Moozeeck

Karvedilol


UPUTSTVO ZA LEK


Karvedilol, tableta, 12,5 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Proizvođač: REPLEK FARM D.O.O.E.L.


Adresa: Kozle no.188, 1000 Skopje, Republika Makedonija


Podnosilac zahteva: Polifarm d.o.o.


Adresa: Zlatiborska 2V, Beograd, Republika Srbija


Karvedilol, 12,5 mg, tableta karvedilol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Karvedilol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Karvedilol

 3. Kako se upotrebljava lek Karvedilol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Karvedilol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK KARVEDILOL I ČEMU JE NAMENJEN

  Karvedilol pripada grupi lekova koji se nazivaju beta blokatori. Karvedilol je namenjen za:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KARVEDILOL


  Lek Karvedilol ne smete koristiti ako:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KARVEDILOL


  Uvek uzimajte lek Karvedilol tačno onako kako Vam je to naložio Vaš lekar. Proverite sa Vašim lekarom ako niste sasvim sigurni.


  Karvedilol nije pogodan za decu mlađu od 18 godina. Svaku tabletu progutajte sa tečnošću.

  Kongestivna srčana insuficijencija (srčana slabost)

  Kada se koristi za srčanu insuficijenciju, terapiju karvedilolom treba da počne lekar specijalista.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Karvedilol, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Odmah se javite lekaru ukoliko dobijete sledeće:

 5. KAKO ČUVATI LEK KARVEDILOL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Karvedilol posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neiskorišćeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek KARVEDILOL


Aktivna supstanca: karvedilol

Jedna tableta sadrži 12,5 mg karvedilola.


Pomoćne supstance: Laktoza, monohidrat; Celuloza, mikrokristalna; Povidon;

Krospovidon;

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Magnezijum-stearat;

Hinolin žuta (E 104).


Kako izgleda lek Karvedilol i sadržaj pakovanja


Tableta.


Okrugle, bikonveksne tablete svetložute boje sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani. Pakovanje: PVC/PVDC-Aluminijumski blister. Kartonska kutija sa tri blistera sa po 10 tableta.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Polifarm d.o.o.

Zlatiborska 2V, Beograd, Srbija


Proizvođač:

REPLEK FARM D.O.O.E.L.

Kozle no.188, 1000 Skopje, Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-4764-11-001 od 23.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z