FISKocr

Metfogamma


UPUTSTVO ZA LEK


Metfogamma® 500

Pakovanje: 30 film tableta, blister , 3x10 film tableta


Metfogamma®a 850

Pakovanje: 30 film tableta, blister , 3x10 film tableta


Metfogamma® 100

Pakovanje: 30 film tableta, blister , 2x15 film tableta


Proizvođač: Wörwag Pharma GmbH&Co.KG


Adresa: Calwer Straße 7, 71034 Böblingen, Nemačka


Podnosilac zahteva: Wörwag Pharma GmbH&Co.KG-PREDSTAVNIŠTVO


Adresa: Zahumska 23a/I, 11 000 Beograd


Broj rešenja: 515-01-2711-11-001 od 05.03.2012. za lek Metfogamma® 500, film tablete, 30 x (500mg) Broj rešenja: 515-01-2716-11-001 od 05.03.2012. za lek Metfogamma® 850, film tablete, 30 x (850mg) Broj rešenja: 515-01-2713-11-001 od 05.03.2012. za lek Metfogamma® 1000, film tablete, 30 x (1000mg)


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik INN

Metfogamma, 500 mg, 850 mg, 1000 mg, film tableta metformin


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Metfogamma i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Metfogamma

 3. Kako se upotrebljava lek Metfogamma

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Metfogamma

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-2711-11-001 od 05.03.2012. za lek Metfogamma® 500, film tablete, 30 x (500mg) Broj rešenja: 515-01-2716-11-001 od 05.03.2012. za lek Metfogamma® 850, film tablete, 30 x (850mg) Broj rešenja: 515-01-2713-11-001 od 05.03.2012. za lek Metfogamma® 1000, film tablete, 30 x (1000mg)


 1. ŠTA JE LEK Metfogamma I ČEMU JE NAMENJEN


  Metfogamma pripada grupi lekova namenjenih lečenju insulin-nezavisne šećerne bolesti (tip 2), kod odraslih osoba.

  Metfogamma snižava nivo šećera u krvi kod pacijenata obolelih od šećerne bolesti (diabetes mellitus tip 2), kod odraslih, a naročito kod gojaznih pacijenata kod kojih se dijetom i fizičkom aktivnošću nije mogla postići zadovoljavajuća regulacija šećera u krvi. Primena metformin- hidrohlorida, kao leka prvog izbora, kod ovih

  pacijenata, pokazala je smanjenje učestalosti komplikacija izazvanih ovom bolešću.

  Metfogamma pripada grupi lekova koji se koriste u lečenju insulin-nezavisnog dijabetesa (dijabetes-mellitus tip

  2) kod odraslih i dece od 10 godina i više.

  Vaš lekar Vam može prepisati lek Metfogamma film tablete same (monoterapija), ili u kombinaciji sa drugim

  oralnim lekom za snižavanje nivoa šećera u krvi, odnosno insulinom.

  Kod dece iznad deset godina starosti i adolescenata Metfogamma film tablete se mogu koristiti kao monoterapija ili u kombinaciji sa insulinom.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Metfogamma


  Lek Metfogamma ne smete koristiti:  Kad uzimate lek Metfogamma, posebno vodite računa:


  Postoji opasnost od neželjenog nagomilavanja, a time i od prekomernog zakišeljavanja krvi, mlečnom kiselinom (laktatna acidoza), koja zavisi od bubrežne funkcije. Zato treba obezbediti normalno funkcionisanje bubrega kao preduslov za terapijsku primenu leka Metfogamma . Iz tog razloga kontrolu Vaše burežne funkcije, na osnovu merenja koncentracije kreatinina u Vašem serumu, potrebno je obavljati najmanje jednom godišnje.

  Ukoliko je kod Vas vrednost serumskog kreatinina na gornjoj granici normale, ove kontrole je potrebno obavljati dva do četiri puta godišnje. Pošto kod starijih pacijenata određivanje serumskog kreatinina nije uvek dovoljan pokazatelj bubrežne funkcije, preporučuje se određivanje klirensa kreatinina.

  Poseban oprez je potreban u slučajevima kada kod Vas može doći do ograničene bubrežne funkcije (npr.: u početku lečenja nekim lekovima za snižavanje krvnog pritiska ili reumatskog oboljenja).

  Neophodan je poseban oprez u slučaju poremećaja funkcije jetre.

  Kod ispitivanja krvnih sudova primenom kontrastnih sredstava koja sadrže jod, postoji opasnost od akutnog otkazivanja bubrega. Iz tog razloga Vaše lečenje Metfogammom, se mora prekinuti pre obavljanja takvog ispitivanja i može se ponovo nastaviti tek 2 dana posle ispitivanja, ukoliko je prethodnim ponovnim pregledom utvrđeno da je funkcija bubrega normalna.

  Ukoliko je kod Vas planirana neka operacija u potpunoj anesteziji ili spinalnoj anesteziji, potrebno je potpuno prekinuti uzimanje ovog leka 2 dana pre intervencije. Terapija se sme nastaviti 2 dana posle intervencije, tj. tek po početku uzimanja hrane ukoliko se utvrdi da kod Vas postoji normalna funkcija bubrega.

  Obavestite Vašeg lekara ako ste oboleli od neke bakterijske ili virusne infekcije (npr. grip, infekcija disajnih puteva, infekcija mokraćnih puteva).

  Tokom lečenja sa Metfogamma nastavite sa sprovođenjem Vaše dijete i posebno vodite računa o ravnomerno unosu ugljenih hidrata u toku dana. Ukoliko ste gojazni, potrebno je da pod kontrolom lekara,

  nastavite Vašu redukcionu dijetu.

  Unos većih količina alkohola predstavlja opasnost od pojave hipoglikemije i laktatne acidoze, zbog toga se morate uzdržavati od uzimanja alkohola tokom terapije metforminom.

  Starije osobe

  Zbog ograničene bubrežne funkcije kod starijih osoba, doziranje leka Metfogamma trebalo bi određivati na osnovu bubrežne funkcije. Iz tog razloga je neophodno da Vaš lekar sprovodi redovne kontrole Vaše bubrežne funkcije.

  Broj rešenja: 515-01-2711-11-001 od 05.03.2012. za lek Metfogamma® 500, film tablete, 30 x (500mg)

  Broj rešenja: 515-01-2716-11-001 od 05.03.2012. za lek Metfogamma® 850, film tablete, 30 x (850mg) Broj rešenja: 515-01-2713-11-001 od 05.03.2012. za lek Metfogamma® 1000, film tablete, 30 x (1000mg)


  4 od 12


  Dijagnoza dijabetes melitusa tip II treba biti potvrđena prije nego što počne terapija sa metforminom.


  Deca i adolescenti

  Dijagnoza dijabetes melitusa tip II treba biti potvrđena pre nego što počne terapija sa metforminom.

  Nije otkriven uticaj metformin-hidrohlorida na rast i pubertet prilikom kontrolisanih kliničkih studija u trajanju od jedne godine, ali podaci tokom duže primene u ovoj populaciji nisu dostupni.

  Kako je samo nekoliko ispitanika starosti od 10 do 12 godina bilo uključeno u kliničke studije, izvestan oprez se

  preporučuje kod primene Metfogamma u ovoj starosnoj dobi.


  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta

  Tokom dugotrajne terapije lekom Metfogamma, otpočinjanje i prekidanje dodatne terapije može uticati na

  regulaciju nivoa šećera u krvi. Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate sledeće lekove, odnosno ukoliko ste ih do nedavno uzimali: kortikosteroide, neke lekove za lečenje visokog krvnog pritiska (ACE inhibitori), lekove koji izazivaju izbacivanje vode iz organizma (diuretici), neke lekove za lečenje bronhijalne astme, lekove koji sadrže alkohol ili planirate da idete na ispitivanja gde se primenjuju kontrastna sredstva koja sadrže jod.


  Uzimanje leka Metfogamma sa hranom ili pićima


  Tokom lečenja ovim lekom treba izbegavati upotrebu alkoholnih pića i treba se pridržavati propisane dijete.


  Primena leka Metfogamma u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. Primena u trudnoći

  Tokom trudnoće, treba da primete insulin u terapiji dijabetesa. Obavestite lekara ukoliko ste trudni, mislite da ste

  trudni ili planirate trudnoću, tako da Vam lekar može promeniti terapiju. Primena u dojenju

  Lek Metfogamma se ne preporučuje ukoliko dojite ili ukoliko planirate da dojite svoju bebu.

  Uticaj leka Metfogamma na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lečenje samo lekom Metfogamma ne dovodi do pada nivoa šećera u krvi ispod normalne vrednosti ( hipoglikemija), te nema uticaja na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili mašinama. Pri kombinovanom lečenju sa preparatima sulfonilureje, insulinom ili drugim lekovima koji snižavaju nivo šećera u krvi, sposobnost upravljanja motornim vozilom, mašinama ili obavljanje radova bez sigurnog oslonca može biti smanjena, usled


  Broj rešenja: 515-01-2711-11-001 od 05.03.2012. za lek Metfogamma® 500, film tablete, 30 x (500mg) Broj rešenja: 515-01-2716-11-001 od 05.03.2012. za lek Metfogamma® 850, film tablete, 30 x (850mg) Broj rešenja: 515-01-2713-11-001 od 05.03.2012. za lek Metfogamma® 1000, film tablete, 30 x (1000mg)


  mogućeg pada nivoa šećera u krvi ispod normalne vrednosti.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Metfogamma


  Nema posebnih informacija.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Metfogamma

  Metfogamma 500


  Lek Metfogamma 500 uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Doziranje ovog leka mora se za svakog pacijenta posebno odrediti od strane lekara na osnovu nivoa šećera u krvi, koji se mora pratiti putem redovnih kontrola.


  Za individualno prilagođavanje doze potrebnoj dozi održavanja, dostupne su tablete od 850 mg i 1000 mg.


  Ukoliko lekar drukčije ne propiše, uobičajena doza je:

  Zaodrasle:

  2-3 film tablete leka Metfogamma 500 mg dnevno (što odgovara 1000 do 1500 mg metformin- hidrohlorida), uzeti za vreme ili posle obroka. Doza se može povećavati do maksimalne preporučene doze od 6 film tableta dnevno (što odgovara 3000 mg metforin- hidrohlorida), podeljeno u tri pojedinačne doze. Ako je potrebno uzimati veći broj film tableta ovog leka, preporučuje se uzimanje veće jačine/doze po tableti.

  Decaiznad10godinastarostiiadolescenti

  Monoterapija i kombinovana terapija sa insulinom:

  Uobičajena početna doza je jedna Metfogamma 500 film tableta (koja odgovara 500 mg metformin- hidrohlorida), jednom dnevno uzeta uz obrok ili posle obroka.

  Doza može da bude povećana do maksimalno preporučene dnevne doze od 4 film tablete od 500 mg (što odgovara 2 g metformin-hidrohlorida), podeljeno u dve do tri pojedinačne doze..

  Načinprimene:

  Uzimajte lek Metfogamma 500 film tablete nesažvakane, uz jelo ili poslje obroka, sa dovoljno tečnosti.

  Prilikom uzimanja 2 ili više film tableta, dozu je potrebno podeliti na celi dan, na primer 1 film tableta ujutru i 1 film tableta uveče.


  Metfogamma 850


  Broj rešenja: 515-01-2711-11-001 od 05.03.2012. za lek Metfogamma® 500, film tablete, 30 x (500mg) Broj rešenja: 515-01-2716-11-001 od 05.03.2012. za lek Metfogamma® 850, film tablete, 30 x (850mg) Broj rešenja: 515-01-2713-11-001 od 05.03.2012. za lek Metfogamma® 1000, film tablete, 30 x (1000mg)


  Lek Metfogamma 850 uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Uzimajte lek Metfogamma 850 film tablete tačno prema uputstvu lekara. Ako imate neka pitanja molimo Vas pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.

  Doziranje ovog leka mora se za svakog pacijenta posebno odrediti od strane lekara na osnovu nivoa šećera u krvi, koji se mora pratiti putem redovnih kontrola.

  Za individualno prilagođavanje doze potrebnoj dozi održavanja, dostupne su tablete od 500 mg i 1000 mg. Ukoliko lekar drukčije ne propiše, uobičajena doza je:

  Zaodrasle:

  2-3 film tablete leka Metfogamma 850 mg dnevno (što odgovara 1700 do 2550 mg metformin- hidrohlorida), uzeti za vreme ili posle obroka. Doza se može povećavati do maksimalne preporučene dnevne doze od 3 film tablete dnevno (što odgovara 2550 mg metforin- hidrohlorida), podeljeno u tri pojedinačne doze.

  Decaiznad10godinastarostiiadolescenti

  Monoterapija i kombinovana terapija sa insulinom:

  Uobičajena početna doza je jedna Metfogamma 850 film tableta (koja odgovara 850 mg metformin- hidrohlorida), jednom dnevno uzeta uz obrok ili posle obroka.

  Doza može da bude povećana do maksimalno preporučene dnevne doze od 4 film tablete od 500 mg ili 2 film tablete od 1000 mg (što odgovara 2 g metformin-hidrohlorida), podeljeno u dve do tri pojedinačne doze.

  Načinprimene:

  Uzimajte lek Metfogamma 850 film tablete nesažvakane, uz jelo ili posle obroka, sa dovoljno tečnosti.

  Prilikom uzimanja 2 ili više film tableta, dozu je potrebno podeliti na ceo dan, na primer 1 film tableta ujutru i 1 film tableta uveče.


  Metfogamma 1000


  Lek Metfogamma 1000 uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Uzimajte lek Metfogamma 1000 film tablete tačno prema uputstvu lekara. Ako imate neka pitanja molimo Vas pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.

  Doziranje ovog leka mora se za svakog pacijenta posebno odrediti od strane lekara na osnovu nivoa šećera u krvi, koji se mora pratiti putem redovnih kontrola.


  Za individualno prilagođavanje doze potrebnoj dozi održavanja, dostupne su tablete od 500 mg i 850 mg metformin-hidrohlorida.


  Broj rešenja: 515-01-2711-11-001 od 05.03.2012. za lek Metfogamma® 500, film tablete, 30 x (500mg) Broj rešenja: 515-01-2716-11-001 od 05.03.2012. za lek Metfogamma® 850, film tablete, 30 x (850mg) Broj rešenja: 515-01-2713-11-001 od 05.03.2012. za lek Metfogamma® 1000, film tablete, 30 x (1000mg)


  Ukoliko lekar drugačije ne propiše, uobičajena doza je:

  Zaodrasle:

  Monoterapija i kombinacija sa drugim oralnim antidijabeticima

  Ova jačina je adekvatna ukoliko su potrebne više doze metformin-hidrohlorida. Uobičajena početna doza je ½ film tablete Metfogamma1000 mg, 2 ili 3 puta na dan, tokom ili posle obroka. Posle 10 do 15 dana dozu treba prilagoditi. Uobičajena dozu tada čine 2 film tablete Metfogamma 1000 mg (što odgovara 2000 mg metformin hidrohlorida) na dan, i ona se uzima u dve odvojene doze.

  Maksimalna dnevna doza je 3 film tablete Metfogamma 1000 mg (što odgovara 3000 mg metformin- hidrohlorida), podeljeno u tri pojedinačne doze.

  Kombinacija sa insulinom

  Metformin i insulin se mogu koristiti kao kombinovana terapija kako bi se postigla bolja kontrola glukoze u krvi. Metfogamma 1000 mg se daje u uobičajenoj početnoj dozi od ½ obložene tablete Metfogamma1000 mg 2 ili 3 puta na dan, dok se doza insulina prilagođava na osnovu merenja glukoze i krvi.


  Decaiznad10godinastarostiiadolescenti

  Monoterapija i kombinovana terapija sa insulinom:

  Uobičajena početna doza je ½ film tablete Metfogamma 1000 film tableta (koja odgovara 500 mg metformin- hidrohlorida), jednom dnevno uzeta uz obrok ili posle obroka.

  Doza može da bude povećana do maksimalno preporučene dnevne doze od 2 film tablete od 1000 mg (što odgovara 2 g metformin-hidrohlorida) podeljeno u dve do tri pojedinačne doze.


  Zastarije

  Zbog smanjene funkcije bubrega kod starijih pacijenata, doza metformin-hidrohlorida treba da se uskladi sa stanjem bubrežne funkcije. Stoga je potrebna redovna kontrola bubrežne funkcije.


  Načinprimene:

  Uzimajte lek Metfogamma 1000 film tablete nesažvakane, uz jelo ili posle obroka, sa dovoljnom količinom tečnosti.

  Prilikom uzimanja 2 ili više film tableta, dozu je potrebno podeliti na cijeli dan, na primer 1 film tabletu ujutru i 1 film tabletu uveče.


  Ako ste uzeli više leka Metfogamma nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Metfogamma nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

  Predoziranje lekom Metfogamma , ne dovodi do snižavanja šećera u krvi (hipoglikemija), već sobom nosi opasnost od pojave prekomernog zakišeljavanja krvi mlečnom kiselinom (laktatna acidoza). Početni znaci nastajanja ovog stanja mogu podsećati na sporedna dejstva metformina na gastrointestinalni trakt: mučnina, povraćanje, proliv, bolovi u trbuhu. Potpuno ispoljena slika sa pojavom bolova u mišićima, mišićnih grčeva, dubokim brzim disanjem, pomućenjem svesti ili komom, može se razviti u roku od nekoliko časova i zahteva

  Broj rešenja: 515-01-2711-11-001 od 05.03.2012. za lek Metfogamma® 500, film tablete, 30 x (500mg) Broj rešenja: 515-01-2716-11-001 od 05.03.2012. za lek Metfogamma® 850, film tablete, 30 x (850mg) Broj rešenja: 515-01-2713-11-001 od 05.03.2012. za lek Metfogamma® 1000, film tablete, 30 x (1000mg)


  urgentno bolničko lečenje.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Metfogamma


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Metfogamma, propisanu dozu uzmite u vreme uzimanja sledeće doze.

  Ni u kom slučaju ne pokušavajte da nadoknadite propuštenu dozu tako što ćete uzeti odjednom veći broj tableta.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Metfogamma


  Nemojte prekidati sa uzimanjem leka Metfogamma bez prethodne konsultacije sa lekarom.


  Ukoliko naglo prestanete da uzimate lek Metfogamma bez saveta lekara, morate imati na umu da će doći do nekontrolisanog porasta nivoa šećera u krvi kao i na pojavu poznih posledica šećerne bolesti, kao što su, na primer, oštećenje očiju, bubrega ili krvnih sudova.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Broj rešenja: 515-01-2711-11-001 od 05.03.2012. za lek Metfogamma® 500, film tablete, 30 x (500mg) Broj rešenja: 515-01-2716-11-001 od 05.03.2012. za lek Metfogamma® 850, film tablete, 30 x (850mg) Broj rešenja: 515-01-2713-11-001 od 05.03.2012. za lek Metfogamma® 1000, film tablete, 30 x (1000mg)


  Kao i svi lekovi i lek Metfogamma može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


  Poremećaji metabolizma i ishrane

  Veoma retko: težak poremećaj metabolizma usled prekomernog zakišeljavanja krvi mlečnom kiselinom (laktatna acidoza). Simptomi ove pojave su povraćanje i bolovi u trbuhu, koji su praćeni bolovima u mišićima i grčevima ili osećajem hroničnog umora.

  Smanjena apsorpcija vitamina B12 koja prouzrokuje i smanjenje koncentracije na serumskom nivou.


  Poremećaji nervnog sistema:

  Česti: poremećaji čula ukusa


  Gastrointestinalni poremećaji

  Veoma često:

  mučnina, povraćanje, proliv, bolovi u trbuhu i gubitak apetita. Ove tegobe nastaju na početku terapije i u većini slučajeva spontano isčezavaju. Da bi se sprečilo nastajanje ovih tegoba, preporučuje se uzimanje ovog leka u toku ili posle obroka, u obliku 2 ili 3 pojedinačne doze. Ukoliko ove tegobe duže traju, prekinite sa uzimanjem leka Metfogamma i potražite savet od Vašeg lekara.

  Često: promenjen ukus


  Poremećaji jetre i žučnih kanala:

  Veoma retko:

  poremećaj funkcije jetre ili zapaljenje jetre (hepatitis) sa ili bez pojave žutice, koji se povlače posle prestanka

  uzimanja leka Metfogamma .


  Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva:

  Veoma retko:

  reakcije na koži kao crvenilo, svrab i osip


  Postoje samo ograničeni podaci o neželjenim reakcijama kod dece i adolescenata. Navedeni podaci pokazuju komparativnu učestalost, vrstu i ozbiljnost neželjenih reakcija kod odraslih.

  Ukoliko sumnjate na pojavu prekomernog zakišeljavanja krvi mlečnom kiselinom (laktatna acidoza), odmah potražite savet Vašeg lekara.


  Broj rešenja: 515-01-2711-11-001 od 05.03.2012. za lek Metfogamma® 500, film tablete, 30 x (500mg) Broj rešenja: 515-01-2716-11-001 od 05.03.2012. za lek Metfogamma® 850, film tablete, 30 x (850mg) Broj rešenja: 515-01-2713-11-001 od 05.03.2012. za lek Metfogamma® 1000, film tablete, 30 x (1000mg)


 5. KAKO ČUVATI LEK Metfogamma Čuvati van domašaja i vidokruga dece. Rok upotrebe

4 godine.

Nemojte koristiti lek Metfogamma posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji, važi do. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


Uslovi čuvanja

Nema specijalnih uslova čuvanja.


Upozorenje na vidljive znake neispravnosti


Nemojte koristiti lek Metfogamma ako primetite vidljive znakove neispravnosti.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

Šta sadrži lek Metfogamma Metfogamma500

1 film tableta sadrži 500 mg metformin-hidrohlorida što odgovara 389.9 mg metformina.


Ostali sastojci su: natrijum-skrobglikolat; silicijum-dioksid koloidni, bezvodni; kukuruzni skrob; povidon (K-30) magnezijum- stearate, hipromeloza; propilenglikol; makrogol 6000; titan-dioksid (E171), talk


Metfogamma850

1 film tableta sadrži 850 mg metformin-hidrohlorida što odgovara 662.8 mg metformina.

Ostali sastojci su: hipromeloza; povidon (K-25); magnezijum- stearat; makrogol 6000; titan-dioksid (E171)


Metfogamma1000

1 film tableta sadrži 1000 mg metformin-hidrohlorida što odgovara 780 mg metformina.

Ostali sastojci su:

Jezgro tablete: hipromeloza, povidon (K-25) magnezijum- stearat

Sastav filma: hipromeloza; makrogol 6000;titan-dioksid (E171)


Broj rešenja: 515-01-2711-11-001 od 05.03.2012. za lek Metfogamma® 500, film tablete, 30 x (500mg) Broj rešenja: 515-01-2716-11-001 od 05.03.2012. za lek Metfogamma® 850, film tablete, 30 x (850mg) Broj rešenja: 515-01-2713-11-001 od 05.03.2012. za lek Metfogamma® 1000, film tablete, 30 x (1000mg)


Kako izgleda lek Metfogamma 500 i sadržaj pakovanja


Metfogamma 500

Okrugle, blago bikonveksne film tablete bele boje, skoro bez mirisa.


Metfogamma 850

Ovalne tablete bele boje sa podeonom crtom na obe strane, skoro bez mirisa


Metfogamma 1000

Ovalne tablete bele boje , koje sa jedne strane imaju utisnutu podeonu crtu, a sa druge udubljenje za podelu

tableta, skoro bez mirisa.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:


Wörwag Pharma GmbH & Co.KG-PREDSTAVNIŠTVO, Zahumska 23a/I, 11 000 Beograd Tel/fax: 011/2405 203

e-mail:woerwag@sbb.rs


Proizvođač:

Wörwag Pharma GmbH&Co.KG, Calwer Straße 7, 71034 Böblingen, Nemačka Tel: +49 (0) 7031 6204-0

Fax:+49 (0) 7031 6204-620


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Metfogamma® 500, film tablete, 30 x (500 mg): 515-01-2711-11-001 od 05.03.2012.

Metfogamma® 850, film tablete, 30 x (850 mg): 515-01-2716-11-001 od 05.03.2012

Metfogamma® 1000, film tablete, 30 x (1000 mg): 515-01-2713-11-001 od 05.03.2012


Broj rešenja: 515-01-2711-11-001 od 05.03.2012. za lek Metfogamma® 500, film tablete, 30 x (500mg) Broj rešenja: 515-01-2716-11-001 od 05.03.2012. za lek Metfogamma® 850, film tablete, 30 x (850mg) Broj rešenja: 515-01-2713-11-001 od 05.03.2012. za lek Metfogamma® 1000, film tablete, 30 x (1000mg)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z