FISKocr

POVIDON JOD


UPUTSTVOZA LEK


POVIDON JOD, pena za kožu, 7,5%,

Pakovanje: kontejner plastični, 1 x 500 ml


POVIDON JOD, pena za kožu, 7,5%,

Pakovanje: kontejner plastični, 1 x 5000 ml


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


POVIDON JOD, 7,5 %, pena za kožu INN: povidon


Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u

ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek POVIDON JOD i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek POVIDON JOD

 3. Kako se upotrebljava lek POVIDON JOD

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek POVIDON JOD

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK POVIDON JOD I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek POVIDON JOD predstavlja kompleks joda i povidona. Iz takvog kompleksa, jod se postepeno oslobađa delujući protiv širokog spektra patogenih uzročnika: bakterija, virusa, gljivica, spora i protozoa.

  Povidon jod pena za kožu namenjena je za dezinfekciju ruku hirurškog osoblja i preoperativnu pripremu kože pacijenata.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK POVIDON JOD


  Lek POVIDON JOD ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK POVIDON JOD


  Lek POVIDON JOD uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Lek POVIDON JOD pena za kožu namenjen je samo za lokalnu primenu na kožu.


  Odrasli, starije osobe i deca


  Za preoperativnu dezinfekciju kože koristiti nerazblaženu penu.


  Preoperativna dezinfekcija ruku hirurga i drugog osoblja u sali: koristi se nerazblažena povidon-jod pena prema ustanovljenoj proceduri. Povidon-jod se ne preporučuje za stalnu primenu kod novorođenčadi a ne sme se koristiti kod novorođenčadi sa malom telesnom masom na rođenju (ispod 1500g).


  Ako ste uzeli više leka POVIDON JOD nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Jod uzet u velikim količinama može izazvati gušavost i povećanu ili smanjenu funkciju štitne žlezde. Sistemska resorpcija joda do koje može doći tokom ponovljene primene povidon-joda na velike površine pod ranama ili opekotinama može dovesti do niza neželjenih efekata kao što su: metalni ukus u ustima, prekomerno lučenje pljuvačke, pečenje ili bol u grlu ili ustima, iritacija ili oticanje očiju, plućni edem, reakcije na koži, stomačne tegobe i proliv, metabolički poremećaji (acidoza), povećanje natrijuma u krvi i oštećenje funkcije bubrega.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek POVIDON JOD


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je čim se setite. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek POVIDON JOD


  Ukoliko osetite poboljšanje, ne prekidajte lečenje lekom POVIDON JOD bez saveta Vašeg lekara. Vaš lekar će Vas savetovati kada da prestanete sa terapijom.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek POVIDON JOD, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu:

 5. KAKO ČUVATI LEK POVIDON JOD


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  3 (tri) godine.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja je 28 dana, na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju. Lek se ne može upotrebiti nakon isteka roka upotrebe koji je označen na pakovanju.

  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svetlosti.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek POVIDON JOD Aktivne supstance su:

POVIDON JOD, 7,5 %, pena za kožu

100 ml rastvora sadrži:

povidon-jod 7,5 g (što odgovara 0,75g raspoloživog joda)


Ostali sastojci su:


POVIDON JOD, 7,5 %, pena za kožu:

- fenopon;


Kako izgleda lek POVIDON JOD i sadržaj pakovanja

Pena za kožu (rastvor tamnosmeđe boje sa karakterističnim mirisom na jod, koji nakon mućkanja prelazi u penu).


POVIDON JOD, 7,5 %, pena za kožu, 500ml: Beli kontejner (HDPE) sa belim PP zatvaračem. POVIDON JOD, 7,5 %, pena za kožu, 5000ml: Beli kontejner (HDPE) sa HDPE zatvaračem. Nosilac dozvole i proizvođač

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2011.


Režim izdavanja leka


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


POVIDON JOD, 7,5 %, pena za kožu, 500 ml: 515-01-0121-11-002 od 21.12.2011.

POVIDON JOD, 7,5 %, pena za kožu, 5000 ml: 515-01-0139-11-002 od 21.12.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z