FISKocr

Dolcet


UPUTSTVO ZA LEK


§ Dolcet®, tablete, 20 x (37,5mg / 325mg)

§ Dolcet®, tablete, 30 x (37,5mg / 325mg)


Napomena: Pun trougao crvene boje i § simbol pragrafa u boji teksta (Član 83. Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka, dodatnom obeležavanju, kao i sadržaju uputstva za lek ("Službeni glasnik RS", br. 41/2011 od10.6.2011. godine ) ).


Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o


Adresa: Batajnički dum 5 A, Beograd, Srbija


Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija


§ Dolcet® tablete, 37,5 mg/325 mg tramadol, paracetamol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Dolcet i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Dolcet

 3. Kako se upotrebljava lek Dolcet

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Dolcet

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DOLCET I ČEMU JE NAMENJEN


  Dolcet se koristi za lečenje umerenih ili jakih bolova u slučajevima kada lekar smatra da je potrebna primena kombinacije tramadola-hidrohlorida i paracetamola.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DOLCET


  Lek Dolcet ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DOLCET


  Uvek uzimajte lek Dolcet onako kako vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Način primene

  Tabletu progutajte celu uz malo tečnosti. Nemojte lomiti ili žvakati tabletu.

  Lek Dolcet treba primenjivati tokom što kraćeg perioda, i ne duže nego što je to propisao lekar.


  Doziranje

  Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina:

  Preporučena doza na početku terapije iznosi 2 tablete, osim ukoliko lekar nije propisao drugačije. Ukoliko je potrebno može se primeniti još doza, u dogovoru sa lekarom.

  Najkraći period između dve doze treba da iznosi 6 sati. Ne treba uzimati više od 8 tableta dnevno.


  Lekar može produžiti vremenski period između dve doze:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i Dolcet može da izazove neželjene reakcije, iako se one ne javljaju kod svih pacijenata.


  Neke neželjene reakcije mogu biti ozbiljne. Odmah se obratite se lekaru ukoliko dođe do pojave sledećih simptoma:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK DOLCET


  Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe

  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Dolcet posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Ne zahtevaju se posebni uslovi čuvanja leka.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Dolcet

Aktivne supstance: tramadol, paracetamol.

Jedna tableta sadrži 37,5 mg tramadol-hidrohlorida i 325 mg paracetamola.


Pomoćne supstance: kukuruzni skrob, preželatinizovan; povidon K25; kroskarmeloza-natrijum; celuloza mikrokristalna, granulisana; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Dolcet i sadržaj pakovanja

Farmaceutski oblik

Tableta.

Okrugle, skoro bele tablete sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Dolcet, tablete, 20 x (37,5mg / 325mg): 2 blistera (PVC/PVDC-Alu) sa po 10 tableta u kartonskoj kutiji Dolcet, tablete, 30 x (37,5mg / 325mg): 3 blistera (PVC/PVDC-Alu) sa po 10 tableta u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: PharmaSwiss d.o.o., Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija

Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o., Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Decembar, 2013.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo na lekarski recept u dva primerka, shodno propisima o lekovima koji sadrže opojne

droge.


Broj i datum dozvole:

Dolcet®, tablete, 20 x (37,5mg / 325mg): 515-01-1041-12-001 od 06.03.2014. Dolcet®, tablete, 30 x (37,5mg / 325mg): 515-01-1043-12-001 od 06.03.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z