Apoteke Apoteke
novartis
Apoteke

Tensec plus

film tabl. 30x(5mg+12,5mg)
CENA: 251,86 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Tensec® plus, film tableta, 5 mg/12,5 mg

Pakovanje: blister, 3 x 10 film tableta


Proizvođač: Hemofarm A.D.


Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Tensec® plus, film tableta, 5mg/12,5mg INN: bisoprolol/hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake

bolesti kao i Vi. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

  1. Šta je lek Tensec plus i čemu je namenjen

  2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tensec plus

  3. Kako se upotrebljava lek Tensec plus

  4. Moguća neželjena dejstva

  5. Kako čuvati lek Tensec plus

  6. Dodatne informacije


  1. ŠTA JE LEK TENSEC PLUS I ČEMU JE NAMENJEN?


    Lek Tensec plus se primenjuje u terapiji visokog krvnog pritiska (esencijalne hipertenzije) i u njegov sastav ulaze dve aktivne supstance: bisoprolol i hidrohlortiazid.

    Bisoprolol pripada grupi lekova poznatoj kao beta-blokatori. Bisoprolol blokira specifične beta receptore u

    srcu i dovodi do smanjenja srčane frekvence, kontraktilne snage srčanog mišića, stimuliše sprovođenje od pretkomora do komora i smanjuje aktivnost određenih prenosnih supstanci koje dovode do porasta krvnog pritiska (smanjenje aktivnosti renina).

    Hidrohlortiazid pripada grupi diuretika (tiazidni diuretici) i dovodi do povećanog izlučivanja vode i

    elektrolita.

    Vaš lekar će Vam propisati lek Tensec plus u slučaju da pojedinačna terapija bisoprololom ili hidrohlortiazidom ne dovodi do postizanja željene vrednosti krvnog pritiska.


  2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TENSEC PLUS


    Lek Tensec plus ne smete koristiti:

  3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TENSEC PLUS


    Lek Tensec plus uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


    Za oralnu upotrebu.

    Lek je namenjen za odrasle.


    Osim ako lekar ne propiše drugačije, uobičajene doze su:


    1 tableta leka Tensec plus 5 mg/12,5 mg, jednom dnevno (što odgovara 5 mg bisoprolol-fumarata i 12,5 mg hidrohlortiazida).


    Ukoliko snižavanje krvnog pritiska nije adekvatno, doza se može povećati na 2 tablete leka Tensec plus 5mg/12,5mg jednom dnevno (što odgovara 10 mg bisoprolol-fumarata i 25 mg hidrohlortiazida).


    Ako postoji oštećenje bubrega i/ili jetre ne preporučuje se primena više od 1 tablete leka Tensec plus jednom dnevno.


    Kod starijih pacijenata nije potrebno prilagođavanje doze.


    Progutajte tabletu ujutro, tokom ili nakon doručka sa dovoljnom količinom tečnosti. Tablete nemojte žvakati. Podeona crta služi samo za olakšanje gutanja, a ne za deljenje na jednake doze.


    Ordinirajući lekar će odlučiti o dužini terapije što zavisi od prirode i težine bolesti. Nemojte sami menjati dozu leka Tensec plus bez saveta Vašeg lekara.


    Molimo Vas da obavestite Vašeg lekara ako mislite da lek Tensec plus suviše jako ili suviše slabo deluje na Vas.


    Ako ste uzeli više leka Tensec plus nego što je trebalo


    Molimo Vas da odmah obavestite svog lekara.

    U slučaju predoziranja može doći do usporenja pulsa, koje može da ugrozi život i/ili do pada krvnog pritiska i tada se terapija lekom Tensec plus mora odmah prekinuti. Predoziranje često dovodi do izrazitog slabljenja srčane funkcije sa smanjenom brzinom srčanih otkucaja.


    Bronhospazam može dovesti do otežanog disanja (respiratornog distresa). Pored toga, gubitak tečnosti može dovesti do žeđi, slabosti i ošamućenosti, bola u mišićima, ubrzanja srčanog rada i cirkulatornog kolapsa, akutne bubrežne slabosti, poremećaja srčanog ritma i otežanog pražnjenja creva (opstipacija) sa opstrukcijom creva u ekstremnim slučajevima.


    Ako ste zaboravili da uzmete lek Tensec plus


    Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


    Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


    Ako naglo prestanete da uzimate lek Tensec plus


    Ne prekidajte uzimanje leka Tensec plus bez saveta Vašeg lekara.


    Doza leka se mora postepeno smanjivati. Ovo treba imati u vidu naročito kod pacijenata sa bolestima koronarnih krvnih sudova (ishemijske bolesti srca), s obzirom da nagli prekid terapije može dovesti do akutnog pogoršanja zdravstvenog stanja pacijenta.


    Ukoliko imate neka dodatna pitanja koja se odnose na upotrebu leka Tensec plus, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


    Kao i drugi lekovi, i lek Tensec plus može izazvati neželjene reakcije, mada se one ne moraju ispoljiti kod svih.


    Procena neželjenih dejstava je zasnovana na sledećim informacijama o učestalosti:


    Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  5. KAKO ČUVATI LEK TENSEC PLUS


    Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


    Rok upotrebe:


    3 godine.

    Nemojte koristiti lek Tensec plus posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


    Čuvanje:


    Čuvati na temperaturi do 25o C. Čuvati u originalnom pakovanju.

    Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

    Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Tensec plus Aktivne supstance su:

1 film tableta sadrži:


bisoprolol-fumarat 5 mg

hidrohlortiazid 12,5 mg


Ostali sastojci su:


Jezgro: kalcijum-hidrogenfosfat, bezvodni; celuloza, mikrokristalna; magnezijum-stearat; skrob, preželatinizovan; silicijum-dioksid, koloidni,bezvodni.


Film: hipromeloza; dimetikon 350; makrogol 400; titan-dioksid (E 171); gvožđe (III)-oksid, crveni (E 172).


Kako izgleda lek Tensec plus i sadržaj pakovanja


Film tablete.

Okrugle, ružičaste do crvene bikonveksne film tablete sa utisnutom podeonom crtom na obe strane i utisnutim oznakama "B-H" i "5-12" na jednoj strani.


Unutrašnje pakovanje je Alu/PVC/PE/PVDC blister sa 10 film tableta. Spoljnje pakovanje je kartonska kutija sa 3 blistera (ukupno 30 film tableta).


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Tensec plus, film tablete, 5 mg/12,5 mg : 515-01-03099-13-001 od 18.10.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines