FISKocr

DUROGESIC


UPUTSTVOZALEK


§ DUROGESIC ®, transdermalni flaster; 5x12mikrograma/h; 5x25 mikrograma/h; 5x50 mikrograma/h; 5x75 mikrograma/h;

5x100 mikrograma/h


Proizvođač: Janssen Pharmaceutica N.V.


Adresa: Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgija


Podnosilac zahteva: Johnson & Johnson S.E. INC. - Predstavništvo Beograd


Adresa: Omladinskih brigada 88b, Beograd


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

§ DUROGESIC®, 12 mikrograma/h, transdermalni flaster

§ DUROGESIC®, 25 mikrograma/h, transdermalni flaster

§ DUROGESIC®, 50 mikrograma/h, transdermalni flaster

§ DUROGESIC®, 75 mikrograma/h, transdermalni flaster

§ DUROGESIC®, 100 mikrograma/h, transdermalni flaster


INN: fentanil


Važne informacije koje je potrebno da znate o DUROGESIC transdermalnom flasteru.


Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu ćete saznati:

 1. Šta je lek DUROGESIC i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek DUROGESIC

 3. Kako se upotrebljava lek DUROGESIC

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek DUROGESIC

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE DUROGESIC I ČEMU JE NAMENJEN?


  Ime Vašeg leka je DUROGESIC transdermalni flaser. U ovom uputstvu za lek će se koristiti nazivi DUROGESIC transdermalni flaster ili samo flaster.


  Ovi flasteri pomažu u smanjenju veoma jakih i dugotrajnih bolova.


  DUROGESIC flaster sadrži lek koje se zove fentanil. Pripada grupi jakih lekova protiv bolova koji se zovu opioidi. Flasteri se mogu naći u pet različitih jačina (videti deo 6). Lek sporo prolazi kroz kožu u Vaš organizam.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DUROGESIC


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek DUROGESIC ne smete koristiti


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DUROGESIC


  Prilikom upotrebe DUROGESIC flastera striktno se pridržavajte uputstava lekara. Ako niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Upotreba i menjanje flastera:


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi, DUROGESIC flaster može izazvati neželjene efekte, ali oni se ne javljaju kod svakoga.


  Skinite flaster i razgovarajte sa lekarom, ili odmah idite u najbližu bolnicu ako primetite ili sumnjate na nešto od dole navedenog. Možda će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć.


 5. KAKO ČUVATI LEK DUROGESIC


  Rok upotrebe


  2 godine.


  Ne koristite DUROGESIC flastere nakon isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i zaštitnoj kesici.


  Čuvanje


  DUROGESIC flastere treba držati van domašaja i vidokruga dece!


  Koliko dugo čuvati flastere leka DUROGESIC?


  Ne koristite flaster DUROGESIC nakon isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Ukoliko imate takav flaster kod sebe odnesite ga u Vašu apoteku. Ukoliko u dogovoru sa Vašim lekarom prekinete sa korišćenjem leka, sve neiskorišćene flastere odnesite u apoteku.

  Gde čuvati lek DUROGESIC?


  Lek DUROGESIC ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja. Čuvati u zapečaćenoj kesici u originalnom pakovanju.

  Sve flastere (upotrebljene i neupotrebljene) treba držati van domašaja i vidokruga dece.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek DUROGESIC


Aktivni sastojak koji se nalazi u DUROGESIC flasteru je fentanil. DUROGESIC flasteri proizvode se u pet jačina:


Pomoćne supstance:


polietilentereftalat (PET)/etilenvinilacetat (EVA) poliakrilatni adheziv

silikonski poliester Boja (na poleđini):

DUROGESIC 12 mikrograma/h – narandžasta; DUROGESIC 25 mikrograma/h - crvena; DUROGESIC 50 mikrograma/h – zelena; DUROGESIC 75 mikrograma/h – plava; DUROGESIC 100 mikrograma/h - siva boja.


Pomoćne supstance DUROGESIC flastera nisu aktivne.


Kako izgleda lek DUROGESIC i sadržaj pakovanja Izgled

DUROGESIC, 12 mikrograma/h: poluprovidan transdermalni flaster, oblika pravougaonika sa zaobljenim ivicama

na kome je narandžastom bojom čitko utisnuta oznaka.


DUROGESIC, 25 mikrograma/h: poluprovidan transdermalni flaster, oblika pravougaonika sa zaobljenim ivicama na kome je crvenom bojom čitko utisnuta oznaka.


DUROGESIC, 50 mikrograma/h: poluprovidan transdermalni flaster, oblika pravougaonika sa zaobljenim ivicama na kome je zelenom bojom čitko utisnuta oznaka.


DUROGESIC, 75 mikrograma/h: poluprovidan transdermalni flaster, oblika pravougaonika sa zaobljenim ivicama na kome je plavom bojom čitko utisnuta oznaka.


DUROGESIC, 100 mikrograma/h: poluprovidan transdermalni flaster, oblika pravougaonika sa zaobljenim ivicama na kome je sivom bojom čitko utisnuta oznaka.


Flasteri su upakovani u zapečaćene kesice.


Sastav

Farmaceutski oblik i sadržaj: transdermalni flaster

DUROGESIC

doza (mikrograma/h)

Aktivna površina flastera

2

(cm )

Sadržaj fentanila u flasteru

(mg)

DUROGESIC 12 5,25 2,1

DUROGESIC 25 10,5 4,2

DUROGESIC 50 21,0 8,4

DUROGESIC 75 31,5 12,6

DUROGESIC 100 42,0 16,8


Pakovanje


Ime leka


Farmaceutski oblik


Jačina


Pakovanje


Broj rešenja


DUROGESIC

transdermalni

flaster


12 mikrograma/1h

5 x 1 transdermalni flaster


1758/2007/12


DUROGESIC

transdermalni

flaster


25 mikrograma/1h

5 x 1 transdermalni flaster


1466/2009/12


DUROGESIC

transdermalni

flaster


50 mikrograma/1h

5 x 1 transdermalni flaster


1467/2009/12


DUROGESIC

transdermalni

flaster


75 mikrograma/1h

5 x 1 transdermalni flaster

515-01-0480-

11-001


DUROGESIC

transdermalni

flaster


100 mikrograma/1h

5 x 1 transdermalni flaster


1465/2009/12


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Johnson & Johnson S.E. INC. Predstavništvo Beograd


Omladinskih brigada 88b, Beograd


Prozvođač:


Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Avgust 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo na lekarski recept u dva primerka, shodno propisima o lekovima koji sadrže opojne droge.


OPOJNA DROGA (obavezno propisivanje recepta u duplikatu, vođenje evidencije o propisivanju i izdavanju, duplikat Rp mora biti označen sa «kopija»).


Broj i datum dozvole:


DUROGESIC

12 mikrograma/1h

1758/2007/12

20.08.2007.


DUROGESIC


25 mikrograma/1h


1466/2009/12


22.04.2009.


DUROGESIC


50 mikrograma/1h


1467/2009/12


22.04.2009.


DUROGESIC


75 mikrograma/1h


515-01-0480-11-001


24.10.2011.


DUROGESIC


100 mikrograma/1h


1465/2009/12


22.04.2009.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z