Moozeeck

Anzovip


UPUTSTVO ZA LEK


Anzovip®, kapsula, tvrda, 100 mg

Pakovanje: ukupno 120 kom, blister, 12 x 10 kom


Proizvođač: Zdravlje A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija

Podnosilac zahteva: Zdravlje A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Anzovip®

100 mg, kapsula, tvrda


INN imatinib


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Anzovip i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Anzovip

 3. Kako se upotrebljava lek Anzovip

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Anzovip

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ANZOVIP I ČEMU JE NAMENJEN

  Anzovip je lek koji sadrži aktivnu supstancu imatinib. Ovaj lek deluje tako što sprečava rast abnormalnih ćelija

  kod bolesti koje su dole navedene. Ovo uključuje neke tipove malignih bolesti.


  Anzovip se koristi kod odraslih i dece za lečenje:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ANZOVIP


  Anzovip Vam može propisati samo lekar koji ima iskustva u terapiji malignih bolesti krvi ili solidnih tumora.


  Pažljivo se pridržavajte uputstva lekara, čak iako se razlikuju od opštih informacija koje možete naći u ovom Uputstvu.


  Lek Anzovip ne smete koristiti:

  Ako ste preosetljivi (alergični) na imatinib ili bilo koji drugi sastojak leka Anzovip koji je naveden u odeljku 6 Uputstva za lek.

  Ako se ovo odnosi na Vas, recite svom lekaru i nemojte uzeti lek Anzovip

  Ako mislite da ste možda preosetljivi ali niste sigurni, pitajte svog lekara za savet.

  Kada uzimate lek Anzovip, posebno vodite računa:


  Pre nego što uzmete Anzovip recite svom lekaru:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ANZOVIP


  Vaš lekar će Vam propisati Anzovip zato što imate ozbiljno oboljenje. Anzovip će Vam pomoći u borbi protiv Vaše bolesti.


  Ipak, uvek uzimajte Anzovip tačno onako kako Vam je rekao lekar. Važno je da ga uzimate onoliko dugo koliko Vam lekar kaže. Treba da proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni. Nemojte prestati da uzimate Anzovip osim ukoliko Vam to lekar ne kaže. Ako ne možete da uzimate lek onako kako Vam je to propisao Vaš lekar, ili ako osećate da Vam više nije potreban, kontaktirajte odmah svog lekara.


  Koliko leka treba uzeti Primena kod odraslih

  Vaš lekar će vam tačno reći koliko Anzovip kapsula da uzmete.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i lek Anzovip može dovesti do neželjenih dejstava, mada se ona ne javljaju kod svih. Ona su obično blaga do umerena.


  Ova neželjena dejstva se mogu javiti sa određenom učestalošću, koja je definisana prema sledećem: Veoma često: javljaju se kod više od 1 na 10 pacijenata

  Često: javljaju se kod 1 do 10 na 100 pacijenata

  Povremeno: javljaju se kod 1 do 10 na 1000 pacijenata Retko: javljaju se kod 1 do 10 na 10000 pacijenata

  Veoma retko: javljaju se kod manje od 1 na 10000 pacijenata

  Nepoznato: učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka

  Neka neželjena dejstva mogu biti ozbiljna. Recite svom lekaru odmah ako Vam se javi nešto od sledećeg: Veoma česta ili česta neželjena dejstva:


  Ako bilo koje od neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primetite bilo koja druga neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, molimo Vas da obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ANZOVIP


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 15 meseci.

  Ne upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe!


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage. Čuvati lek van domašaja dece!

  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništavaju prema važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Anzovip

Aktivna supstanca:

Anzovip 100mg: Jedna kapsula, tvrda sadrži 100mg imatiniba (u obliku imatinib-mesilata). Pomoćne supstance:

Celuloza, mikrokristalna; Kopovidon; Krospovidon;

Natrijum-stearilfumarat;

Silicijum-dioksid, koloidni, hidrofobni; Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni


Telo i kapica kapsule: Titan-dioksid (E 171);

Sunset yellow FCF ( FD&C Yellow No.6) (E 110); Hipromeloza (E 464)


Mastilo za štampu: Šelak;

Gvožđe-oksid, crni (E 172); Propilenglikol;


Amonijak, rastvor koncentrovani; Kalijum-hidroksid.


Kako izgleda lek Anzovip i sadržaj pakovanja

Anzovip 100mg, kapsula, tvrda je dvodelna, svetlonarandžasta, tvrda kapsula No. 1, napravljena od hipromeloze, ispunjene svetložutim praškom. Na telu kapsule je crnim mastilom odštampana oznaka „100 mg“, u skladu sa specifikacijom gotovog leka.


Unutrašnje pakovanje: blister Al/PVC-Aclar, 12 blistera sa po 10 kapsula. Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija i uputstvo.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Zdravlje A.D. Leskovac, Vlajkova 199, Republika Srbija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept. Broj i datum dozvole:

515-01-4489-12-001 od 13.11.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z