FISKocr

Hemodrops


UPUTSTVO ZA LEK


Hemodrops®, kapi za oči, rastvor 0,5% Pakovanje: 1 x 10 mL


Proizvođač: Hemomont d.o.o.

Adresa: Ilije Plamenca bb, Podgorica, Crna Gora Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Hemodrops®, 0,5%, kapi za oči, rastvor INN: hipromeloza


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Hemodrops, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 3 dana morate se obratiti svom lekaru. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Hemodrops i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Hemodrops

 3. Kako se upotrebljava lek Hemodrops

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Hemodrops

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK HEMODROPS I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Hemodrops sadrži aktivnu supstancu hipromelozu, koja ima dejstvo veštačkih suza i namenjena je za lokalnu primenu u oftalmologiji.

  Hemodrops, kapi za oči su indikovane kao simptomatska terapija suvoće očiju i iritacije oka udruženih sa

  smanjenom produkcijom suza.


  Takođe se koristi u cilju vlaženja veštačkih očiju.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HEMODROPS


  Lek Hemodrops ne smete koristiti ukoliko:


  Hemodrops, kapi za oči ne treba koristiti ako ste preosetljivi (alergični) na bilo koji od njegovih sastojaka.


  Kada uzimate lek Hemodrops, posebno vodite računa ukoliko:


  Ukoliko se simptomi iritacije oka ne povlače u toku 72 časa, ili se pogoršavaju (glavobolja, bol u oku, poremećaj vida, crvenilo oka), prestanite sa primenom kapi i konsultujte Vašeg lekara.

  Hemodrops ne treba primenjivati dok nosite meka kontaktna sočiva, zbog toga što sadrže benzalkonijum-

  hlorid kao konzervans. (videti deo Važne informacije o nekim sastojcima leka Hemodrops) Primena drugih lekova

  Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i

  one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta, homeopatske lekove ili visoke doze vitamina.


  Nije verovatno da lek može uticati na delovanje ostalih lekova koje uobičajeno koristite.

  Ipak, ukoliko koristite još neke kapi za oči, treba sačekati najmanje 5 minuta između ukapavanja.


  Uzimanje leka Hemodrops sa hranom ili pićima


  Nije relevantno.


  Primena leka Hemodrops u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ne postoji dovoljno podataka o bezbednosti primene leka Hemodrops u trudnoći i u periodu dojenja. Preparat se može koristiti, samo nakon pažljive procene odnosa koristi i potencijalnog rizika.


  Ukoliko imate neka pitanja, obratite se Vašem lekaru.


  Uticaj leka Hemodrops na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama


  Treba imati u vidu da nakon ukapavanja leka može doći do privremenog zamagljenja i smanjenja oštrine vida. Ne preporučuje se upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama sve dok Vam se ne normalizuje vid.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Hemodrops


  Hemodrops, kapi za oči sadrže benzalkonijum -hlorid koji može izazvati iritaciju očiju. Izbegavati kontakt sa mekim kontaktnim sočivima.

  Pre upotrebe skinuti kontaktna sočiva i sačekati najmanje 15 min. pre njihovog ponovnog stavljanja.


  Poznato je da menja boju mekih kontaktnih sočiva.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HEMODROPS


  Lek Hemodrops uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli, deca i starije osobe:


  Doziranje zavisi od potrebe za vlaženjem oka.

  Uobičajeno doziranje je 1 – 2 kapi u svako oko, tri puta na dan, ili kako je lekar propisao.

  Pre upotrebe sa staklene bočice skinuti aluminijumsku kapicu i gumeni zatvarač a zatim na bočicu zavrnuti plastičnu kapaljku.

  Uputstvo za primenu

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Hemodrops, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Mogu se javit sledeći neželjeni efekti: nejasan vid, bol u oku, osećaj stranog tela u očima, iritacija oka, pojačana prokrvljenost u oku.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK HEMODROPS


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Hemodrops posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi do 25°C.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana. Čuvati na temperaturi do 25°C. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Hemodrops


Hemodrops, 0,5%, kapi za oči, rastvor


Aktivne supstance su:

Aktivna supstanca je hipromeloza .

1 mL rastvora sadrži 5,0 mg hipromeloze 4000 cP.


Ostali sastojci su:


Kako izgleda lek Hemodrops i sadržaj pakovanja


Hemodrops, 0,5%, kapi za oči, rastvor: Bistar do opalescentan, bezbojan rastvor.


Hemodrops, 0,5%, kapi za oči, rastvor:

Bočica od bezbojnog stakla (tip II), sa gumenim zatvaračem tip I i aluminijumskom kapicom.

U posebnoj kesici se nalazi plastična sterilna PVC kapaljka sa PE kapicom ili LDPE kapaljka sa PE kapicom.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Proizvođač:

Hemomont d.o.o., Ilije Plamenca bb, Podgorica, Crna Gora.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar 2013.

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-04834-13-001 od 25.12.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z