Moozeeck

FRAGMIN


UPUTSTVO ZA LEK


FRAGMIN®, 2500 i.j. / 0,2 ml, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu FRAGMIN®, 5000 i.j. / 0,2 ml, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu Pakovanje: napunjen injekcioni špric, 10 x 0,2 ml


Proizvođač: Pfizer Manufacturing Belgium NV


Adresa: Rijksweg 12, Puurs, Belgija


Podnosilac zahteva: Yusafarm d.o.o.


Adresa: Neznanog junaka 5, Beograd, Srbija


FRAGMIN®, 2500 i.j. / 0,2 ml,rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu FRAGMIN®, 5000 i.j./ 0,2 ml, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

dalteparin-natrijum


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek!

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek je propisan Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek FRAGMIN i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek FRAGMIN

 3. Kako se upotrebljava lek FRAGMIN

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek FRAGMIN

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FRAGMIN I ČEMU JE NAMENJEN


  FRAGMIN je rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu. Njegov aktivni sastojak je dalteparin- natrijum.


  FRAGMIN pripada grupi antitrombotičkih lekova (heparini male molekulske mase) koji pomažu u sprečavanju stvaranja krvnih ugrušaka tako što razređuju krv.


  FRAGMIN se primenjuje za lečenje sledećih oboljenja:


  Venska tromboembolija


  FRAGMIN se koristi u lečenju krvnih ugrušaka (venske tromboembolije) koji nastaju nakon operacije ili ukoliko ste vezani za krevet zbog bolesti i u sprečavanju njihovog ponovnog nastanka.

  Venska tromboembolija je stanje u kome krvni ugrušci nastaju u nogama (tromboza dubokih vena) ili plućima (plućna embolija), npr. nakon operacije, dugotrajnog ležanja u krevetu ili trudnoće ili kod pacijenata sa određenim vrstama karcinoma.


  Hemodijaliza/Hemofiltracija


  FRAGMIN se može koristiti kod pacijenata koji su na hemodijalizi ili hemofiltraciji. FRAGMIN sprečava stvaranje krvnih ugrušaka u cevčicama uređaja. Hemodijaliza i hemofiltracija su metode uklanjanja prekomernih prirodnih otpadnih materija iz krvi kod osoba čiji bubrezi više nisu u stanju da obavljaju ovu funkciju.


  Nestabilna koronarna arterijska bolest

  Kod pacijenata sa koronarnom arterijskom bolesti, koronarne arterije (krvni sudovi koji snabdevaju srce krvlju) su obložene masnim naslagama i usled toga su sužene. Nestabilna koronarna arterijska bolest znači da je obloženi deo arterije pukao i da se u njoj stvorio ugrušak, čime je smanjen dotok krvi do srca. FRAGMIN pomaže u sprečavanju nastanka novih ugrušaka.


  Pitajte Vašeg lekara ukoliko niste sigurni zašto Vam je dat lek FRAGMIN.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FRAGMIN


  Lek FRAGMIN ne smete primiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FRAGMIN


Ovaj lek će Vam obično dati lekar ili medicinska sestra ili će Vam pokazati kako da sami sebi dajete injekciju kod kuće (videti odeljak Kako da ubrizgate lek FRAGMIN napunjeni injekcioni špric). Količina leka FRAGMIN koju ćete primiti zavisi od Vaše telesne mase i Vašeg stanja, tj. oboljenja za koje je lek propisan.


Lek FRAGMIN u pakovanju napunjeni injekcioni špric je namenjen za jednokratnu upotrebu i daje se jednom dnevno putem pojedinačne, supkutane injekcije, što znači da se ubrizgava ispod kože. Obično se ubrizgava u nabor kože na stomaku, ili na gornjem delu butine. Ne sme se ubrizgavati u mišiće.


Odrasli i starije osobe


Lečenje krvnih ugrušaka (venska tromboembolija)Ovo su uobičajene doze za odrasle, uključujući starije pacijente. Vaš lekar će odrediti pravu dozu za Vas. Možda će biti potrebno izbaciti deo tečnosti iz šprica pre nego što primite injekciju.


Lečenje krvnih ugrušaka (venske tromboembolije) kod određenih vrsta karcinoma i sprečavanje njihovog ponovnog javljanja


Uobičajena doza koja se primenjuje u lečenju venske tromboembolije kod karcinoma iznosi 200 i.j. (internacionalnih jedinica) po kilogramu telesne mase (vidite tabelu dole) jednom dnevno tokom prvog meseca nakon tromboemboličnog događaja (pojave krvnog ugruška), praćeno sa 150 i.j. po kilogramu telesne mase (tokom 2. - 6. meseca).


Doza leka FRAGMIN tokom 1. meseca


Telesna masa (kg)

Doza (i.j.)

<46

7500

46 – 56

10000

57 – 68

12500

69 – 82

15000

≥83

18000


Doza leka FRAGMIN tokom 2. - 6. meseca


Telesna masa (kg)

Doza (i.j.)

< 56

7500

57 – 68

10000

69 – 82

12500

83 – 98

15000

≥ 99

18000


Ovaj terapijski režim se ne preporučuje za pacijente čija je telesna masa manja od 40 kg.


Maksimalna dnevna doza iznosi 18000 i.j. Preporučeno trajanje terapije iznosi 6 meseci. Ukoliko imate teško oboljenje bubrega ili smanjen broj trombocita (ćelija koje omogućavaju zgrušavanje krvi) prouzrokovan hemoterapijom ili neko drugo oboljenje sa povišenim rizikom od krvarenja, Vaš lekar će prema tome prilagoditi dozu.


U nekim slučajevima smanjenog broja trombocita (ćelija koje omogućavaju zgrušavanje krvi), Vaš lekar može prekinuti terapiju lekom FRAGMIN tokom kratkog vremenskog perioda.


Medicinsko osoblje može uzeti uzorke krvi tokom Vašeg lečenja da bi se pratio efekat leka FRAGMIN.


Hemodijaliza/Hemofiltracija


Ukoliko ste na hemodijalizi ili hemofiltraciji, lek FRAGMIN se ubrizgava kroz cevčice uređaja za hemodijalizu. Za pacijente sa hroničnim (dugoročnim) problemima sa bubrezima, koji su na tretmanu koji traje duže od 4 sata, obično se primenjuje početna doza od 30-40 i.j. po kilogramu telesne mase, nakon čega se daje infuzija (spora injekcija) od 10-15 i.j./kg svakog sata. Ista doza se može primeniti ukoliko tretman traje kraće od 4 sata, ili se može dati pojedinačna injekcija od 5000 i.j.


Za pacijente sa akutnim (brzim ili teškim) oštećenjem bubrega, ili kod pacijenata kod kojih postoji veća verovatnoća za pojavu krvarenja, uobičajena doza iznosi 5-10 i.j. po kilogramu telesne mase, nakon čega se daje doza od 4-5 i.j./kg svakog sata.


Tromboza dubokih vena


Ukoliko dobijate terapiju za trombozu dubokih vena, injekcija će Vam biti data u potkožno tkivo. Mesto injekcije je obično stomak ili gornji deo butine. Doza od 200 i.j. po kilogramu telesne mase se primenjuje jednom dnevno, ili se daje 100 i.j./kg dva puta dnevno.


Pojedinačna dnevna doza ne sme da premaši 18000 i.j.


FRAGMIN se može primenjivati istovremeno sa drugim lekovima za razređivanje krvi koji se zovu antagonisti vitamina K. Ukoliko se terapija primenjuje na ovaj način, potrebno je da traje najmanje pet dana.


Nestabilna koronarna arterijska bolest


U terapiji nestabilne koronarne arterijske bolesti doza od 120 i.j./kg telesne mase primenjuje se na svakih 12 sati, putem injekcije ispod kože. Ukoliko imate veštački srčani zalistak, normalna doza za sprečavanje nastanka krvnih ugrušaka nije dovoljna. Vaš lekar će o ovome razgovarati sa Vama.

Maksimalna doza u periodu od 12 časova iznosi 10000 i.j.


Produžena primena


Ukoliko je Vaš lekar preporučio posebnu proceduru za ponovno uspostavljanje dotoka krvi do srca (angiografija ili hirurška intervencija na koronarnim arterijama), može biti potrebno da nastavite da primate lek FRAGMIN u trajanju do 45 dana. U ovom slučaju, doza treba da iznosi 5000 i.j. (žene sa telesnom masom ispod 80 kg i muškarci sa telesnom masom ispod 70 kg) ili 7500 i.j. (žene sa telesnom masom iznad 80 kg ili muškarci sa telesnom masom iznad 70 kg) na svakih 12 sati. Ovo su uobičajene doze za odrasle, uključujući starije pacijente. Vaš lekar će odrediti odgovarajuću dozu za Vas. Pre davanja injekcije možda će morati da se izbaci mala količina tečnosti iz šprica.


Deca

Ne preporučuje se primena leka FRAGMIN kod dece


Kako da ubrizgate FRAGMIN (napunjeni injekcioni špric)


Ovaj odeljak uputstva objašnjava na koji način sami da ubrizgate lek FRAGMIN u napunjenom injekcionom špricu, ali to treba da radite samo ukoliko Vam je to dozvolio Vaš lekar. To je jednostavna procedura koju možete da izvedete kod kuće.


FRAGMIN se daje putem male injekcije pod kožu. Treba da primenite dozu leka FRAGMIN u vreme preporučeno od strane Vašeg lekara. Molimo Vas da pratite dole opisane korake.Molimo Vas da zapamtite da, ukoliko Vam injekciju daje osoba koja se o Vama brine, preporučljivo je da nosi rukavice prilikom davanja injekcije.


 1. korak:

  Sedite u udoban sedeći položaj u kom možete da vidite stomak.


 2. korak:

  Odaberite mesto ubrizgavanja na stomaku ili na spoljašnjoj strani leve ili desne butine (pogledajte osenčena područja). Stomak je obično najbolje mesto za ubrizgavanje i važno je da svaki put menjate mesto ubrizgavanja.


 3. korak:

  Uzmite špric i uklonite sivu gumenu kapicu tako što ćete je skinuti povlačenjem. Primetićete mehurić vazduha u

  špricu. On treba da se nalazi tu i možete ga ignorisati. Veoma je važno da još uvek ne pritiskate klip pošto time deo leka može biti izgubljen.


 4. korak:

  Držite špric jednom rukom, a drugom rukom nežno uštinite nabor kože sa njenim masnim tkivom (pogledajte osenčena područja gore) između palca i kažiprsta. Ovo će biti mesto ubrizgavanja.


 5. korak:

  Držite špric iznad nabora kože vodeći računa da se nalazi pod pravim uglom (tj. vertikalno kao što je prikazano na dijagramu, a ne pod uglom). Uvedite iglu u kožu sve dok igla nije u potpunosti ubodena.


 6. korak:

Sada pritisnite klip i polako ubrizgavajte lek FRAGMIN sve dok celokupna količina leka nije ubrizgana.

Nastavite da držite nabor dok ubrizgavate lek, a zatim pustite kožni nabor i izvucite iglu.


Ukoliko se pojavi malo krvi na mestu ubrizgavanja, blago pritisnite to mesto. Nemojte trljati mesto ubrizgavanja pošto to može izazvati nastanak modrica.


Bacite špric u kutiju za oštre predmete koju treba da čuvate van domašaja drugih ljudi.


Ako ste uzeli više leka FRAGMIN nego što je trebalo


Ukoliko mislite da ste dobili veću dozu leka FRAGMIN nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili medicinskim osobljem!


Vaš lekar će preduzeti odgovarajuće terapijske mere za smanjenje rizika od krvarenja. Ukoliko je potrebno primeniće lek protamin - specifičan inhibitor antikoagulantnog dejstva dalteparina.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, lek FRAGMIN može prouzrokovati neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih pacijenata.


  Česta neželjena dejstva koja se mogu javiti kod više od 1 na 100 osoba su:


Ukoliko imate veštački srčani zalistak, terapija lekom FRAGMIN može biti nedovoljna za sprečavanje nastanka krvnog ugruška, i može nastati ugrušak u srčanom zalisku.


Ukoliko bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ukoliko primetite druga neželjena dejstva koja nisu pomenuta u ovom uputstvu, molimo Vas obavestite Vašeg lekara ili medicinsku sestru.


Rok upotrebe


Tri (3) godine.

Ne koristite lek FRAGMIN posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Označeni datum odnosi se na poslednji dan odgovarajućeg meseca.


Čuvanje


Čuvati na temperaturi do 25 ºC.

Ne čuvati u frižideru. Ne zamrzavati. Čuvati van domašaja dece.


Lekove ne treba odbacivati putem kanalizacije ili kućnog otpada. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odbacite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu u zaštiti životne sredine.


Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek FRAGMIN

Aktivna supstanca je dalteparin-natrijum.


Jedan napunjen injekcioni špric sa 0,2 ml rastvora za injekciju sadrži 2500 i.j. (anti-faktor Xa) dalteparin- natrijuma ili 5000 i.j. (anti-faktor Xa) dalteparin-natrijuma.

Pomoćne supstance:

FRAGMIN, 2500 i.j./0,2 ml: voda za injekcije; natrijum-hlorid; natrijum-hidroksid; hlorovodonična kiselina (za podešavanje pH).

FRAGMIN, 5000 i.j./0,2 ml: voda za injekcije; natrijum-hidroksid; hlorovodonična kiselina (za podešavanje pH).


Kako izgleda lek FRAGMIN i sadržaj pakovanja


Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu: Bistar, bezbojan ili bledožut rastvor, bez vidljivih čestica.


Sadržaj pakovanja:

Unutrašnje pakovanje: napunjeni injekcioni špric (staklo tip I) sa iglom sa hlorbutil gumenim čepom i gumenim poklopcem za iglu.


Spoljašnje pakovanje: u složivu kartonsku kutiju sa uputstvom za lek spakovano je 10 napunjenih injekcionih špriceva.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Yusafarm d.o.o., Neznanog junaka 5, Beograd, Srbija

Proizvođač: Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, Puurs, Belgija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdavati i uz recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini recepta.


Broj i datum dozvole:


FRAGMIN, 2500 i.j./0,2 ml: 515-01-0333-12-001 od 25.10.2012.

FRAGMIN, 5000 i.j./0,2 ml: 515-01-0334-12-001 od 25.10.2012


SLEDEĆE INFORMACIJE SU NAMENJENE ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA


Terapijske indikacije


 1. Lečenje tromboza dubokih vena i embolije pluća ili oboje.


 2. Prevencija koagulacije u ekstrakorporalnom sistemu u toku hemodijalize i hemofiltracije kod pacijenata sa akutnim oboljenjem bubrega ili hroničnom insuficijencijom bubrega.


 3. Prevencija tromboza kod pacijenata podvrgnutih hirurškim zahvatima.


 4. Prevencija tromboza dubokih vena kod pacijenata sa ograničenom pokretljivošću koja je posledica nekog medicinskog oboljenja, uključujući, ali ne ograničavajući se na: kongestivnu srčanu insuficijenciju (NYHA klasa III ili IV), akutnu respiratornu insuficijenciju ili akutnu infekciju; takođe kod pacijenata sa visokim rizikom od venskog tromboembolizma kao što su: godine starosti preko 75, gojaznost, maligno oboljenje ili podaci u anamnezi o prethodnim trombozama dubokih vena.


 5. Lečenje nestabilne angine pektoris (nestabilna angina i infarkt miokarda bez ST-elevacije, poznat kao infarkt miokarda bez Q-talasa).

  FRAGMIN se može koristiti više od 8 dana kod pacijenata koji čekaju na angiografiju i druge revaskularizacione procedure.


 6. Pacijenti sa solidnim tumorima: Produžena terapija simptomatske venske tromboembolije (VTE) i prevencija njenog ponovnog javljanja


Doziranje i način primene


Videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.


Generalno - DALTEPARIN SE NE SME DAVATI INTRAMUSKULARNO.


FRAGMIN napunjeni injekcioni špric sa 2500 i.j. (anti-faktor Xa) dalteparin-natrijuma u 0,2 ml i FRAGMIN napunjeni injekcioni špric sa 5000 i.j. (anti-faktor Xa) dalteparin-natrijuma u 0,2 ml primenjuju se isključivo potkožno (s.c.).


FRAGMIN ampula sa 10000 i.j. (anti-faktor Xa) dalteparin-natrijuma u 1 ml primenjuje se potkožnom ili intravenskom injekcijom ili u obliku i.v. infuzije.


Kompatibilnost sa I.V. rastvorima - Dalteparin je kompatibilan sa infuzionim izotoničnim rastvorom natrijum-hlorida (9 mg/ml) ili infuzionim izotoničnim rastvorom glukoze (50 mg/ml) u staklenim bocama ili plastičnim kontejnerima.


 1. Lečenje akutnih tromboza dubokih vena i embolije pluća


  Napunjeni injekcioni špric za jednokratnu upotrebu


  FRAGMIN se primenjuje subkutano, jednom dnevno u skladu sa telesnom masom prema dole navedenoj tabeli. Praćenje antikoagulantnog efekta nije neophodno:


  Telesna masa (kg)

  Doza (i.j.)

  < 46

  7 500

  46 - 56

  10 000

  57 - 68

  12 500

  69 - 82

  15 000

  83 i više

  18 000


  Dnevna pojedinačna doza ne bi trebalo da bude veća od 18 000 i.j. Kod pacijenata sa povećanim rizikom od krvavljenja preporučuje se primena leka FRAGMIN podeljeno u dve dnevne doze, prema režimu doziranja koji je opisan za ampule.


  Ampule – preporučena doza za odrasle

  Dalteparin se primenjuje subkutano u jednoj, ili podeljeno u dve dnevne doze.


  Primena jednom dnevno: 200 i.j./kg telesne mase primeniti s.c. jedanput dnevno. Praćenje antikoagulantnog efekta nije neophodno. Maksimalna dnevna doza ne treba da prelazi 18 000 i.j.


  Primena dvaput dnevno: Primenjuje se doza od 100 i.j./kg telesne mase s.c. dva puta dnevno kod pacijenata sa povećanim rizikom od krvavljenja. Praćenje efekta terapije uglavnom nije potrebno, osim kod određene grupe pacijenata (Videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). Uzorci se uzimaju kod maksimalnih koncentracija leka u plazmi (3-4 sata posle s.c. injekcije). Preporučene koncentracije u plazmi su između 0,5-1,0 i.j. (anti-faktor Xa)/ml.


  Istovremena antikoagulantna terapija sa oralnim antagonistima K-vitamina se može početi odmah. Kombinovanu terapiju treba nastaviti sve dok nivoi protrombinskog kompleksa (faktor II, VII, IX i X) ne padnu na fiziološke vrednosti. Za ovo je potrebno bar 5 dana kombinovane terapije.


 2. Prevencija koagulacije u ekstrakorporalnom sistemu u toku hemodijalize i hemofiltracije


  FRAGMIN se daje intravenski prema jednom od dole navedenih režima terapije:


  Pacijenti sa hroničnom insuficijencijom bubrega kod kojih ne postoji rizik od krvarenja: Kod ovih pacijenata je obično potrebno samo nekoliko podešavanja doze i zbog toga za većinu pacijenata nije potrebno češće praćenje anti-faktor Xa nivoa u plazmi. Preporučene doze obično dovode do koncentracija u plazmi koje se kreću između 0,5-1,0 i.j. (anti-faktor Xa)/ml tokom dijalize.


  Hemodijaliza i hemofiltracija koja traje duže od 4 sata: Intravenskom bolus injekcijom daje se 30 ili 40 i.j. (anti-faktor Xa)/kg telesne mase nakon čega se daje 10-15 i.j. (anti-faktor Xa)/kg/sat u i.v. infuziji.

  Hemodijaliza i hemofiltracija koja traje kraće od 4 sata: Intravenska bolus injekcija od 30-40 i.j. (anti-faktor Xa)/kg, praćeno i.v. infuzijom od 10-15 i.j. (anti-faktor Xa)/kg/sat ili jedan intravenski bolus od 5000 i.j.


  Pacijenti sa akutnom ili hroničnom insuficijencijom bubrega i visokim rizikom od krvarenja: Daje se 5 do 10 i.j. (anti-faktor Xa)/kg telesne mase u i.v. bolusu, nakon čega se daje 4 do 5 i.j.(anti–faktor Xa)/kg/sat u i.v. infuziji. Pacijenti koji se podvrgavaju akutnoj hemodijalizi imaju manji terapijski raspon nego pacijenti na hroničnoj hemodijalizi, pa zato je kod njih potrebno vršiti opsežnije praćenje anti-faktor Xa nivoa u plazmi. Preporučen nivo u plazmi kod ovih pacijenata kreće se između 0,2 i 0,4 i.j. (anti-faktor Xa)/ml.


 3. Prevencija tromboze kod pacijenata podvrgnutih hirurškim zahvatima


  FRAGMIN se daje subkutano. Praćenje antikoagulantnog efekta obično nije potrebno. Ukoliko se sprovodi, uzorci treba da se uzimaju u vreme maksimalnog nivoa leka u plazmi (3-4 sata nakon s.c. injekcije). Preporučene doze obično izazivaju maksimalni nivo u plazmi između 0,1 i 0,4 i.j. (anti-faktor Xa)/ml.


  OPŠTA HIRURGIJA


  Pacijenti sa umerenim rizikom od tromboembolijskih komplikacija: 2500 i.j. s.c. 1-2 sata pre operacije i kasnije 2500 i.j. s.c. svako jutro posle operacije dok god traje imobilizacija (uglavnom 5-7 dana, ili duže).


  Pacijenti sa visokim rizikom od tromboembolija (npr. maligna oboljenja): Dalteparin se daje dok god


  traje imobilizacija (uglavnom 5-7 dana, ili duže).

 4. Prevencija tromboze dubokih vena kod pacijenata sa ograničenom pokretljivošću koja je posledica nekog medicinskog oboljenja

  FRAGMIN se daje s.c. jednom dnevno u dozi od 5000 i.j. do 14 dana. Praćenje antikoagulantnog efekta obično nije potrebno.


 5. Nestabilna bolest koronarnih arterija (nestabilna angina i infarkt miokarda bez ST-elevacije)


  FRAGMIN se daje 120 i.j./kg telesne mase s.c. svakih 12 sati do 8 dana. Maksimalna doza je 10000 i.j./12 sati. Ako nije posebno kontraindikovano, pacijent može istovremeno primati i niske doze acetilsalicilne kiseline (75 i 325 mg/dan).


  Ukoliko terapija traje duže od 8 dana preporučuje se produžena terapija fiksnom dozom dok god traje proces revaskularizacije (kao npr. perkutana intervencija [PCI] ili koronarno premoštavanje graftom[CABG]). Ukupni tretman ne treba da bude duži od 45 dana. Doza dalteparina se određuje prema polu i telesnoj masi pacijenta:

  s.c. svakih 12 sati.


  Praćenje antikoagulantnog efekta obično nije potrebno, osim kod određene grupe pacijenata (Videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). Uzorci se uzimaju kod maksimalnih koncentracija leka u plazmi (3-4 sata posle s.c. injekcije). Preporučene koncentracije u plazmi su između 0,5-1,0 i.j. (anti-faktor Xa)/ml.


 6. Pacijenti sa solidnim tumorima: Produžena terapija simptomatske venske tromboembolije (VTE) i


prevencija njenog ponovnog javljanja


Napunjen injekcioni špric za jednokratnu upotrebu - Preporučeno doziranje kod odraslih:


 1. mesec


  FRAGMIN se primenjuje u dozi od 200 i.j./kg ukupne telesne mase, subkutano jednom dnevno tokom prvih 30 dana terapije. Ukupna dnevna doza ne bi trebalo da bude veća od 18 000 i.j.


  Telesna masa (kg)

  Doza (i.j)

  < 46

  7 500

  46 - 56

  10 000

  57 - 68

  12 500

  69 - 82

  15 000

  83 i više

  18 000*


  * Maksimalna doza od 18000 i.j./dan primenjivana je kod pacijenata telesne mase do 132 kg u CLOT studiji.


  U slučaju trombocitopenije izazvane hemoterapijom, dozu leka FRAGMIN potrebno je prilagoditi na sledeći način: 2. – 6. mesec


  FRAGMIN treba primenjivati u dozi od oko 150 i.j./kg, subkutano, jednom dnevno, pomoću napunjenog injekcionog šprica za jednokratnu upotrebu i u skladu sa dole navedenom tabelom.


  Telesna masa (kg)

  Doza (i.j)

  < 56

  7 500

  57 - 68

  10 000

  69 - 82

  12 500

  83 - 98

  15 000

  ≥ 99

  18 000


  Preporučeno trajanje terapije iznosi 6 meseci (uključujući prvi mesec terapije lekom FRAGMIN). Celishodnost nastavka terapije nakon ovog perioda biće procenjivana na osnovu individualnog odnosa koristi/rizika, naročito uzimajući u obzir progresiju karcinoma. U CLOT studiji nema dostupnih podataka o terapijskoj primeni dalteparina u trajanju duže od 6 meseci.


  U slučaju trombocitopenije izazvane hemoterapijom, dozu leka FRAGMIN potrebno je prilagoditi na sledeći način:

≥100000/mm3, terapiju lekom FRAGMIN treba primeniti u punoj dozi.


Telesna masa (kg)

Predviđena doza leka FRAGMIN (i.j.)

Umanjena doza leka FRAGMIN (i.j.)

< 56

7500

5000

57 – 68

10000

7500

69 – 82

12500

10000

83 – 98

15000

12500

≥ 99

18000

15000


Insuficijencija bubrega:


U slučaju značajne insuficijencije bubrega, definisane klirensom kreatinina <30 ml/min, dozu leka FRAGMIN potrebno je prilagoditi na osnovu aktivnosti anti-faktora Xa. Ukoliko je nivo anti-faktora Xa ispod željenog opsega, dozu leka FRAGMIN potrebno je povećati, odnosno tu dozu treba smanjiti ukoliko je nivo anti-faktora Xa iznad željenog opsega, a određivanje nivoa anti-faktora Xa potrebno je ponoviti nakon 3-4 nove doze. Ovo prilagođavanje doze potrebno je ponavljati sve dok se ne postigne željeni nivo anti- faktora Xa.


Kao pokazatelj, na osnovu podataka dobijenih u CLOT studiji, zabeležene srednje vrednosti (min, max) između 4 i 6 sati nakon primene kod pacijenata bez teške bubrežne insuficijencije iznosile su 1,11 i.j. (anti- faktora Xa)/ml (0,6; 1,88) prve nedelje i 1,03 i.j. (anti-faktora Xa)/ml (0,54; 1,70) četvrte nedelje primene dalteparina u dozi od 200 i.j./kg jednom dnevno. Aktivnost anti-faktora Xa određivana je hromogenom metodom.


Kod pacijenata sa povećanim rizikom od krvarenja, preporučuje se primena leka FRAGMIN dva puta dnevno (ovaj režim doziranja je detaljno opisan za FRAGMIN 10000 i.j./ml ampule).


Deca

Ne preporučuje se primena kod dece.


Stariji pacijenti

FRAGMIN se može bezbedno primeniti kod starih pacijenata bez potrebe za prilagođavanjem doze.


Način primene

Subkutana injekcija se daje u anterolateralni ili posterolateralni predeo subkutanog tkiva abdomena ili u lateralni deo butine. Pacijent treba da bude opušten, a ukupna dužina igle treba da bude vertikalno uvedena, ne pod uglom, u naborani deo kože koji se dobija stiskanjem kože između palca i kažiprsta (ovaj nabor treba držati između prstiju sve vreme dok se daje injekcija).


Kontraindikacije


FRAGMIN je kontraindikovan u sledećim slučajevima:Kontraindikovana je primena lokalne i/ili regionalne anestezije prilikom elektivnih hirurških zahvata kod pacijenata koji primaju visoke doze leka FRAGMIN u terapijske, a ne u profilaktične svrhe (kao što su visoke doze indikovane za lečenje akutne tromboze dubokih vena, plućne embolije i nestabilne bolesti

koronarnih arterija).


Kod pacijenata obolelih od karcinoma sa telesnom masom manjom od 40 kg u vreme nastanka venske tromboembolije, FRAGMIN ne treba primenjivati u produženoj terapiji simptomatske VTE i prevenciji njenog ponovnog javljanja zbog nedostataka podataka.


Dalteparin ne treba primenjivati kod pacijenata koji su nedavno imali moždani udar (u poslednja 3 meseca), izuzev u slučaju sistemske embolije.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Ne sme se primenjivati intramuskularnim putem. Zbog rizika od pojave hematoma, treba izbegavati intramuskularnu primenu drugih lekova u slučaju kada je dvadesetčetvoročasovna doza dalteparina veća od 5000 i.j.


Primenjivati sa oprezom kod pacijenata kod kojih postoji povećan rizik od komplikacija zbog krvarenja, npr. nakon hirurškog zahvata ili traume, hemoragičnog moždanog udara, teške insuficijencije jetre ili bubrega, trombocitopenije ili poremećaja funkcije trombocita, nekontrolisane hipertenzije, hipertenzivne ili dijabetičke retinopatije, pacijenata koji istovremeno primaju antikoagulantne/antitrombocitne lekove (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija). Takođe, potreban je oprez kod terapije visokim dozama dalteparina (doze indikovane za terapiju akutne duboke venske tromboze, plućne embolije i nestabilne bolesti koronarnih arterija).


Dostupni su ograničeni podaci o bezbednosti i efikasnosti antitrombotičke terapije kod pacijenata sa primarnim ili metastatskim tumorima mozga kod kojih se istovremeno razvila tromboembolija. Postoji rizik od fatalnog intrakranijalnog krvarenja prilikom primene antikoagulansne terapije kod ove kategorije pacijenata. Stoga, ukoliko se razmatra terapija lekom FRAGMIN, terapiju je potrebno pažljivo pratiti uz redovnu ponovnu procenu zahvaćenosti mozga tumorom i drugih individualnih rizika.


Ukoliko se javi, trombocitopenija obično nastaje u roku od tri nedelje od započinjanja terapije. Stoga se preporučuje određivanje broja trombocita pre započinjanja terapije lekom FRAGMIN, kao i pažljivo praćenje tokom prve tri nedelje, uz redovno praćenje tokom trajanja terapije. Poseban oprez potreban je kod trombocitopenije koja se brzo razvija i teške trombocitopenije (<100000/μl) povezane sa pozitivnim ili nepoznatim rezultatima in vitro ispitivanja na prisutstvo anti-trombocitnih antitela u prisutstvu leka FRAGMIN ili drugih niskomolekularnih heparina i/ili heparina.


FRAGMIN indukuje samo umereno produženje aktivisanog parcijalnog tromboplastinskog vremena (APTT – Activated partial thromboplastin time) i trombinskog vremena. Prema tome, povećanje doze na osnovu produženja APTT može dovesti do predoziranja i krvarenja. Iz tog razloga se produženje APTT može koristiti samo kao test za predoziranje.


Praćenje anti-faktor Xa nivoa


Praćenje anti-Xa nivoa kod pacijenata koji primaju FRAGMIN obično nije potrebno, ali ga je potrebno razmotriti kod specifičnih populacija pacijenata kao što su pedijatrijski pacijenti, pacijenti sa insuficijencijom bubrega, veoma mršavi ili preterano gojazni, trudnice ili pacijenti sa povišenim rizikom za pojavu krvarenja ili ponovne tromboze.


Tamo gde je potrebno praćenje, laboratorijski testovi koji koriste hromogeni supstrat smatraju se metodom


izbora za merenje anti-faktor Xa nivoa. Aktivisano parcijalno tromboplastinsko vreme (APTT) ili trombinsko vreme ne treba primenjivati pošto su ova ispitivanja relativno neosetljiva na aktivnost dalteparina. Povećanje doze dalteparina u cilju produženja APTT može dovesti do krvarenja (videti odeljak Predoziranje.).


Pacijentima na hroničnoj hemodijalizi koji primaju dalteparin po pravilu je ređe potrebno prilagođavanja doze i posledično ređa kontrola anti-faktor Xa nivoa. Pacijenti koji su na akutnoj hemodijalizi mogu biti nestabilniji i kod njih je potrebno intenzivnije praćenje anti-faktor Xa nivoa .


Kod pacijenata sa teško oštećenom funkcijom jetre, značajnom insuficijencijom bubrega ili trombocitopenijom izazvanom hemoterapijom može biti potrebno smanjenje doze i potrebno ih je pratiti u skladu sa tim.


Ukoliko se kod pacijenata kod kojih je potrebna trombolitička terapija javi transmuralni infarkt miokarda, to ne zahteva prekid terapije lekom FRAGMIN, ali može povećati rizik od krvarenja.


Pošto se niskomolekularni heparini razlikuju po individualnim karakteristikama, potrebno je izbegavati prelazak na alternativni niskomolekularni heparin. Potrebno je proveriti uputstvo za upotrebu svakog specifičnog proizvoda pošto može biti potrebna primena različitih doza.


Mogućnost zamene sa drugim antikoagulansima


Dalteparin se ne može jednostavno zameniti („jedinica za jedinicu“) sa nefrakcionisanim heparinom, drugim niskomolekularnim heparinima ili sintetskim polisaharidima. Svaki od ovih lekova se razlikuje u pogledu sirovina, procesa proizvodnje, fizičko-hemijskih, bioloških i kliničkih osobina, što uslovljava razlike u biohemijskoj identifikaciji, doziranju i verovatno kliničkoj efikasnosti i bezbednosti. Svaki od ovih lekova je jedinstven i ima specifično uputstvo za upotrebu.


Heparin može suprimirati adrenalnu sekreciju aldosterona što dovodi do hiperkalemije, naročito kod pacijenata sa dijabetes melitusom, hroničnom insuficijencijom bubrega, postojećom metaboličkom acidozom, povišenim nivoom kalijuma u plazmi ili onih koji uzimaju lekove koji štede kalijum. Izgleda da rizik od hiperkalemije raste sa produženjem trajanja terapije, ali je obično reverzibilan. Nivo kalijuma u plazmi potrebno je izmeriti pre započinjanja terapije heparinom kod pacijenata koji su pod rizikom i potom redovno pratiti, naročito ukoliko terapija traje duže od 7 dana.


Kod pacijenata koji su podvrgnuti spinalnoj ili epiduralnoj anesteziji profilaktička upotreba heparina može veoma retko biti povezana sa spinalnim hematomima koji dovode do produžene ili trajne paralize. Rizik se povećava sa upotrebom epiduralnog ili spinalnog katetera za anesteziju, istovremenom primenom lekova (NSAIL), inhibitora trombocita ili antikoagulanasa i sa traumatskim ili ponovljenim punkturama.


U donošenju odluke o intervalu između poslednje primene leka FRAGMIN u profilaktičkim dozama i postavljanju ili uklanjanju periduralnog ili spinalnog katetera za anesteziju, potrebno je uzeti u obzir


karakteristike proizvoda i profil pacijenta. Ponovnu primenu treba odložiti sve dok ne prođe najmanje četiri sata od završetka hirurške procedure.


Ukoliko lekar, na osnovu svoje kliničke procene, odluči da primeni antikoagulansnu terapiju zajedno sa periduralnom spinalnom anestezijom, potreban je izuzetan oprez i često praćenje u cilju otkrivanja bilo kakvih znakova i simptoma neurološkog oštećenja, kao što su bol u leđima, senzorni ili motorni deficiti (utrnulost i slabost u donjim ekstremitetima) i disfunkcija creva i mokraćne bešike. Medicinske sestre treba da budu obučene za otkrivanje takvih znakova i simptoma. Pacijente je potrebno uputiti da odmah obavesti medicinsku sestru ili lekara ukoliko oseti neki od ovih simptoma.


Ukoliko se sumnja na znakove ili simptome epiduralnog ili spinalnog hematoma, hitna dijagnoza i terapija može uključivati dekompresiju kičmene moždine.


Nisu sprovedene odgovarajuće studije da bi se procenila bezbednost i efikasnost primene leka FRAGMIN u sprečavanju tromboze zalistaka kod pacijenata sa veštačkim srčanim zaliscima. Profilaktičke doze leka FRAGMIN nisu dovoljne za sprečavanje tromboze zalistaka kod pacijenata sa veštačkim srčanim zaliscima. Upotreba leka FRAGMIN ne može se preporučiti za ovu svrhu.


Pedijatrijski pacijenti:


Kliničko iskustvo u terapiji dece je ograničeno. Ukoliko se dalteparin koristi kod dece potrebno je pratiti nivo anti-faktor Xa.


Stariji pacijenti (naročito pacijenti starosti osamdeset i više godina) mogu biti pod povećanim rizikom od komplikacija vezanih za krvarenje u okviru terapijskog raspona doza. Preporučuje se pažljiv klinički nadzor.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Potrebno je razmotriti mogućnost pojave sledećih interakcija sa lekom FRAGMIN:


 1. Pojačanje antikoagulantnog efekta od strane antikoagulantnih/antitrombocitnih lekova npr. aspirin/dipiridamol, antagonisti receptora GP IIb/IIIa, antagonisti vitamina K, NSAIL npr. indometacin, citostatici, dekstran, trombolitici, sulfinpirazon, probenecid i etakrinska kiselina.


 2. Smanjenje antikoagulantnog efekta može se javiti prilikom istovremene primene antihistaminika, srčanih glikozida, tetraciklina i askorbinske kiseline.


Zbog toga što NSAIL i aspirin u analgetskim/antiinflamatornim dozama smanjuju stvaranje vazodilatatornih prostaglandina, i posledično protok krvi kroz bubrege i bubrežnu ekskreciju, dalteparin treba primenjivati sa posebnom pažnjom istovremeno sa NSAIL ili aspirinom u visokim dozama kod pacijenata sa


insuficijencijom bubrega.


Međutim, ukoliko ne postoje specifične kontraindikacije, pacijenti sa nestabilnom bolesti koronarnih arterija (nestabilnom anginom ili infarktom miokarda bez Q talasa) mogu primati acetilsalicilnu kiselinu u niskim dozama.


Pokazano je da heparin stupa u interakciju sa intravenski primenjenim nitroglicerinom, penicilinom primenjenim u visokim dozama, kininom i pušenjem duvana, pa se interakcije sa dalteparinom ne mogu isključiti.


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Trudnoća

Ispitivanja na životinjama ne ukazuju na direktne ili indirektne štetne efekte na trudnoću, embrionalni/fetalni razvoj, porođaj ili postnatalni razvoj .


Do sada je dostupan veoma ograničen broj kontrolisanih ispitivanja primene niskomolekularih heparina u trudnoći. Dalteparin ne prolazi kroz placentu.


Ukoliko se dalteparin primenjuje tokom trudnoće, najverovatnije da neće biti štetnih posledica na plod. Međutim, budući da se štetan uticaj na plod ne može u potpunosti isključiti, dalteparin treba primenjivati u trudnoći samo ukoliko za to postoji jasna indikacija .


Stoga, trudnicama ovaj lek treba propisivati sa oprezom.


Epiduralna anestezija tokom porođaja apsolutno je kontraindikovana kod žena koje primaju antikoagulanse u visokim dozama (videti odeljak Kontraindikacije). Kod trudnica tokom poslednjeg trimestra izmereno je poluvreme eliminacije dalteparin anti-faktor Xa od 4 do 5 časova.


Prijavljeni su slučajevi neuspešne terapije punim antikoagulansnim dozama niskomolekularnih heparina kod trudnica sa veštačkim srčanim zaliscima. U odsustvu jasnih informacija o doziranju, efikasnosti i bezbednosti u ovim okolnostima, ne preporučuje se upotreba leka FRAGMIN kod trudnica sa veštačkim srčanim zaliscima.


Dojenje

Dostupni su ograničeni podaci o izlučivanju dalteparina u mleko dojilja. U jednoj studiji na 15 dojilja (između 3. i 5. dana laktacije i 2 do 3 sata posle primanja profilaktičkih doza dalteparina), otkrivene su male količine anti-faktor Xa u mleku, vrednosti 2-8% plazma nivoa, što odgovara odnosu mleko/plazma manje od 0,025-0,224. Budući da je resorpcija dalteparina nakon oralne primene izuzetno niska, klinički značaj,


ukoliko postoji, ove male antikoagulantne aktivnosti na odojče nije poznat.


Rizik za odojče se ne može isključiti. Odluku da li treba nastaviti/prekinuti dojenje ili nastaviti/prekinuti terapiju lekom FRAGMIN potrebno je doneti uzimajući u obzir korist dojenja za dete i korist terapije lekom FRAGMIN za majku.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


FRAGMIN ne utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.


Neželjena dejstva


Neželjena dejstva su prijavljena kod oko 3% pacijenata koji su primali dalteparin profilaktički.


Prijavljena neželjena dejstva, koje je moguće povezati sa terapijom dalteparinom, navedena su u tabeli dole prema klasi sistema organa i učestalosti pojavljivanja: česta (1/100, <1/10), povremena (1/1000, <1/100), retka (1/10 000).

U okviru svake grupe prema učestalosti, neželjena dejstva su navedena prema opadajućoj ozbiljnosti. Neželjena dejstva povezana sa terapijom dalteparinom, kod pacijenata koji su učestvovali u kontrolisanim

kliničkim studijama, bila su:


Klasa sistema organa

Učestalost

Neželjena dejstva

Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

Česta

Reverzibilna (blaga) neimunološki posredovana trombocitopenija (tip I)

Hemoragija

Retka

Imunološki posredovana trombocitopenija indukovana heparinom (tip II, sa ili bez pridruženih trombotičkih komplikacija – arterijska i/ili tromboza ili tromboembolija)

Imunološki poremećaji

Retka

Alergijske reakcije

Endokrinološki poremećaji

Povremena

Hiperkalemija

Vaskularni poremećaji

Česta

Hemoragija (krvarenje na bilo kom mestu)

Hepatobilijarni poremećaji

Česta

Prolazno povećanje transaminaza jetre (AST, ALT)

Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

Povremena

Urtikarija, pruritus

Retka

Nekroza kože, prolazna alopecija

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Povremena

Bol na mestu injekcije

Česta

Potkožni hematom na mestu injekcije


Tokom postmarketinškog praćenja prijavljena su sledeća dodatna neželjena dejstva:


Klasa sistema organa

Neželjena dejstva

Imunološki poremećaji

Anafilaktičke reakcije

Endokrinološki poremećaji

Hipoaldosteronizam

Poremećaji nervnog sistema

Intrakranijalna krvarenja, u nekim slučajevima sa fatalnim ishodom

Kardiološki poremećaji

Tromboza veštačkih srčanih zalistaka

Vaskularni poremećaji

Hemoragija (krvarenje na bilo kom mestu), u nekim slučajevima sa fatalnim ishodom

Gastrointestinalni poremećaji

Retroperitonealno krvarenje, u nekim slučajevima sa fatalnim ishodom

Povrede, trovanja i komplikacije u vezi sa procedurom

Spinalni ili epiduralni hematom


Rizik od krvarenja zavisi od primenjene doze. Većina krvarenja su blagog karaktera. Zabeležena su teška krvarenja, u nekim slučajevima sa smrtnim ishodom.


Heparin može izazvati hipoaldosteronizam koji može dovesti do povećanja kalijuma u plazmi. Retko, pojava klinički značajne hiperkalemije se može dogoditi kod pacijenata sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom i dijabetes melitusom (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza).


Dugotrajna primena heparina povezuje se sa rizikom za pojavu osteoporoze. Iako to nije primećeno u toku primene dalteparina, rizik od osteoporoze se ne može isključiti ni kod primene leka FRAGMIN.


Predoziranje


Protamin inhibira antikoagulantni efekat (tj. produženje APTT) indukovan lekom FRAGMIN. Pošto protamin sam po sebi ima inhibirajući efekat na primarnu hemostazu, treba ga koristiti samo u hitnim slučajevima.


Produženje vremena koagulacije indukovano lekom FRAGMIN može biti u potpunosti neutralisano protaminom, ali anti-faktor Xa aktivnost se neutrališe samo do 25-50%. 1 mg protamina inhibira efekat 100 i.j. (anti-faktor Xa) leka FRAGMIN.


Protamin treba primeniti putem intravenske injekcije u trajanju od oko 10 minuta.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z