FISKocr

Calcium Quercus Globuli velati


UPUTSTVO ZA LEK


Calcium Quercus Globuli velati, pilule, 1g/10g Pakovanje: staklena bočica, 1 x 20g


Proizvođač: WALA HEILMITTEL GMBH

Adresa: Bad Boll Baden-Wurttemberg, Dorfstr.1 und 3, Nemačka


Podnosilac zahteva: PREDSTAVNIŠTVO WALA HEILMITTEL ZRENJANINAdresa:

Kralja Aleksandra Karađorđevića 15, IV sprat, 23000 Zrenjanin, Republika Srbija


Calcium Quercus Globuli velati, 1g/10g, pilule


INN: hrast lužnjak/kitnjak sa kalcijum-karbonatom, rastvor (Quercus robur L/ Quercus petraea (Matt.) Liebel), kora sa kalcijum-karbonatom, rastvor, D6


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Calcium Quercus Globuli velati, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Calcium Quercus Globuli velati i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Calcium Quercus Globuli velati

 3. Kako se upotrebljava lek Calcium Quercus Globuli velati

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Calcium Quercus Globuli velati

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CALCIUM QUERCUS GLOBULI VELATI I ČEMU JE NAMENjEN?


  Calcium Quercus Globuli velati je homeopatski lek bez odobrenih terapijskih indikacija.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CALCIUM QUERCUS GLOBULI VELATI?


  Lek Calcium Quercus Globuli velati ne smete koristiti:

  - ako ste alergični na neku od aktivnih supstanci ili bilo koju od pomoćnih supstanci koja ulazi u sastav leka

  Kada uzimate lek Calcium Quercus Globuli velati, posebno vodite računa: Obratite se Vašem lekaru:


  Primena drugih lekova


  Nema dokaza o bilo kakvim interakcijama leka Calcium Quercus Globuli velati ili bilo koje njegove komponente.


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka Calcium Quercus Globuli velati sa hranom ili pićima


  Ne preporučuje se uzimanje leka Calcium Quercus Globuli velati istovremeno sa hranom i pićem. Lek Calcium Quercus Globuli velati treba uzimati pola sata pre ili posle jela ili uzimanja tečnosti.


  Primena leka Calcium Quercus Globuli velati u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Primena leka Calcium Quercus Globuli velati na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nije relevantno.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Calcium Quercus Globuli velati

  Lek sadrži saharozu i prečišćenu vodu.. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se svom lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CALCIUM QUERCUS GLOBULI VELATI?


  Koristite lek Calcium Quercus Globuli velati uvek onako kako je propisano u ovom uputstvu za upotrebu.

  Ukoliko imate bilo kakve nedoumice, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Način primene:

  Pustiti pilule da se otope ispod jezika.


  Doziranje:

  Ukoliko nije drugačije propisano, uobičajeno doziranje leka Calcium Quercus Globuli velati je:


  Odrasli i adolescenti uzrasta iznad 12 godina:

  5-10 pilula otopiti ispod jezika 1 do 3 puta dnevno.


  Deca uzrasta 6 do 12 godina:

  5-10 pilula otopiti ispod jezika 1 do 3 puta dnevno.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu. Ako simptomi oboljenja postoje tokom dužeg uzimanja ovog leka o tome obavestite svog lekara.


  Ako ste uzeli više leka Calcium Quercus Globuli velati, nego što je trebalo


  U slučaju predoziranja ne očekuje se pojava štetnih dejstava.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Calcium Quercus Globuli velati


  Nemojte uzimati duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Calcium Quercus Globuli velati


  Ukoliko naglo prestanete da uzimate lek Calcium Quercus Globuli velati ne očekuje se pojava štetnih dejstava.

  Ukoliko imate dodatnih pitanja, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Nema poznatih neželjenih dejstava izazvanih upotrebom Calcium Quercus Globuli velati pilule.

  Lek Calcium Quercus Globuli velati, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Napomena: tokom primene homeopatskih lekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba (inicijalno pogoršanje). U takvim slučajevima, treba se konsultovati sa lekarom i eventualno prekinuti uzimanje leka.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

  Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK CALCIUM QUERCUS GLOBULI VELATI?


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe:


  5 (pet) godina

  Nemojte koristiti lek Calcium Quercus Globuli velati posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje:


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Calcium Quercus Globuli velati?


10g pilula sadrži:

Kora hrasta kitnjaka/lužnjaka sa kalcijum-karbonatom, rastvor, 1g Sadrži i pomoćne supstance: saharozu, prečišćenu vodu.


Kako izgleda lek Calcium Quercus Globuli velati i sadržaj pakovanja


Male bele do slabo žućkaste pilule u braon staklenoj bočici.

Staklena bočica smeđe boje, staklo tip (III) sa plastičnim zatvaračem.


Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO WALA HEILMITTEL ZRENJANIN

Kralja Aleksandra Karađorđevića 15, IV sprat, 23000 Zrenjanin Republika Srbija


Proizvođač:

WALA HEILMITTEL GMBH

Bad Boll Baden-Wurttemberg, Dorfstr.1 und 3, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Jul, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-06477-13-001 od 16.09.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z