FISKocr

Micolat


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Micolat® , kapsule, tvrde, 250 mg

Pakovanje: ukupno 300 kapsula, tvrdih, blister, 30 x 10 kapsula, tvrdih


Proizvođač: Lek farmacevtska družba d.d.

Adresa: Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Micolat®, 250 mg kapsule, tvrde


INN: mikofenolna kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 1. KAKO ČUVATI LEK Micolat


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Micolat posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 30ºC.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Micolat

Aktivna supstanca je: mikofenolat mofetil.

Jedna kapsula, tvrda sadrži 500 mg mikofenolat mofetila.


Ostali sastojci su:

Jezgro kapsule

Skrob, preželatinizovan Kroskarmeloza-natrijum Povidon (K-90 F) Magnezijum-stearat


Telo kapsule

Gvožđe (III)-oksid, crveni (E172) Gvožđe (III)-oksid, žuti (E172) Titan-dioksid (E171)

Želatin


Kapa kapsule

FD&C Plavo #2 (E132)

Titan-dioksid Želatin


Kako izgleda lek Micolat i sadržaj pakovanja


Plava neprozirna kapica i narandžasto neprozirno telo kapsule u kojoj se nalazi beli do skoro beli prašak


U kartonskoj kutiji se nalazi 30 Alu/PVC/PE/PVDC blistera sa po 10 kapsula, tvrdih (ukupno 300 kapsula, tvrdih).

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Lek farmacevtska družba d.d. Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Septembar 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno, lek se može izdavati i uz recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini recepta.


Broj i datum dozvole:


Micolat® kapsule, tvrde 300 x (250 mg) 515-01-6088-10-001 od 13.10.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z