FISKocr

Jurnista


UPUTSTVO ZA LEK


§

Jurnista ; tableta sa produženim oslobađanjem; 32mg

Pakovanje: blister, 4 x 7 tableta sa produženim oslobađanjem


Napomena: ∆ prazan trougao u boji teksta, pun trougao crvene boje i § simbol pragrafa u boji teksta (Član

 1. Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka, dodatnom obeležavanju, kao i sadržaju uputstva za lek ("Službeni glasnik RS", br. 41/2011 od10.6.2011. godine )).


  Proizvođač 1: Janssen-Cilag SpA

  Adresa: Via C. Janssen, Borgo S. Michele 04010, Latina, Italija

  Proizvođač 2: Janssen Pharmaceutica N.V.

  Adresa: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgija

  Podnosilac zahteva: Janssen-Cilag KFT - Predstavništvo

  Adresa: Omladinskih brigada 88b, Novi Beograd, Beograd


  Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

  §

  Jurnista; tablete sa produženim oslobađenjem; 32mg INN: hidromorfon


  Pre upotrebe leka pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

  -Uputstvo sačuvajte. Možda ćete morati ponovo da ga pročitate.

  -Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

  -Ovaj lek je propisan lično Vama i ne smete ga dati drugimome. Drugome ovaj lek može da čkodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašim.

  -Ukoliko se prilikom upotrebe leka, kod Vas pojavi neko od neželjenih dejstava ili ukoliko primetite neko od

  neželjenih dejstava koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu.


  U ovom uputstvu ćete saznati:

  1. Šta je lek Jurnista i čemu je namenjen

  2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Jurnista

  3. Kako se upotrebljava lek Jurnista

  4. Moguća neželjena dejstva

  5. Kako čuvati lek Jurnista

  6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK JURNISTA I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Jurnista pripada grupi lekova koji se zovu kao analgetici ili lekovi protiv bolova. Lek Jurnista 32mg se propisuje za lečenje jakih dugotrajnih bolova.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK JURNISTA


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Jurnista ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Jurnista


  Ukoliko mislite da lek Jurnista suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Uvek uzimajte lek onako kako Vam je lekar rekao. Ukoliko niste sigurni to treba uvek da proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Ukoliko već ne koristite lekove slične morfinu za lečenje bola, uobičajena početna doza leka Jurnista ne sme biti veća od 8mg, koju treba uzeti u isto vreme svakoga dana.

  Ukoliko prelazite sa terapije nekim drugim lekom protiv bolova, sličnim morfinu na terapiju lekom Jurnista,

  lekar Vam može propisati drugačiju početnu dozu leka Jurnista.

  Vaš lekar Vam može povećati dozu kako bi se postigla kontrola bola. Između povećavanja doza treba sačekati da prođe period od najmanje tri dana.


  Uzimanje tablete

  Progutajte tabletu Jurnista celu, sa čašom vode.

  Ne žvaćite, ne lomite i ne usitnjavajte tabletu. Ukoliko to uradite postoji opasnost od predoziranja jer bi se tako lek oslobodio u Vašem organizmu suviše brzo. Ukoliko pokušate da delove slomljene tablete ubrizgate putem injekcije neki od sastojaka uzeti na ovaj način mogu izazvati smrt.

  Lek Jurnista ne treba uzimati češće od jedanput u toku 24h. Pokušajte da tabletu Jurnista uzmete u isto vreme svakoga dana.


  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek. Ukoliko želite da prekinete tretman ne činite to bez znanja i saveta lekara.


  Ako ste uzeli više leka Jurnista nego što bi trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Jurnista nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


  Odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili najbližu stanicu hitne pomoći. Ukoliko je moguće recite im koje ste tablete uzeli i koliko.

  Ukoliko ste predozirani možete se osećati veoma pospano i možete imati teškoće u disanju. Efekti

  predoziranja se mogu pogoršati – vlažna i hladna koža, sužene zenice, nizak krvni pritisak i koma. Kod osoba koje su ozbiljno predozirane može doći do prestanka disanja, srčanog napada i smrti.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Jurnista


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite to što ste preskočili da uzmete lek! Obratite se Vašem lekaru za savet šta da učinite.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Jurnista

  Kada dođe vreme da prestanete sa uzimanjem tableta Jurnista, Vaš lekar će Vam smanjivati dozu postepeno.

  Doza se uobičajeno smanjuje na pola, svakog drugog dana. Kada dostignete najnižu moguću dozu, Vaš lekar će porazgovarati sa Vama o tome kada treba da prekinete sa uzimanjem leka.

  Kod nekih osoba se prilikom smanjenja doze leka Jurnista javljaju simptomi apstinencije.

  Recite vašem lekaru ukoliko imate neki od sledećih simptoma:

  Ukoliko imate dodatnih pitanja o upotrebi leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA LEKA JURNISTA


  Kao i svi lekovi i lek Jurnista može izazvati neželjena dejstva, ali se ona ne javljaju kod svih.


  Veoma česta neželjena dejstva

  Ona se mogu javiti kod više od 1 od 10 osoba koje koriste lek Jurnista:


  Takođe možete primetiti i sledeće neželjene reakcije: delirijum, promene u menstrualnom ciklusu i insuficijencija respiracije.


  Neželjene reakcije identifikovane tokom posmarketinškog perioda: Veoma retke neželjene reakcije

  Poremećaj imunog sistema: preosetljivost

  Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva: angioedem, koprivnjača


  Ukoliko neka od navedenih neželjenih reakcija postane izraženija ili, ukoliko primetite neku neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu, molimo Vas posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

  Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK JURNISTA

  Rok upotrebe

  2 godine.


  Lek Jurnista treba držati van domašaja dece!

  Ne koristite lek nakon isteka datuma (EXP) naznačenog na blisteru i kutiji.

  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25oC.

  Ne koristite lek ukoliko primetite da su tablete oštećene.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Jurnista tablete ne upotrebljavajte za drugu namenu osim za onu za koju su Vam propisane. Ovaj lek možete dobiti isključivo uz lekarski recept.


Šta sadrži lek Jurnista


Sadržaj aktivnih supstanci:

Jurnista 32mg tableta sa produženim oslobađanjem sadrži i oslobađa 32,00mg hidromorfon-hidrohlorida, što odgovara količini od 28,48mg hidromorfona.

Sadržaj pomoćnih supstanci: U jezgru:


Kako izgleda lek Jurnista i sadržaj pakovanja

Jurnista tablete načinjene su u obliku tableta sa produženim oslobađanjem.

Jurnista tableta sa produženim oslobađanjem od 32mg: okrugle, bikonveksne tablete bele boje, sa odštampanom crnom oznakom "HM 32" na jednoj strani.


Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija.


32mg: PVC/Aclar/Al folije. četiri blistera sa po sedam tableta sa produženim oslobađanjem se nalaze u kartonskoj kutiji.

Pakovanje sa 28 tableta sa produženim oslobađanjem.


Nosilac dozvole i proizvođač

Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet:


Janssen-Cilag KFT - Predstavništvo, Novi Beograd,Omladinskih brigada 88b, Beograd


Naziv i adresa proizvođača:


 1. Janssen-Cilag SpA

  Via C. Janssen, Borgo S. Michele 04010, Latina, Italija


 2. Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgija


Napomena: štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:

Februar, 2014.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo na lekarski recept u dva primerka, shodno propisima o lekovima koji sadrže opojne

droge


Broj i datum dozvole:

Jurnista 32mg, blister, 4 x 7 tableta sa produženim oslobađanjem: 515-01-07007-13-001 od 13.05.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z