FISKocr

Pulmicort


UPUTSTVO ZA LEK


Pulmicort ®; suspenzija za raspršivanje; 0,25mg/mL

Pakovanje: ampula, 20 x 2mL

Pulmicort ®; suspenzija za raspršivanje; 0,5mg/mL

Pakovanje: ampula, 20 x 2mL


Proizvođač: AstraZeneca AB


Adresa: 151 85 Södertälje, Kvarnbergagatan 12, Švedska


Podnosilac zahteva: Predstavništvo AstraZeneca UK Limited


Adresa: Augusta Cesarca 12, 11000 Beograd, Srbija


Pulmicort ®; 0,25 mg/mL; suspenzija za raspršivanje

Pulmicort ®; 0,50 mg/mL; suspenzija za raspršivanje


INN : budesonid


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Pulmicort i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Pulmicort

 3. Kako se upotrebljava lek Pulmicort

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Pulmicort

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PULMICORT I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Pulmicort, suspenzija za raspršivanje sadrži lek koji se naziva budesonid. On pripada grupi lekova koji se nazivaju „kortikosteridi”. Deluje tako što smanjuje i sprečava oticanje i upalu u Vašim plućima.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PULMICORT


  Lek Pulmicort ne smete koristiti:


  Ne smete koristiti lek Pulmicort u obliku suspenzije za raspršivanje ako ste preosetljivi (hipersenzitivni) na budesonid ili bilo koju drugu pomoćnu supstancu koja ulazi u sastav leka (naveden u poglavlju 6: Dodatne informacije) .


  Kada uzimate lek Pulmicort, posebno vodite računa:


  Pre upotrebe leka Pulmicort, suspenzija za raspršivanje obavestite svog lekara ili farmaceuta ako:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PULMICORTKortikosteroidi koje udahnete mogu uticati na normalno stvaranje steroidnih hormona u Vašem telu. Posebno ukoliko koristite visoke doze u dužem vremenskom periodu. Promene uključuju:

Značajno je manja verovatnoća da će se ove promene desiti pri primeni inhalacionih kortikosteroida u poređenju


sa tabletama kortikosteroida. Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website: www.alims.gov rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 1. KAKO ČUVATI LEK PULMICORT suspenzija za raspršivanje


  Rok upotrebe


  2 godine 2. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek PPulmicort suspenzija za raspršivanje


  Pulmicort

  Aktivna supstanca je budesonid.

  Svaka pojedinačna dozna jedinica leka od 2mL sadrži aktivnu supstancu: Pulmicort ® 0,25 mg/mL sadrži 0,50 mg budesonida.

  Pulmicort ® 0,50 mg/mL sadrži 1 mg budesonida.


  Pomoćne materije su: dinatrijum-edetat, natrijum-hlorid, polisorbat 80, limunska kiselina, bezvodna, natrijum- citrat i voda za injekcije.

  Kako izgleda lek Pulmicort i sadržaj pakovanja


  Suspenzija bele do skoro bele boje u pojedinačnom plastičnom kontejneru.

  Svaka pojedinačna dozna jedinica sadrži 2 mL suspenzije za raspršivanje. Sadržaj mora biti nebuliziran (pretvoren u kapljice magle) pre udisanja.

  Po pet pojedinačnih doznih jedinica (ampula) od 2mL su sastavljene/zataljene i upakovane u omotač od aluminijumske folije.

  Jedna kutija sadrži četiri omotača od aluminijumske folije, odnosno kutija sadrži ukupno 20 ampula


  Nosilac dozvole i proizvođač


  Nosilac dozvole : Predstavništvo AstraZeneca UK Limited,

  Augusta Cesarca 12, 11000 Beograd, Srbija


  Proizvođač: AstraZeneca AB

  151 85 Södertälje, Kvarnbergagatan 12, Švedska


  Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

  Mart, 2014


  Režim izdavanja leka:

  Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


  Broj i datum dozvole:


  Pulmicort® 0,25 mg/mL, suspenzija za raspršivanje, broj rešenja: 515-01-07128-13-001 od 17.06.2014. Pulmicort® 0,50 mg/mL, suspenzija za raspršivanje, broj rešenja: 515-01-07127-13-001 od 17.06.2014.


  Uputstvo za ispravnu upotrebu Pulmicort suspenzije za raspršivanje


  Svaku pojedinačnu doznu jedinicu treba odvojiti iz stripa, nežno promućkati i otvoriti uvrtanjem jezička. Sadržaj respule treba nežno istisnuti u posudu nebulizatora. Svaku pojedinačnu doznu jedinicu treba baciti, a vrh posude nebulizatora vratiti na mesto.


  Pulmicort, suspenzija za raspršivanje se inhalira pomoću aparata-mlaznog raspršivača (nebulizator) opremljenog usnikom ili odgovarajućom maskom za lice. Nebulizator treba povezati sa vazdušnim kompresorom sa adekvatnim protokom vazduha (6-8 L/min), a volumen punjenja bi trebalo da bude 2-4 mL. Napomena: Važno je dati uputstvo pacijentu:

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z