Moozeeck

LATANDROPS


UPUTSTVO ZA LEK


LATANDROPS®

kapi za oči, rastvor, 50 mikrograma/mL Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1 x 2,5 mL


Proizvođač: VIANEX S.A. - PLANT A'

12th Km Athens-Lamia National Road, 144 51 Metamorphossi, Attiki,

Adresa:

Atina, Grčka

Podnosilac zahteva: Beocompass d.o.o.


Adresa: Zvečanska 60/22, Beograd, Srbija


LATANDROPS®, 50 mikrograma/mL, kapi za oči, rastvor

INN Latanoprost


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek LATANDROPS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek LATANDROPS

 3. Kako se upotrebljava lek LATANDROPS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek LATANDROPS

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LATANDROPS I ČEMU JE NAMENjEN


  LATANDROPS pripada grupi lekova koji se nazivaju analozi prostaglandina.


  Lek deluje tako što pospešuje oticanje očne vodice iz očne komore, usled čega dolazi do snižavanja povišenog očnog pritiska.


  LATANDROPS se koristi za lečenje glaukoma otvorenog ugla i snižavanje povišenog očnog pritiska. Oba poremećaja karakterišu se povećanim pritiskom u očima, koji eventualno mogu da oštete Vaš vid.


  LATANDROPS se takođe koristi za lečenje povišenog očnog pritiska i glaukoma kod dece svih uzrasta, uključujući i novorođenčad.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LATANDROPS


  LATANDROPS mogu da koriste odrasli muškarci i žene (uključujući i starije pacijente) i deca od rođenja do 18 godina starosti. LATANDROPS nije ispitivan kod prevremeno rođene dece (pre 36. nedelje trudnoće).


  Lek LATANDROPS ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LATANDROPS


Lek LATANDROPS uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili sa lekarom koji leči Vaše dete ili farmaceutom.


Uobičajena doza za odrasle (uključujući i osobe starije životne dobi) i decu je jedna kap koja se ukapa u obolelo oko ili oči jedanput dnevno. Najbolje je primeniti lek LATANDROPS uveče.


LATANDROPS ne ukapavajte češće od jedanput dnevno, jer je pokazano da češća primena smanjuje efekat leka na očni pritisak.


LATANDROPS kapi koristite kako Vam je Vaš lekar ili lekar Vašeg deteta rekao i ne prekidajte sa upotrebom dok Vam lekar ne kaže da prestanete.


Ako nosite kontaktna sočiva


Ako Vi ili Vaše dete nosite kontaktna sočiva, važno je da ih skinete pre nego što primenite LATANDROPS kapi. Nakon primene kapi treba da sačekate 15 minuta pre nego što vratite kontaktna sočiva u oči.


Uputstvo za upotrebu


 1. Operite ruke i zauzmite udoban položaj (sedeći ili stojeći).

 2. Odvrnite poklopac bočice (morate ga sačuvati).


 3. Držite bočicu okrenutu prema dole između palca i drugih prstiju.

 4. Prstom, pažljivo, povucite naniže (posuvratite) donji očni kapak.


 5. Postavite vrh kapaljke bočice blizu oka. Nemojte dodirivati oko, očni kapak, okolna površine oka niti bilo koje druge površine vrhom bočice.

 6. Pažljivo pritisnite bočicu tako da ukapate samo jednu kap u oko, a zatim pustite očni kapak.


 7. Pritisnite jagodicom prsta suznu vrećicu (prostor između ugla oka i nosa). Držite jedan minut sa zatvorenim okom.To bi trebalo učiniti svaki put neposredno posle ukapavanja kapi.


 8. Ponovite isti postupak ukapavanjem u drugo oko, ukoliko Vam je lekar tako rekao.

 9. Vratite zaštitini poklopac na bočicu i čvrsto zatvorite odmah posle upotrebe.


Ako istovremeno koristite LATANDROPS sa drugim kapima za oči


Ako koristite druge vrste kapi za oči zajedno sa LATANDROPS kapima, potrebno je da razmak između njihove primene i primene LATANDROPS kapi iznosi najmanje 5 minuta.


Ako ste uzeli više leka LATANDROPS nego što je trebalo


Ako ste ukapali više kapi u oko nego što bi trebalo, možda ćete osetiti blagi nadražaj oka i Vaše oko može da počne da suzi i pocrveni. Ove pojave su prolazne, ali ukoliko se brinete, posavetujte se sa Vašim lekarom ili sa lekarom koji leči Vaše dete ili sa farmaceutom!


Ukoliko ste Vi ili Vaše dete slučajno progutali lek LATANDROPS, odmah se obratite lekaru.


Ako ste zaboravili da uzmete lek LATANDROPS


Nastavite sa uobičajenom primenom leka LATANDROPS po već utvrđenom rasporedu, tako što ćete sačekati vreme za sledeću dozu.


Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu. Ukoliko niste sigurni, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


Ako naglo prestanete da uzimate lek LATANDROPS


Nemojte prestati sa uzimanjem leka LATANDROPS, osim ako Vam lekar to ne kaže.

Ako ipak želite da prekinete sa primenom leka LATANDROPS, razgovarajte sa Vašim lekarom ili lekarom koji leči Vaše dete.


Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 1. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Lek LATANDROPS, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Veoma česta (javljaju se kod više od 1/10 osoba):


  Takođe su prijavljena sledeća neželjena dejstva: prisustvo površina ispunjenih tečnošću u obojenom delu oka (ciste na irisu), glavobolja, vrtoglavica, lupanje srca, bolovi u mišićima i zglobovima i razvoj virusne infekcije na oku izazvane herpes simplex virusom.


  Neželjena dejstva koja se češće javjaju kod dece u poređenju sa odraslima su: curenje iz nosa, svrab nosa i povišena telesna temperatura.


  Veoma retko tokom lečenja, kod pojedinih pacijenata sa značajno oštećenom rožnjačom prijavljeni su slučajevi pojave mutnih fleka na rožnjači kao posledica kalcifikacije rožnjače.


  Ukoliko neko neželjeno dejstavo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov.rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 2. KAKO ČUVATI LEK LATANDROPS


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Nemojte koristiti LATANDROPS kapi posle isteka roka upotrebe naznačenog na etiketi i kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe leka nakon prvog otvaranja bočice: 28 dana (na temperaturi do 25ºC).


  Čuvanje


  Neotvorenubočicu: Čuvati na temperaturi od 2°C do 8°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Posleprvogotvaranjaoriginalnogpakovanja: Čuvati na sobnoj temperaturi (do 25ºC), i koristiti najduže 28 dana.


  Kada ne koristite LATANDROPS bočicu čuvajte u spoljnjem, originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Nemojte koristiti LATANDROPS kapi ako primetite vidljive znake oštećenja leka ili ako utvrdite da je sigurnosna traka kod prvog otvaranja na zatvaraču bočice oštećena. U tom slučaju lek vratite farmaceutu.


  Radi Vaše bezbednosti, potrebno je da pažljivo pročitate informacije u ovom uputstvu o leku koji Vam je prepisan.


  Nemojte čuvati lekove u kupatilu, jer toplota i vlaga mogu uticati na njih, a to može biti štetno po Vaše zdravlje. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek LATANDROPS

Aktivna supstanca je latanoprost. Jedan mililitar rastvora sadrži 50 mikrograma latanoprosta.


Pomoćne supstance su: natrijum-hlorid, benzalkonijum-hlorid, rastvor,

natrijum-dihidrogenfosfat, monohidrat, dinatrijum-fosfat, bezvodni,

voda za injekcije.


Kako izgleda lek LATANDROPS i sadržaj pakovanja


LATANDROPS je bistar bezbojan rastvor bez mirisa i bez prisustva vidljivih čestica.


Svaka bočica LATANDROPS kapi sadrži 2,5 mL rastvora kapi za oči, (što odgovara otprilike 80 kapi rastvora). Veličina pakovanja: 1 × 2.5 mL.

Sadržaj pakovanja: U složivoj kartonskoj kutiji nalazi se 1 plastična bočica (5 mL) sa kapaljkom koja je

zatvorena zatvaračem sa navojem i sigurnosnim prstenom i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Beocompass d.o.o. Zvečanska 60/22

11 000 Beograd, Srbija

Tel.:+381 11 361 88 93


Fax:+381 11 264 11 81

e-mail: info@beocompass.rs


Proizvođač:

VIANEX S.A. - PLANT A'

12th Km Athens-Lamia National Road, 144 51 Metamorphossi, Attiki,

Atina, Grčka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-8003-12-001 od 13.05.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z