Moozeeck

Zobox


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Zobox, film tablete, 2.5mg Pakovanje: 3 x 10 film tableta Zobox, film tablete, 5mg Pakovanje: 3 x 10 film tableta


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Zobox, 2,5 mg, film tablete Zobox, 5 mg, film tablete INN: cilazapril


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Zobox i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zobox

 3. Kako se upotrebljava lek Zobox

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Zobox

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ZOBOX I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Zobox sadrži aktivnu supstancu cilazapril, koji pripada grupi lekova poznatoj kao inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE inhibitori).


  Cilazapril se koristi u lečenju:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ZOBOX


  Lek Zobox ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ZOBOX


  Lek Zobox uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uzimanje leka Zobox

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Zobox, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Teška neželjena dejstva:

  Ukoliko se razvilo teško neželjeno dejstvo - angioedem, prekinite sa primenom leka i odmah se obratite

  Vašem lekaru.

  Znaci i simptomi angioedema obuhvataju:

 5. KAKO ČUVATI LEK ZOBOX


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe: 2 (dve) godine.

  Nemojte koristiti lek Zobox posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:

  Čuvati na temperaturi do 30° C.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Zobox


Aktivne supstance su:


Zobox, 2,5 mg, film tablete:

1 film tableta sadrži 2,5 mg cilazaprila (u obliku cilazapril, monohidrata)


Zobox, 5 mg, film tablete:

1 film tableta sadrži 5 mg cilazaprila (u obliku cilazapril, monohidrata)


Ostali sastojci su:


Zobox, 2,5 mg, film tablete:


Jezgro: laktoza, bezvodna; celuloza, mikrokristalna; krospovidon; magnezijum-stearat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.


Omotač: Opadry II Pink 33G24054: hipromeloza; titan-dioksid (E171) C.I. 77891; laktoza, monohidrat; makrogol 4000; triacetin; gvožđe (III)-oksid, žuti (E 172); gvožđe (III)-oksid, crveni (E 172); gvožđe (III)- oksid, crni (E 172).


Zobox, 5 mg, film tablete:

Jezgro: laktoza, bezvodna; celuloza, mikrokristalna; krospovidon; magnezijum-stearat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.


Omotač: Opadry II Brown-33G26793: hipromeloza; laktoza, monohidrat; titan-dioksid (E171) C.I. 77891; makrogol 4000; triacetin; gvožđe (III)-oksid, žuti (E 172); gvožđe (III)-oksid, crveni (E 172); gvožđe (III)- oksid, crni (E 172).


Kako izgleda lek Zobox i sadržaj pakovanja


Zobox, film tablete, 2,5 mg

Bikonveksne, okrugle film tablete, bledo smeđe boje sa podeonom crtom sa jedne strane. Blister od oPA/AL/PVC-Al folije. Kartonska kutija sa 30 film tableta (3 blistera po 10 tableta).


Zobox, film tablete, 5 mg

Bikonveksne, okrugle film tablete, crvenkasto-smeđe boje sa podeonom crtom sa jedne strane. Blister od oPA/AL/PVC-Al folije. Kartonska kutija sa 30 film tableta (3 blistera po 10 tableta).

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Juli 2011.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Zobox, 2,5 mg, film tablete: 515-01-6115-10-001 od 13.09.2011.

Zobox, 5 mg, film tablete: 515-01-6118-10-001 od 13.09.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z