Moozeeck

Finasterid PharmaS


UPUTSTVOZA LEK


Finasterid PharmaS, film tableta, 5mg, 28 film tableta


Proizvođač: PharmaS d.o.o. Beograd


Adresa: Slobodna zona Beograd,Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija

Podnosilac

zahteva: PharmaS d.o.o. Beograd

Adresa: Viline vode bb, Beograd, Srbija


Finasterid PharmaS, 5mg, film tableta


finasterid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Finasterid PharmaS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Finasterid PharmaS

 3. Kako se upotrebljava lek Finasterid PharmaS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Finasterid PharmaS

 6. Dodatne informacije


1. ŠTA JE LEK FINASTERID PHARMAS I ČEMU JE NAMENJEN


Lek Finasterid PharmaS sadrži finasterid i pripada grupi lekova koji se zovu inhibitori 5-alfa-reduktaze.

Lek Finasterid PharmaS smanjuje veličinu prostate kod muškaraca onda kada je ona uvećana. Prostata se nalazi ispod bešike (prostata postoji samo kod muškaraca). Ona stvara semenu tečnost. Uvećana prostata može dovesti do stanja koje se zove benigna hiperplazija prostate (BHP).


Šta je BHP?

Ako imate BHP to znači da Vam je prostata uvećana. Uvećana prostata može pritiskati cev kojom protiče

mokraća na svom putu izlaska iz organizma.


Ovo može dovesti do problema kao što su:


Ako imate neka pitanja u vezi ovog, razgovarajte sa svojim lekarom.


 1. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FINASTERID PHARMAS


  Lek Finasterid PharmaS ne smete koristiti:


 2. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FINASTERID PHARMAS


  Lek Finasterid PharmaS uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uzimanje ovog leka


 3. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Finasterid PharmaS, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Mogu da se jave sledeća neželjena dejstva:


  Alergijske reakcije


  Ako imate alergijsku reakciju, prekinite sa uzimanjem leka i odmah se javite svom lekaru . Znaci mogu da obuhvataju:


  Ukoliko želite dodatne informacije o sistemu procene težine tumora ili o ovom ispitivanju, molimo razgovarajte sa svojim lekarom.


 4. KAKO ČUVATI LEK FINASTERID PHARMAS


  Rok upotrebe 3 godine. Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Nemojte koristiti lek Finasterid PharmaS posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji iza reči: "Važi do:“ Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Nemojte koristiti lek Finasterid PharmaS ako primetite da ima vidljiva oštećenja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Na ovaj način pomažete očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 5. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Finasterid PharmaS


Aktivna supstanca Finasterid PharmaS film tableta je finasterid. Jedna film tableta sadrži 5 mg finasterida.

Ostali sastojci su:

Jezgro: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; skrob, kukuruzni preželatiniziran; natrijum-skrobglikolat, tip A; lauroilmakrogolgliceridi i magnezijum-stearat.

Film: Opadry 03F20404 Blue (hipromeloza 6 cp (E 464); titan-dioksid (E 171); FD&C Blue#2/Indigo carmine

aluminium lake (E132) i makrogol 6000).


Kako izgleda lek Finasterid PharmaS i sadržaj pakovanja


Finasterid PharmaS 5 mg film tableta

Plava, okrugla, bikonveksna filmom obložena tableta, prečnika 7 mm, sa oznakom “F5” na jednoj strani.


Pakovanje:

28 (2x14) film tableta od 5 mg u PVC/PVdC-Al belom, neprozirnom blisteru, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


PharmaS d.o.o. Beograd, Viline vode bb, Beograd, Srbija.

PharmaS d.o.o. Beograd, Slobodna zona Beograd,Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Maj 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje na lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-6084-11-001 od 14.08.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z