Moozeeck

Klonazepam


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


▲Klonazepam; tablete, 2 mg

Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Remedica Ltd.


Adresa: Limassol Industrial Estate, P.O. Box 51706, 3508 Limassol, Kipar


Podnosilac zahteva: Farmalogist d.o.o.

Adresa: Bulevar vojvode Mišića 25-27, Beograd


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Klonazepam, 2 mg, tablete


INN

klonazepam


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste

znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Klonazepam i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Klonazepam

 3. Kako se upotrebljava lek Klonazepam

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Klonazepam

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK KLONAZEPAM I ČEMU JE NAMENJEN


  Klonazepam pripada grupi lekova koji su poznati kao benzodiazepini.

  Klonazepam ima antikonvulzivna svojstva tako što sprečava pojavu epileptičnih napada. Klonazepam se koristi za lečenje epilepsije kod odojčadi, dece i odraslih.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KLONAZEPAM


  Lek Klonazepam ne smete koristiti ukoliko ste alergični na:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KLONAZEPAM


  Lek Klonazepam uzimajte uvek tačno onako kako Vam je lekar odredio. Ukoliko niste potpuno sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Klonazepam, kao i svi lekovi može da izazove neželjena dejstva, što ne znači da ćete ih Vi imati.


  Najvažnija neželjena dejstva na koje treba obratiti pažnju:


  Alergijske reakcije

  Ako dobijete alergijsku reakciju na lek, odmah se javite lekaru.

  Znaci mogu biti:

 5. KAKO ČUVATI LEK KLONAZEPAM

  Rok upotrebe


  5 godina.

  Ne upotrebljavati lek nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja dece!

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Klonazepam


Aktivna supstanca: klonazepam

Jedna tableta sadrži 2 mg klonazepama.


Pomoćne supstance: povidon; celuloza, mikrokristalna; natrijum-skrobglikolat; skrob, preželatinizovani; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Klonazepam i sadržaj pakovanja


Okrugle tablete bele boje sa unakrsnom podeonom crtom sa jedne strane i utisnutim logom proizvođača sa druge strane.


Složiva kartonska kutija sadrži 30 (3x10) tableta u 3 PVC/Al blistera.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole: Farmalogist d.o.o., Bulevar vojvode Mišića 25-27, Beograd

Proizvođač: Remedica Ltd, Limassol Industrial Estate, P.O. Box 51706, 3508 Limassol, Kipar.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum izdavanja dozvole za lek Klonazepam, 30 x 2mg: 515-01-1699-10-001 od 16.05.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z