gsk Apoteke Apoteke

Ramipril PharmaS


UPUTSTVO ZA LEK


Ramipril PharmaS, tableta, 2,5mg

Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom

Ramipril PharmaS, tableta, 5mg

Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom


Proizvođač: PharmaS d.o.o. Beograd

Adresa: Slobodna zona Beograd, Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija

Podnosilac

zahteva: PharmaS d.o.o. Beograd

Adresa: Viline vode bb, Beograd, Srbija


Ramipril PharmaS, tableta, 2,5mg Ramipril PharmaS, tableta, 5mg, ramipril


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ramipril PharmaS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ramipril PharmaS

 3. Kako se upotrebljava lek Ramipril PharmaS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ramipril PharmaS

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK RAMIPRIL PHARMAS I ČEMU JE NAMENJEN


  Ramipril PharmaS sadrži ramipril. On spada u grupu lekova koji se nazivaju ACE inhibitori (ihibitori angiotenzin konvertujućeg enzima).


  Ramipril PharmaS deluje tako što:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RAMIPRIL PHARMAS


  Lek Ramipril PharmaS ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK RAMIPRIL PHARMAS


  Strogo se pridržavajte lekarskih uputstava o uzimanju ovog leka. Ako imate bilo kakve nedoumice, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Uzimanje leka

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi i lek Ramipril PharmaS može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Prestanite da uzimate Ramipril PharmaS i odmah se obratite lekaru ako primetite bilo koje od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava – možda će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć:


  Ako primetite bilo kakve neželjene reakcije koje nisu nabrojane u ovom uputstvu, obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK RAMIPRIL PHARMAS


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Ramipril PharmaS tablete se ne smeju koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Čuvanje


  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece!

  Lek čuvati na temperaturi do 25C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ramipril PharmaS


Aktivna supstanca Ramipril PharmaS tableta je ramipril. Jedna tableta sadrži 2,5mg ili 5mg ramiprila. Ramipril PharmaS tablete 2,5mg sadrže sledeće pomoćne supstance: glicerol-dibehenat; laktoza, bezvodna; natrijum-skrobglikolat; natrijum-stearilfumarat i gvožđe (III)-oksid, žuti (E 172).


Ramipril PharmaS tablete 5mg sadrže sledeće pomoćne supstance: glicerol-dibehenat; laktoza, bezvodna; natrijum-skrobglikolat; natrijum-stearilfumarat i gvožđe (III)-oksid, crveni (E 172).


Kako izgleda lek Ramipril PharmaS i sadržaj pakovanja


Ramipril PharmaS 2,5mg tablete su svetlo-žute boje duguljaste, bikonveksne sa podeonom crtom na jednoj strani. Iznad podeone crte je utisnuta oznaka B, a ispod nje broj 49.

Ramipril PharmaS 5mg tablete su svetlo-ružičaste boje duguljaste, bikonveksne sa podeonom crtom na jednoj

strani. Iznad podeone crte je utisnuta oznaka B, a ispod nje broj 50.


Pakovanje:

28 (2x14) tableta po 2,5mg u PVC/PVdC-aluminijum blisteru, u kutiji. 28 (2x14) tableta po 5 mg u PVC/PVdC-aluminijum blisteru, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


PharmaS d.o.o. Beograd

Viline vode bb, Beograd, Srbija PharmaS d.o.o. Beograd

Slobodna zona Beograd, Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Ramipril PharmaS, tableta, 28 x (2,5 mg): 515-01-8655-11-001 od 15.06.2012.


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Ramipril PharmaS, tableta, 28 x (5 mg): 515-01-8656-11-001 od 15.06.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines