FISKocr

Certican


UPUTSTVO ZA LEK


Certican® tableta za oralnu suspenziju,0,25 mg Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom


Proizvođač: Novartis Pharma Stein AG


Adresa: Schaffhauserstrasse, 4332 Stein, Švajcarska

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Novartis Pharma Services Inc. Beograd

Adresa: Bul. Zorana Đinđića 71/VI/18, 11070 Beograd


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Certican® tableta za oralnu suspenziju, 0,25 mg, INN: everolimus


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Certican i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Certican

 3. Kako se upotrebljava lek Certican

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Certican

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Certican I ČEMU JE NAMENJEN

  Aktivna supstanca leka Certican je everolimus.

  Everolimus pripada grupi lekova koji se zovu imunosupresivi. Koristi za sprečavanje imunog sistema tela da odbaci transplantirani bubreg ili srce. Certican se koristi zajedno sa drugim lekovima, kao što su ciklosporin i kortikosteroidi.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Certican


  Lek Certican ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Certican


  Vaš lekar će odrediti tačnu dozu leka Certican koju treba da uzimate i kada treba da je uzmete.


  Uvek se tačno pridržavajte onoga što Vam je lekar rekao. Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.


  Koliko leka treba uzeti


  Uobičajena početna doza je 1,5 mg/dan.

  Ovo se obično deli na dve doze, jedna ujutro i jedna uveče.


  Kako uzeti lek Certican

  Certican treba uzimati jedino oralnim putem.

  Prvu dozu ovog leka trebalo bi dati što je moguće ranije posle transplantacije. Tablete treba uzimati zajedno sa ciklosporinom za mikroemulziju.

  Bez znanja lekara ne treba da prelazite sa Certican tableta za oralnu suspenziju na Certican tablete.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, Certican može izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih.

  Pošto se Certican uzima u kombinaciji sa drugim lekovima, nije uvek jasno da li su neželjena dejstva prouzrokovana lekom Certican ili nekim drugim lekom.


  Sledeća neželjena dejstva zahtevaju hitnu medicinsku pažnju

 5. KAKO ČUVATI LEK Certican


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Čuvanje

  Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece.

  Certican se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na kutiji. Datum roka upotrebe se odnosi na poslednji dan tog meseca.

  Lek čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage. Ukoliko je pakovanje leka Certican oštećeno ili ima znake nasilnog otvaranja lek se ne sme koristiti.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Certican


Aktivna supstanca je everolimus.


Certican tableta za oralnu suspenziju, 0,25 mg sadrži 0,25 mg everolimusa.


Pomoćne supstance:


butilihidroksitoluen (E 321) magnezijum-stearat

laktoza, monohidrat ( 2 mg) hipromeloza

krospovidon

silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni laktoza, bezvodna (179 mg)


Kako izgleda lek Certican i sadržaj pakovanja


Tableta za oralnu suspenziju.


Certican tableta za oralnu suspenziju, 0,25 mg bele do svetlo žute okrugle fasetirane tablete sa utisnutom oznakom JO na jednoj strani i NVR na drugoj strani.


Pakovanje: 60 tableta za oralnu suspenziju, blister (6x10)


Nosilac dozvole i Proizvođač


Predstavništvo Novartis Pharma Services Inc. Beograd Bulevar Zorana Đinđića 71/VI/18, 11070 Beograd


Novartis Pharma Stein AG Schaffhauserstrasse, 4332 Stein, Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Certican® tableta za oralnu suspenziju, 60 x (0,25mg): 515-01-2250-12-001 od 05.11.2012.


Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim radnicima


Informacije o upotrebi i načinu pripreme tableta za oralnu suspenziju Uzimanje leka u oralnom špricu zapremine 10 ml


Stavite tabletu za oralnu suspenziju u špric. Maksimalna količina leka Certican koja se može rastvoriti u špricu zapremine 10 mL iznosi 1,25 mg. Dodajte vodu do oznake 5 mL. Sačekajte 90 sekundi i pri tome lagano mućkajte. Posle rastvaranja ušpricajte direktno u usta. Isperite špric sa još 5 mL vode i ušpricajte u usta. Posle toga popiti 10 do 100 mL vode ili nekog rastvorenog sirupa.


Uzimanje uz pomoć plastične čaše

Tabletu za oralnu suspenziju leka Certican stavite u plastičnu čašu sa približno 25 mL vode. Maksimalna količina leka Certican koja se može rastvoriti 25 mL vode je 1,5 mg. Da bi se rastvorila, tableta treba da stoji u čaši oko 2 minuta. Pre ispijanja lagano promućkajte. Čaša se zatim odmah ispere sa još 25 mL vode i to se sve popije.


Uzimanje kroz nazogastrični tubus

Stavite Certican tabletu za oralnu suspenziju u malu plastičnu epruvetu koja sadrži 10 mL vode. Sačekajte 90 sekundi uz lagano okretanje. Rastvor stavite u špric i polako ubrizgajte (tokom 40 sekundi) u nazogastrični


tubus. Isperite epruvetu (i špric) 3 puta sa 5 mL vode i ubrizgajte u tubus. Na kraju isperite tubus sa 10 mL vode. Nazogastrični tubus treba klemovati najkraće 30 minuta posle ubrizgavanja leka Certican.


Ako se ciklosporin za mikroemulziju daje takođe preko nazogastričnog tubusa, onda ga treba dati pre leka Certican. Ova dva leka ne treba mešati.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org