FISKocr

Milgamma 100


UPUTSTVO ZA LEK


Milgamma® 100, 100 mg + 100 mg, obložena tableta Pakovanje: ukupno 30 kom, 2x15 blister, 60 kom, 4x15 blister


Proizvođač: Wörwag Pharma GmbH&Co.KG


Adresa: Calwer Straße 7, 71034 Böblingen, Nemačka


Podnosilac zahteva: Wörwag Pharma GmbH&Co.KG-PREDSTAVNIŠTVO


Adresa: Zahumska 23a/I, 11 000 Beograd


Milgamma® 100, 100 mg + 100 mg, obložena tableta INN: benfotiamin, piridoksin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Milgamma® 100, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

− Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

− Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

− Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, morate se obratiti svom lekaru.

− Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Milgamma 100 i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Milgamma 100

 3. Kako se upotrebljava lek Milgamma 100

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Milgamma 100

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Milgamma 100 I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Milgamma 100 se koristi za lečenje bolesti nervnog sistema (sistemska neurološka oboljenja) koje su izazvane dokazanim nedostatkom vitamina B1 i B6.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Milgamma 100


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Milgamma 100 može da izazove neuropatije ukoliko se uzima 6 meseci ili duže.

  Pacijenti sa veoma retkom reakcijom nepodnošenja određenih šećera (nasledna intolerancija fruktoze,

  malapsorpcija glukoze – galaktoze ili deficijencija saharaze izomaltaze) ne treba da uzimaju lek Milgamma 100. Molimo vas obavestite svog lekara ili farmaceuta o svim alergijskim reakcijama koje ste ranije imali.


  Lek Milgamma 100 ne smete koristiti:

  -ukoliko ste alergični (preosetljivi) na tiamin, benfotiamin, piridoksin-hidrohlorid ili neki drugi sastojak leka Milgamma 100.


  -ukoliko ste u drugom stanju ili dojite


  Primena drugih lekova


  Terapijske doze vitamina B6 mogu da smanje dejstvo levodope.

  Istovremenu primenu vitamina B6 i same levodopa bez inhibitora dopa-dekarboksilaze treba izbegavati.


  Ukoliko koristite antagoniste piridoksina tokom dužeg vremenskog perioda (npr. hidralazin, izonijazid (INH), D- peniciliamin, cikloserin), alkohol ili oralna sredstva za kontracepciju koja sadrže estrogen, to može da dovede do nedostatka vitamina B6.

  Lek koji se koristi u hemoterapiji, 5-fluorouracil deaktivira tiamin.


  Molimo Vas obavestite svog lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali druge lekove, uključujući i one koji se izdaju bez recepta.


  Uzimanje leka Milgamma 100 sa hranom ili pićima


  Nisu potrebne posebne mere predostrožnosti.


  Primena leka Milgamma 100 u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Lek Milgamma 100 ne treba uzimati tokom trudnoće i perioda dojenja.


  Uticaj leka Milgamma 100 na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Milgamma 100 nema nikakav uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilima i na upotrebu mašina.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Milgamma 100


  Lek Milgamma 100 sadrži saharozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Milgamma 100


  Uzimajte lek Milgamma 100 tačno onako kako vam je rekao Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni treba da se konsultujete se svojim lekarom ili farmaceutom. Uobičajena doza za odrasle je 1 obložena tableta leka Milgamma 100 na dan. U akutnim stanjima posle konsultacija sa lekarom ova doza se može povećati do doze od 3 puta na dan po jedna obložena tableta leka Milgamma 100.


  Najkasnije posle četiri nedelje lekar treba da odluči da li je ova povećana doza vitamina B6 i B1 (1 obložena tableta leka Milgamma 100 3x dan) i dalje neophodna. Kad je to moguće, dozu treba smanjiti na 1 obloženu tabletu leka Milgamma 100 na dan, kako bi se smanjio rizik od neuropatija udruženih sa vitaminom B6. Obložene tablete treba uzimati sa dosta tečnosti. Ove tablete se mogu uzimati u bilo koje doba dana.


  Ako ste uzeli više leka Milgamma 100 nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Milgamma 100 nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


  Kratkotrajna primena velikih doza vitamina B6 (više od 1g na dan) može da izazove neurotoksične efekte. Ukoliko se jave neočekivani simptomi konsultujte se sa lekarom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Milgamma 100


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Milgamma 100


  Ukoliko prekinete sa uzimanjem leka možete da ugrozite uspešnost terapije.


  Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja vezana za upotrebu ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i lek Milgamma 100 može da izazove neželjena dejstva iako se ona neće javiti kod svih pacijenata.

  Pri proceni neželjenih dejstava korišćene su sledeće učestalosti:


  Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek); Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek); Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek); Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek);

  Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek).


  Poremećaji imunog sistema:

  Veoma retki: Pojedinačni slučajevi reakcija preosetljivosti kao što su

 5. KAKO ČUVATI LEK Milgamma 100


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  5 godina


  Nemojte koristiti lek Milgamma 100 posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Uslovi čuvanja


  Čuvati na temperaturi do 25OC, zaštićeno od svetlosti.


  Upozorenje na vidljive znake neispravnosti


  Nemojte koristiti lek Milgamma 100 ako primetite vidljive znakove neispravnosti.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Milgamma 100


Lek Milgamma 100 sadrži aktivne supstance, benfotiamin i piridoksin. Ostali sastojci:

Jezgro: silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; celuloza, mikrokristalna; kroskarmeloza-natrijum; povidon K 30;

talk; parcijalni gliceridi dugog lanca;

Obloga: šelak; saharoza; kalcijum-karbonat; arapska guma; kukuruzni skrob;

titan-dioksid (E171); makrogol 6000; glicerol 85%; polisorbat 80; montanglikol vosak; talk; silicijum- dioksid, koloidni, bezvodni; povidon K 30.


Kako izgleda lek Milgamma 100 i sadržaj pakovanja


Bele obložene tablete sa glatkom površinom.

U prometu su pakovanja od 30 i 60 obloženih tableta.

2 blistera (2x15), gornja folija aluminijum, donja folija PVC/PVDC.

4 blistera (4x15), gornja folija aluminijum, donja folija PVC/PVDC.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:


Wörwag Pharma GmbH & Co.KG-PREDSTAVNIŠTVO, Zahumska 23a/I, 11 000 Beograd Tel/fax: 011/2405 203

e-mail:woerwag@sbb.rs


Proizvođač:


Wörwag Pharma GmbH&Co.KG, Calwer Straße 7, 71034 Böblingen, Nemačka Tel: +49 (0) 7031 6204-0

Fax:+49 (0) 7031 6204-620


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Milgamma® 100, 30 kom: 515-01-5755-11-001 od 14.03.2012.

Milgamma® 100, 60 kom: 515-01-5756-11-001 od 14.03.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org