Moozeeck

Nystatin


UPUTSTVO ZA LEK


Nystatin, prašak za oralnu suspenziju, 100.000 i.j./mL Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1 x 24 mL


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Nystatin , prašak za oralnu suspenziju, 100.000 i.j./mL INN: nistatin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristitie lek Nystatin

da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, morate se obratiti svom lekaru.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Nystatin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Nystatin

 3. Kako se upotrebljava lek Nystatin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Nystatin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK NYSTATIN I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Nystatin, prašak za oralnu suspenziju pripada grupi tzv. antigljivičnih lekova. Lek Nystatin, prašak za oralnu suspenziju namenjen je za lečenje i sprečavanje nastanka gljivičnih infekcija usta, grla i creva koje su izazvane gljivicama iz grupe Candida.


  Koristi se i u prevenciji (sprečavanju pojave) gljivične infekcije usta i grla izazvane gljivicama iz grupe Candida, kod novorođenčadi čije su majke imale vaginalnu kandidijazu (vaginalnu gljivičnu infekciju izazvanu gljivicama iz grupe Candida).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NYSTATIN


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Nystatin prašak za oralnu suspenziju ne smete koristiti:


  - ukoliko ste alergični (preosetljivi) na nistatin ili na druge sastojke u preparatu (videti Sadržaj pomoćnih supstanci).


  Kada uzimate lek Nystatin, posebno vodite računa:


  Oralni preparati nistatina (obložene tablete i oralna suspenzija) nisu namenjeni lečenju sistemskih mikoza (raširena gljivična infekcija koja zahvata i druge organe Vašeg organizma).


  Lek Nystatin, prašak za oralnu suspenziju sadrži šećer laktozu. U slučaju netolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Nisu poznate značajnije interakcije leka Nystatin, prašak za oralnu suspenziju sa drugim lekovima.


  Primena leka Nystatin u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Do sada nisu zabeleženi poremećaji ploda čije su majke dobijale nistatin za vreme trudnoće. Lek Nystatin, prašak za oralnu suspenziju se može primenjivati u trudnoći samo ukoliko Vaš lekar proceni da očekivana korist za majku prevazilazi potencijalni rizik po plod.


  Nije poznato da li se lek Nystatin, prašak za oralnu suspenziju izlučuje u mleko dojilje pa se preporučuje oprez kod propisivanja leka za vreme dojenja.


  Uticaj leka Nystatin na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nema podataka da nistatin utiče na psihofizičku sposobnost prilikom upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Nystatin


  Nystatin, prašak za oralnu suspenziju sadrži laktozu. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

  Nystatin, prašak za oralnu suspenziju sadrži metilparahidroksibenzoat koji može da izazove alergijske

  reakcije (trenutno ili usporeno) i benzojevu kiselinu koja je slab iritant sluzokože.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NYSTATIN


  Lek Nystatin, prašak za oralnu suspenziju uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli


  U lečenju oralne kandidijaze ili infekcije usta izazvane gljivicama iz grupe Candida i ranica nastalih usled upotrebe zubnih proteza i veštačkih zuba inficiranih Candidom albicans: 1 mL suspenzije se ukapava u usnu duplju, 4 puta dnevno; za postizanje optimalnog dejstva, potrebno je da se lek što duže zadrži i bude u kontaktu sa obolelim površinama.


  Kod lečenja crevne kandidijaze, 5 mL suspenzije se ukapava u usnu duplju, 4 puta dnevno.


  Kod profilakse (sprečavanje pojave), ukupna dnevna doza od 1 000 000 i.j. (jedan milion) se pokazala uspešnom u sprečavanju kandidijaze kod pacijenata na terapiji antibioticima širokog spektra.


  Primenu leka treba nastaviti 48 sati nakon povlačenja simptoma radi prevencije ponovne pojave bolesti.


  Deca

  U lečenju gljivičnih infekcija usta, grla i creva, kod odojčadi i dece, 1 ml suspenzije se ukapava u usnu duplju 4 puta dnevno. Potrebno je da se lek što duže zadrži i bude u kontaktu sa obolelim površinama.


  Primenu leka treba nastaviti 48 sati nakon povlačenja simptoma radi prevencije ponovne pojave bolesti.


  U profilaksi gljivične infekcije usta i grla, kod novorođenčadi, preporučuje se doza od 1mL, jednom dnevno.


  Stariji

  Nisu potrebni posebno prilagođavanje doze i mere opreza.


  Način pripreme Oralna upotreba.

  Za pripremu 24 mL oralne suspenzije, u bočicu sa suvom supstancom dodati 23 mL prečišćene vode.


  Pripremljena suspenzija, koja se primenjuje u obliku kapi, zadržava nepromenjenu antibiotsku aktivnost 7 dana nakon pripremanja.


  Ako ste uzeli više leka Nystatin nego što je trebalo


  Visoke doze nistatina od 5 000 000 i.j. dnevno su izazvale mučninu i gastrointestinalne poremećaje. Nisu zabeleženi slučajevi ozbiljne toksičnosti usled superinfekcija.


  Ukoliko je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek (deca), obratite se lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Nystatin


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Nystatin


  Nećete osetiti nikakve promene ako naglo prestanete da uzimate lek.


  Ukoliko imate neka pitanja koja se odnose na upotrebu leka Nystatin, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i u slučaju primene drugih lekova, propisana doza leka Nystatin prašak za oralnu suspenziju kod određenog broja bolesnika može dovesti do neželjenih reakcija.


  Lek Nystatin veoma dobro podnosi, čak i nakon produžene primene. Zabeleženi su slučajevi iritacije oralne sluzokože i pojačane osetljivosti (senzibilizacije).


  Gastrointestinalna neželjena dejstva: proliv (uključujući jedan slučaj krvave stolice), mučnina, povraćanje, gastrointestinalne smetnje/poremećaji;


  Poremećaji kože: ospa uključujući koprivnjaču prijavljeni su retko. Stevens-Johnson-ov sindrom prijavljen je veoma retko;

  Druga neželjena dejstva: ubrzan rad srca, otežano disanje, otok lica i nespecifični bolovi u mišićima su

  takođe prijavljeni retko.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK NYSTATIN


  Rok upotrebe: 3 (tri) godine. Čuvanje:

  Lek čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Nakon rastvaranja lek čuvati na sobnoj temperaturi i upotrebiti u roku od 7 dana.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove kojiVam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Nystatin Aktivne supstance su:

  Nystatin, prašak za oralnu suspenziju, 100.000 i.j./mL:


  1ml oralne suspenzije sadrži: nistatin 100.000 i.j.


  Ostali sastojci su:


  Nystatin, prašak za oralnu suspenziju, 100.000 i.j./mL:Kako izgleda lek Nystatin i sadržaj pakovanja


Nystatin, prašak za oralnu suspenziju, 100.000 i.j./mL:


Žuti prašak.

Gotov proizvod je pakovan u tamne staklene boce hidrolitičke otpornosti tip III, sa HDPE zatvaračem sa kapaljkom od polipropilena i PVC pumpicom.


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Nystatin, prašak za oralnu suspenziju, 100.000 i.j./mL: 515-01-8715-11-001 od 17.08.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z