Moozeeck

Nixar


UPUTSTVO ZA LEK


Nixar®, tableta, 20 mg, Pakovanje: blister, 1 x 10 tabletaProizvođač:


Adresa:

 1. Menarini - Von Heyden GmbH

 2. A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S r l.

 1. Leipziger strasse 7-13, 01097 Dresden, Nemačka

 2. Campo di Pile, L’Aquila, Italija

  Podnosilac zahteva: Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Predstavništvo, Beograd

  Adresa: Milutina Milankoviá 19a/II sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija


  Nixar®, 20 mg, tableta bilastin


  Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Nixar i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Nixar

 3. Kako se upotrebljava lek Nixar

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Nixar

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK NIXAR I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Nixar sadrži aktivnu supstancu bilastin, koja pripada grupi lekova pod nazivom antihistaminici. Lek Nixar se koristi za olakšanje simptoma alergije na polen (kijanje, svrab, sekrecija iz nosa i začepljen nos, crvenilo očiju i suzenje očiju) i ostalih formi alergijskog rinisa. Takođe se može koristiti za lečenje koprivnjače (urtikarije).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NIXAR

  Lek Nixar ne smete koristiti:


  - Ako ste alergični (preosetljivi) na bilastin ili bilo koji od ostalih sastojaka leka Nixar (videti deo „Šta sadrži lek Nixar“)


  Kada uzimate lek Nixar, posebno vodite računa:

  Ako imate umereno ili teško oštećenje bubrega i ako uzimate druge lekove (videti deo “Primena drugih lekova i kela Nixar”).

  Nije pogodan za upotrebu kod dece ispod 12 godina.

  Ne smete prekoračiti preporučenu dozu. Ako simptomi ne prolaze, konsultujte se sa lekarom.

  Primena drugih lekova i leka Nixar


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta o svim lekovima koje uzimate ili ste nedavno uzimali ili ćete uzimati, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Posebno obavestite Vašeg lekara ako uzimate bilo koji od sledećih lekova:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NIXAR


  Odrasli, uključujući starije i adolescente preko 12 godina  Vaš lekar će utvrditi stanje Vaše bolesti i na osnovu toga odrediti koliko dugo treba da uzimate lek Nixar. Ako ste uzeli više leka Nixar nego što je trebalo

  Ako ste Vi ili osoba iz Vašeg okruženja uzeli previše leka Nixar, odmah se obratite Vašem lekaru ili

  farmaceutu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Nixar

  Ne smete uzimati dvostruku dozu da biste nadoknadili propuštenu.


  Ako zaboravite da uzmete Vašu dozu na vreme, uzmite je čim se setite, a zatim nastavite sa utvrđenim rasporedom doziranja.

  Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi upotrebe ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, Nixar može izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata koji uzimaju lek.

  Mogu se ispoljiti sledeća neželjena dejstva:


  Česta neželjena dejstva (mogu se ispoljiti kod 1 do 10 na 100 pacijenata):


  Ako bilo koje od neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primetite neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK NIXAR


  Lek čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe

  5 godina.


  Nemojte upotrebljavati lek Nixar nakon datuma isteka koji je naveden na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju leka. Datum isteka roka odnosi se na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Nixar


Aktivna supstanca je bilastin. Jedna tableta sadrži 20 mg bilastina.


Pomoćne supstance su: celuloza, mikrokristalna; natrijum-skrobglikolat (tip A); silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Nixar i sadržaj pakovanja

Nixar tablete se ovalne, bikonveksne tablete bele boje, sa podeonom crtom sa jedne strane. Unutrašnje pakovanje oPA/Al/PVC-aluminijumski blister sa 10 tableta.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 blister (ukupno 10 tableta) i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), Predstavništvo, Beograd Milutina Milankovića 19a/II sprat, Novi Beograd, Srbija


Proizvođač:

 1. Menarini – Von Heyden GmbH

  Leipziger strasse 7-13, 01097 Dresden, Nemačka

 2. A.Menarini Manufacturing Logistics and Services S r.l.

Campo di Pile, L’Aquila, Italija


Napomena:

Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-2376-12-001 od 04.11.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z