Apoteke Apoteke
jiangsu
Apoteke

Tebokan forte


UPUTSTVO ZA LEK


Tebokan® forte, film tablete, 120 mg 20 film tableta

40 film tableta

60 film tableta


Proizvođač: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG


Adresa: Willmar- Schwabe-Strasse 4, 76227 Karlsruhe, Nemačka

Podnosilac zahteva: Alpen Pharma d.o.o.

Adresa: Ilirska 5, 11060 Beograd, Srbija


Tebokan® forte 120 mg, film tablete

INN: ginko (Ginkgo biloba), suvi ekstrakt lista


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Tebokan forte, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Tebokan forte i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tebokan forte

 3. Kako se upotrebljava lek Tebokan forte

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tebokan forte

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TEBOKAN FORTE I ČEMU JE NAMENJEN

  Tebokan forte sadrži ekstrakt lista ginka, Ginkgo biloba. Tebokan forte je biljni lek koji se koristi za:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TEBOKAN FORTE


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Tebokan forte ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TEBOKAN FORTE


  Pre prve upotrebe leka konsultovati lekara.


  Uvek uzimajte lek Tebokan forte prema instrukcijama datim u ovom Uputstvu. Ukoliko niste sigurni oko pravilne upotrebe, možete pitati Vašeg lekara ili farmaceuta.


  -Simptomatska terapija poremećaja cerebralne funkcije organskog porekla u okviru sveukupnog terapijskog koncepta kod sindroma demencije sa sledećim najvažnijim simptomima: oslabljeno pamćenje, oslabljena koncentracija, depresivno raspoloženje, vertigo, tinitus, glavobolja:

  Odrasli (>18 godina) treba da uzimaju 1 film tabletu (što odgovara 120 mg ekstrakta ginkga) 2 puta dnevno.  -Kod vrtoglavice i kao pomoćna terapija kod tinitusa:

  Odrasli (>18 godina) treba da uzimaju 1 film tabletu (što odgovara 120 mg ekstrakta ginkga) jednom dnevno. Film tablete se moraju uzimati svako jutro i veče (2 puta dnevno) ili svako veče (1 put dnevno).

  Ne treba uzimati film tablete u ležećem položaju. Film tablete se moraju uzimati nesažvakane sa dovoljnom količinom tečnosti (poželjno je sa čašom vode). Uzimanje je nezavisno od obroka.


  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako ste stekli utisak da je efekat ovog leka suviše jak ili suviše slab.


  Deca i adolescenti

  Ne preporučuje se primena leka Tebokan forte kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina (videti odeljak 2.).


  Trajanje terapije

  - Simptomatska terapija blagog do umerenog sindroma demencije (primarna degenerativna demencija, vaskularna demencija i mešoviti oblik ova dva tipa demencije:

  Trajanje terapije treba da bude najmanje 8 nedelja. Nakon terapijskog perioda od 3 meseca, lekar bi trebao da

  proveri da li je dalji nastavak terapije opravdan.


  -Periferna arterijska okluzivna bolest:

  Povećanje razdaljine koja se može prepešačiti bez bola zahteva trajanje terapije minimalno 6 nedelja.


  - Vrtoglavica:

  Primena u periodu dužem od 6 do 8 nedelja, ne predstavlja terapijsku prednost.


  -Tinitus:

  Adjuvantnu terapiju bi trebalo primenjivati najmanje 12 nedelja. Ako se ne uoči nikakav terapijski uspeh posle 6 meseci, ne treba očekivati dalji napredak i posle dužeg terapijskog perioda.


  Ako ste uzeli više leka Tebokan forte nego što je trebalo


  Nisu zabeleženi slučajevi predoziranja.

  Ako ste uzeli veću količinu leka Tebokan forte, neželjene reakcije opisane u delu “Neželjena dejstva” se mogu pojačati. Obavestite Vašeg lekara. On/ona mogu da odluče o mogućim neophodnim merama.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Tebokan forte


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu tabletu ali nastavite sa terapijom kao što je propisano od strane Vašeg lekara ili kao što je navedeno u ovom Uputstvu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Tebokan forte


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Tebokan forte može da izazove neželjena dejstva.

  Sledeća lista neželjenih dejstava obuhvata sve reakcije koje su se pojavile tokom terapije lekovima koji sadrže ekstrakt lista ginka, uključujući one koje su se javile pod visokim dozama ili tokom dugotrajne terapije. Procena neželjenih dejstava se zasniva na sledećim informacijama o učestalosti:


  Veoma česta:

  više od 1 od 10 tretiranih pacijenata

  Česta:

  manje od 1 od 10 ali više od 1 od 100 tretiranih

  pacijenata

  Povremena:

  manje od 1 od 100 ali više od 1 od 1.000 tretiranih pacijenata

  Retka:

  manje od 1 od 1.000 ali više od 1 od 10.000 tretiranih pacijenata

  Veoma retka:

  manje od 1 od 10.000 tretiranih pacijenata


  Ne postoje pouzdani podaci o učestalosti neželjenih dejstava uočenih tokom terapije lekovima koji sadrže ekstrakt lista ginka, pošto su ova neželjena dejstva postala poznata putem pojedinačnih izveštaja od strane pacijenata, lekara ili farmaceuta. Prema ovim izveštajima, tokom terapije Tebokan forte mogu se javiti sledeća neželjena dejstva:


  -Krvarenje iz pojedinačnih organa se može javiti naročito u slučaju istovremene primene lekova koji inhibiraju koagulaciju krvi poput fenprokumona, acetilsalicilne kiseline ili drugih nesteroidnih antireumatika (videti takođe u odeljku 2.). Ozbiljne reakcije preosetljivosti (anafilaktički šok) su moguće kod preosetljivih osoba; mogu se pojaviti alergijske reakcije na koži (crvenilo, otok, svrab).


  Ako bi došlo do bilo koje od gore navedenih neželjenih reakcija, ne treba nastaviti sa uzimanjem leka Tebokan forte i odmah treba obavestiti Vašeg lekara kako bi on/ona mogli da odluče o daljim neophodnim merama i ozbiljnosti reakcija.

  Takođe, mogu se pojaviti blagi gastrointestinalni poremećaji, glavobolja, vrtoglavica ili pogoršanje već postojeće vrtoglavice.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili ako primetite neko neželjeno dejstva koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK TEBOKAN FORTE


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  5 godina.

  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Nema posebnih uslova čuvanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Tebokan forte


Aktivna supstanca:

1 film tableta sadrži 120 mg suvog ekstrakta lista ginka (Ginkgo biloba) (35-67:1; rastvarač za ekstrakciju: aceton 60% m/m), kvantifikovanog, prečišćenog tako da sadrži 26.4-32,4 mg flavonoida, izraženo kao flavonski glikozidi i 6,48-7,92 mg terpenskih laktona, od čega 3,36 - 4,08 mg ginkolida A, B, C i 3,12 - 3,84 mg bilobalida, i manje od 0,6 µg ginkolnih kiselina po film tableti.


Pomoćne supstance: Kroskarmeloza-natrijum; Silicijum-dioksid koloidni; Hipromeloza;

Laktoza, monohidrat;

Makrogol 1500;

Magnezijum-stearat (Ph.Eur.); Kukuruzni skrob;

Celuloza, mikrokristalna;

Simetikon-α-hidro-ω-oktadecil-oksipoli(oksietilen)-5-sorbinska kiselina (Ph.Eur.), voda; Talk;

Titan-dioksid (E 171);

Gvožđe(III)-oksid (E 172).


Kako izgleda lek Tebokan forte i sadržaj pakovanja


Okrugle, crvene film tablete ravnih površina.

Tebokan forte je dostupan u pakovanjima od 20, 40 i 60 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Alpen Pharma d.o.o., Ilirska 5, 11060 Beograd, Srbija


Dr.Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, Willmar-Schwabe-Strasse 4, 76227 Karlsruhe, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

Tebokan forte, 120 mg, 20 film tableta: 515-01-6593-12-001 od 25.03.2014.

Tebokan forte, 120 mg, 40 film tableta: 515-01-6594-12-001 od 25.03.2014.

Tebokan forte, 120 mg, 60 film tableta: 515-01-6595-12-001 od 25.03.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines