Moozeeck

Losartic plus


UPUTSTVO ZA LEK


Losartic plus®

film tablete, 50 mg/12,5 mg, blister 2x14 film tableta

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Pliva Hrvatska d.o.o.


Adresa: Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska


Podnosilac zahteva: TEVA Serbia d.o.o.


Adresa: Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


Losartic plus®, 50 mg/12,5 mg, film tablete Losartan /hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Losartic plus i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Losartic plus

 3. Kako se upotrebljava lek Losartic plus

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Losartic plus

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LOSARTIC PLUS I ČEMU JE NAMENJEN


  Losartic plus je kombinacija antagonista receptora angiotenzina II (losartan) i diuretika (hidrohlortiazid). Angiotenzin II je supstanca koja se formira u organizmu i vezuje za receptore na krvnim sudovima, dovodeći do njihovog suženja, što za posledicu ima povećanje krvnog pritiska. Losartan sprečava vezivanje angiotenzina II za ove receptore, što dovodi do opuštanja krvnih sudova čime se krvni pritisak smanjuje. Hidrohlortiazid deluje

  tako što pospešuje izlučivanje urina, što takođe doprinosi smanjenju krvnog pritiska.


  Losartic plus je indikovan za lečenje esencijalne hipertenzije (povišenog krvnog pritiska).

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LOSARTIC PLUS


  Lek Losartic plus ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LOSARTIC PLUS


  Losartic plus film tablete uvek uzimajte onako kako Vam je Vaš lekar preporučio. Ukoliko niste sigurni, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.


  Vaš lekar će odlučiti koja će biti odgovarajuća doza za Vas, u zavisnosti od Vašeg stanja i toga da li uzimate druge lekove. Važno je da nastavite da uzimate lek Losartic plus, onoliko dugo koliko Vam je Vaš lekar preporučio, da biste na taj način održali kontrolu krvnog pritiska.


  Visok krvni pritisak

  Za većinu pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom uobičajena doza leka Losartic plus potrebna za održavanje željenih vrednosti krvnog pritiska tokom 24 časa je jedna film tableta na dan. Ova doza se može povećati do maksimalne dnevne doze od dve film tablete leka Losartic plus, koje se uzimaju jedanput dnevno.

  Upotreba kod starijih pacijenata

  Pošto je lek Losartic plus podjednako efikasan i podjednako ga dobro podnose i stariji i mlađi odrasli pacijenti, nije potrebno prilagođavanje doze kod većine starijih pacijenata.


  Ako ste uzeli više leka Losartic plus nego što je trebalo

  Ako ste uzeli više leka Losartic plus nego što je trebalo, odmah se obratite svom lekaru, tako da Vam se vrlo brzo može pružiti medicinska pomoć. Predoziranje može izazvati veliki pad krvnog pritiska, osećaj lupanja srca (palpitacije), usporen puls, promene u sastavu krvi i dehidrataciju.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Losartic plus

  Pokušajte da uzimate lek Losartic plus kako Vam je propisano. Ako ste zaboravili da uzmete tabletu nikada ne uzimajte dodatnu dozu , nego preskočite tu dozu i uzmite sledeću u uobičajeno vreme.

  Nikada nemojte uzimati dvostruku dozu da biste nadoknadili propuštenu.

  Ako naglo prestanete da uzimate lek Losartic plus


  Odluku o prestanku terapije treba da donese Vaš lekar.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi, Losartic plus može izazvati neželjana dejstva, mada se ona ne javljaju kod svih. Ako se kod Vas javi neko od sledećih neželjenih dejstava, prekinite da uzimate lek i odmah obavestite svog lekara, ili idite u najbližu bolnicu:


  Ozbiljne alergijske reakcije (osip, svrab, oticanje lica, usana, usta ili grla, koje može da izazove teškoće u gutanju ili disanju).


  Ovo je ozbiljno ali retko neželjeno dejstvo, koje se javlja kod više od 1 na 10000 pacijenata, ali ređe od 1 na 1000 pacijenata. Možda će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć ili hospitalizacija.


  Zabeležena su sledeća neželjena dejstva:


  Česta neželjena dejstva (mogu se javiti kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

 5. KAKO ČUVATI LEK LOSARTIC PLUS


  Rok upotrebe


  3 godine


  Čuvanje


  Držati lek Losartic plus van domašaja dece!


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju! Čuvati na temperaturi do 25ºC, zaštićeno od vlage.


  Neupotrebljeni lek se uništava prema važećim propisima. O tome će Vas bliže informisati Vaš lekar ili farmaceut.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Losartic plus

Svaka film tableta sadrži 50 mg losartan-kalijuma i 12,5 mg hidrohlortiazida.


Pomoćne supstance: Jezgro:

celuloza, mikrokristalna

kalcijum-hidrogenfosfat, dihidrat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; kroskarmeloza-natrijum

talk;

magnezijum-stearat


Film (omotač): hipromeloza, laktoza, monohidrat;

titan−dioksid (E171); triacetin;

gvožđe(III)-oksid crveni (E172).


Kako izgleda lek Losartic plus i sadržaj pakovanja

Losartic plus tablete su svetloružičaste, okrugle, bikonveksne film tablete.

Pakovanje:

Kartonska kutija sa 2 blistera (OPA/PVC/Al), svaki sa po 14 film tableta. Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Teva Serbia d.o.o., Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


Proizvođač

Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-00159-14-002 od 07.10.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z