FISKocr

Herbion sirup od islandskog lišaja


UPUTSTVO ZA LEK


Herbion sirup od islandskog lišaja; sirup; 6 mg/mL

Pakovanje: boca staklena, 1×150 mL sirupa


Proizvođač: Krka, tovarna zdravil, d.d.

Adresa: Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o.

Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Herbion sirup od islandskog lišaja; 6 mg/mL; sirup islandski lišaj (Cetraria islandica), meki ekstrakt talusa


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek

Herbion sirup od islandskog lišaja, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Herbion sirup od islandskog lišaja i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Herbion sirup od islandskog lišaja

 3. Kako se upotrebljava lek Herbion sirup od islandskog lišaja

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Herbion sirup od islandskog lišaja

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK HERBION SIRUP OD ISLANDSKOG LIŠAJA I ČEMU JE NAMENJEN


  Herbion sirup od islandskog lišaja sadrži meki ekstrakt islandskog lišaja.

  To je tradicionalni biljni lek koji se preporučuje kod iritacije sluzokože usne duplje i ždrela i suvog kašlja. Ekstrakt islandskog lišaja sadrži sluzi za koje se pretpostavlja da prekrivaju, štite i vlaže sluzokožu usne

  duplje i ždrela, ublažavajući na taj način iritaciju i suv kašalj.


  Indikacije se zasnivaju isključivo na dugotrajnom iskustvu.


  Obavezno se obratite lekaru ako se znaci bolesti ne povuku ili ukoliko ne dođe do poboljšanja posle 7 dana.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HERBION SIRUP OD ISLANDSKOG LIŠAJA


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Herbion sirup od islandskog lišaja ne smete koristiti:


  - ako ste alergični (preosetljivi) na ekstrakt islandskog lišaja ili na neku od pomoćnih supstanci leka Herbion sirup od islandskog lišaja, navedenih u odeljku 6.


  Kada uzimate lek Herbion sirup od islandskog lišaja, posebno vodite računa:


  Proverite sa lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek Herbion sirup od islandskog lišaja:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HERBION SIRUP OD ISLANDSKOG LIŠAJA


  Ovaj lek uvek uzimajte tačno onako kako je opisano u ovom uputstvu, odnosno kako Vam je objasnio lekar ili farmaceut. Ukoliko imate bilo kakve nedoumice, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Uobičajena doza za odrasle i adolescente starije 16 godina je 15 mL sirupa četiri puta dnevno. Uobičajena doza za decu od 10 do 16 godina je 10 mL sirupa četiri puta dnevno.

  Uobičajena doza za decu od 4 do 10 godina je 5 mL sirupa četiri puta dnevno.


  Uobičajena doza za decu od 1 do 4 godine je 2,5 mL sirupa četiri puta dnevno.


  Herbion sirup od islandskog lišaja nije namenjen za primenu kod dece mlađe od godinu dana.


  Nemojte jesti ili piti neposredno posle uzimanja leka Herbion sirup od islandskog lišaja, jer lek tako možete prebrzo ukloniti sa sluzokože usne duplje i ždrela.


  Dužina lečenja zavisi od prirode i ozbiljnosti bolesti, a lečenje može trajati neprekidno u dužem periodu (7– 14 dana). Preporučuje se da nastavite sa uzimanjem leka nekoliko dana nakon što nestanu klinički znaci bolesti.


  Pre upotrebe promućkati bocu.


  Ako ste uzeli više leka Herbion sirup od islandskog lišaja nego što je trebalo


  Nemojte uzimati doze veće od preporučenih.

  Unos doza većih od preporučenih može delovati iritirajuće na sluzokožu želuca.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Herbion sirup od islandskog lišaja


  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Herbion sirup od islandskog lišaja može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe:


  Veoma često:

  javljaju se kod više od 1 na 10 korisnika

  Često:

  javljaju se kod 1 do 10 na 100 korisnika

  Povremeno:

  javljaju se kod 1 do 10 na 1000 korisnika

  Retko:

  javljaju se kod 1 do 10 na 10000 korisnika

  Veoma retko:

  javljaju se kod manje od 1 na 10000 korisnika

  Nepoznato:

  ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka


  Nepoznato:

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem


  neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljenereakcije@alims.govrs


 5. KAKO ČUVATI LEK HERBION SIRUP OD ISLANDSKOG LIŠAJA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe Rok upotrebe pre otvaranja: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 3 meseca.


  Nemojte koristiti lek Herbion sirup od islandskog lišaja posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek nemojte držati u frižideru.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Herbion sirup od islandskog lišaja


Kako izgleda lek Herbion sirup od islandskog lišaja i sadržaj pakovanja


Sirup je žutosmeđa, do smeđa, slabo opalescentna tečnost, specifičnog mirisa i ukusa. Može biti prisutan diskretan talog specifičan za prirodne supstance.


Unutrašnje pakovanje leka Herbion sirup od islandskog lišaja je boca od tamnog stakla koja sadrži 150 mL sirupa, sa plastičnim zatvaračem i kašikom za doziranje. Zapremina kašike iznosi 5 mL.

Spoljnje pakovanje je kartonska kutija.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Krka-Farma d.o.o.,

Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Krka, tovarna zdravil, d.d.,

Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-7531-12-001 od 21.10.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z