smete koristiti”).


  Postoje neki lekovi koji menjaju dejstvo leka Flukonazol. Obavezno kažite lekaru ukoliko uzimate neke od sledećih lekova:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FLUKONAZOL


  Uvek uzimajte ovaj lek onako kako Vam je lekar propisao. Ako niste sigurni posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


  Flukonazol kapsule se gutaju cele sa čašom vode. Preporučuje se uzimanje leka uvek u isto doba dana, nezavisno od obroka.


  U nastavku su navedene uobičajene doze ovog leka.


  Odrasli


  Indikacija

  Doza

  Za lečenje kriptokoknog meningitisa

  400 mg prvog dana a zatim 200 mg do 400 mg

  jednom dnevno tokom 6 do 8 nedelja, ili duže ukoliko je potrebno. Ponekad se doze povećavaju do 800 mg

  Za sprečavanje vraćanja kriptokoknog meningitisa

  200 mg jednom dnevno sve dok Vam lekar ne kaže

  da prestanete

  Za lečenje kokcidiomikoze

  200 mg do 400 mg jednom dnevno od 11 meseci do

  24 meseca, ili duže ukoliko je potrebno. Ponekad se doze povećavaju do 800 mg

  Za lečenje unutrašnjih gljivičnih infekcija čiji je

  uzročnik Candida

  800 mg prvog dana, a zatim 400 mg jednom

  dnevno sve dok Vam lekar ne kaže da prestanete

  Za lečenje infekcija sluznica koje zahvataju

  unutrašnjost usta, grla i rane izazvane zubnom protezom

  200 mg do 400 mg prvog dana, a zatim 100 mg do

  200 mg sve dok Vam lekar ne kaže da prestanete

  Za lečenje gljivičnog oboljenja sluznica – doza

  zavisi od lokalizacije infekcije

  50 mg do 400 mg jednom dnevno tokom 7 do 30

  dana sve dok Vam lekar ne kaže da prestanete

  Za sprečavanje infekcija sluznica koje zahvataju

  unutrašnjost usta, grla

  100 mg do 200 mg jednom dnevno, ili 200 mg 3

  puta nedeljno, dok ste pod rizikom da dobijete infekciju

  Za lečenje gljivičnih infekcija polnih organa

  150 mg kao pojedinačna doza

  Za sprečavanje ponovne pojave vaginalnog

  gljivičnog oboljenja

  150 mg svakog trećeg dana do ukupno 3 doze (1.,

  4. i 7. dan) a zatim jednom nedeljno tokom 6 meseci dok ste pod rizikom da dobijete infekciju

  Za lečenje gljivičnih infekcija kože i noktiju

  U zavisnosti od mesta infekcije, 50 mg jednom

  dnevno, 150 mg jednom nedeljno, 300 do 400 mg jednom nedeljno tokom 1 do 4 nedelje (za atletsko stopalo može trajati do 6 nedelja, za lečenje infekcija noktiju sve dok inficiran nokat ne bude zamenjen)

  Za sprečavanje infekcije koju izaziva Candida

  (ukoliko je imuni sistem oslabljen i ne funkcioniše kako treba)

  200 mg do 400 mg jednom dnevno dok ste pod

  rizikom da dobijete infekciju


  Adolescenti uzrasta od 12 do 17 godina


  Sledite dozu koju Vam je propisao Vaš lekar (lekar Vam može propisati doze koje se primenjuju kod odraslih ili doze koje se primenjuju kod dece).


  Deca do 11 godina starosti

  Maksimalna dnevna doza flukonazola kod dece iznosi 400 mg. Doziranje se određuje u odnosu na telesnu masu deteta u kilogramima.

  Indikacija Dnevna doza


  Gljivične infekcije sluznica i grla čiji je uzročnik Candida – doza i trajanje zavise od težine i lokalizacije infekcije

  3 mg po kg telesne mase (6 mg po kg telesne mase može biti dato prvog dana)

  Kriptokokni meningitis ili unutrašnje gljivične

  infekcije čiji je uzročnik Candida

  6 mg do 12 mg po kg telesne mase

  Za sprečavanje infekcije kod dece čiji je uzročnik

  Candida (ukoliko njihov imuni sistem ne funkcioniše kako treba)

  3 mg do 12 mg po kg telesne mase


  Upotreba kod dece uzrasta od 0-4 nedelje


  Upotreba kod dece starosti od 3 do 4 nedelje:

  Treba primenjivati istu dozu koja je navedena u gornjoj tabeli, ali jednom u dva dana. Maksimalna doza iznosi 12 mg/kg telesne mase na svakih 48 sati.


  Upotreba kod dece mlađe od 2 nedelje:

  Treba primenjivati istu dozu koja je navedena u gornjoj tabeli, ali jednom u tri dana. Maksimalna doza iznosi 12 mg/kg na svaka 72 sata.


  Lekar, ponekad, može da Vam propiše doze ovog leka koje se razlikuju od doza navedenih u tabeli. Vaš farmaceut će Vam napisati na pakovanju koju dozu Vi treba da koristite. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Stariji pacijenti

  Kod starijih pacijenata nije potrebno posebno prilagođavanje doze, osim ukoliko imate oboljenje bubrega.


  Pacijenti sa oboljenjem bubrega

  Ukoliko imate oboljenje bubrega, Vaš lekar će možda promeniti doziranje ovog leka, u skladu sa funkcijom Vaših bubrega.


  Ako ste uzeli više leka Flukonazol nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Flukonazol nego što bi trebalo, moguće je da ćete se loše osećati. Odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili najbliže odeljenje hitne pomoći. Simptomi mogućeg predoziranja mogu biti glasovi, slike, osećaji i misli koji nisu stvarni (halucinacije i paranoidno ponašanje). U slučaju predoziranja, treba primeniti simptomatsku terapiju (uz suportivne mere i ispiranje želuca ako je potrebno).


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Flukonazol


  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu. Ukoliko ste zaboravili da uzmete kapsulu leka Flukonazol, popijte je čim se setite. Ako je uskoro vreme da uzmete narednu dozu, ne uzimajte dozu koju ste propustili.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Flukonazol, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Kod malog broja ljudi dolazi do razvoja alergijskih reakcija, mada su ozbiljne alergijske reakcije retke. Ako se kod Vas javi bilo koji od sledećih simptoma, odmah se javite svom lekaru:  Ukoliko neko od navedenih neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije pomenuto u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK FLUKONAZOL


  Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Flukonazol posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba odbacivati putem kanalizacije ili kućnog otpada. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odbacite lekove koji Vam više nisu potrebni. Te mere pomažu u zaštiti životne sredine. Neiskorišćeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Flukonazol


Flukonazol 50 mg

Jedna kapsula sadrži 50 mg flukonazola.


Flukonazol 150 mg

Jedna kapsula sadrži 150 mg flukonazola. Pomoćne supstance su:


Flukonazol 50 mg i 150 mg

Sadržaj kapsule: laktoza, monohidrat, kukuruzni skrob, silicijum-dioksid, kolidni, bezvodni, magnezijum-stearat, natrijum-laurilsulfat


Flukonazol 50 mg

Sastav kape i tela kapsule: Patent blue V (E 131), Quinoline yellow (E 104), gvožđe(III)-oksid, crveni (E 172), titan-dioksid (E 171), gvožđe(III)-oksid, žuti (E 172), želatin


Flukonazol 150 mg

Sastav kape i tela kapsule: titan-dioksid (E 171), želatin Kako izgleda lek Flukonazol i sadržaj pakovanja Kapsula, tvrda.

Flukonazol 50 mg

Tvrde, želatinske kapsule N0 2 tamno zelene kape i tela koje sadrže beli homogeni prašak. Unutrašnje pakovanje je PVC/PVDC-Al blister.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija sa 1 blisterom sa 7 kapsula.


Flukonazol 150 mg

Tvrde želatinske kapsule N0 1 bele kape i tela koje sadrže beli homogeni prašak.

Gotov proizvod je pakovan u kontejner od polipropilena sa zatvaračem od LDPE koji se nalazi u kartonskoj kutiji. U kontejneru se nalazi 1 kapsula.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Polifarm d.o.o. Zlatiborska 2V, Beograd


Proizvođač:

REPLEK FARM D.O.O.E.L.

Kozle 188, 1000 Skoplje, Republika Makedonija Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Novembar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-4769-11-001 od 08.01.2013. god., Flukonazol, kapsule, tvrde, 7 x (50mg) 515-01-4771-11-001 od 08.01.2013.god., Flukonazol, kapsule, tvrde, 1 x (150mg)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z