FISKocr

Betahistin PharmaS


UPUTSTVO ZA LEK


Betahistin PharmaS, tableta, 24mg

Pakovanje: blister, 2 x 10 tableta


Proizvođač: PharmaS d.o.o. Beograd


Adresa: Industrijska zona Bagljaš bb Aerodrom, Zrenjanin, Srbija

Podnosilac

zahteva: PharmaS d.o.o. Beograd

Adresa: Viline vode bb, Beograd, Srbija


Betahistin PharmaS, 24mg, tableta

betahistin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Betahistin PharmaS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Betahistin PharmaS

 3. Kako se upotrebljava lek Betahistin PharmaS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Betahistin PharmaS

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BETAHISTIN PHARMAS I ČEMU JE NAMENJEN

  Aktivna supstanca leka Betahistin PharmaS tablete je betahistin-dihidrohlorid. Lek Betahistin PharmaS je namenjen za simptomatsko lečenje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BETAHISTIN PHARMAS


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Betahistin PharmaS ne smete da upotrebljavate ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BETAHISTIN PHARMAS


  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek Betahistin PharmaS. Ne prekidajte tretman dok se ne posavetujete sa Vašim lekarom iako je nastupilo poboljšanje bolesti.


  Uvek primenjujte lek Betahistin PharmaS tačno onako kako Vam je Vaš lekar odredio. Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom, ukoliko niste sigurni u način primene.


  Betahistin PharmaS tablete progutajte cele, bez žvakanja, sa malo tečnosti tokom ili neposredno posle obroka.


  Uobičajena doza je jedna tableta Betahistin PharmaS, jednom ili dva puta na dan. Dozu treba individualno prilagoditi u zavisnosti od odgovora na lečenje.


  Poboljšanje se obično javlja za nekoliko dana, ali može biti postepeno i da se primeti tek posle nekoliko nedelja lečenja, a optimalni rezultati mogu se očekivati posle nekoliko meseci lečenja. Postoje podaci da primena leka od samog početka bolesti sprečava napredovanje bolesti i/ili gubitak sluha u kasnijim fazama bolesti.


  Starije osobe

  Kod osoba starijih od 65 godina nije potrebno prilagođavanje doze.


  Deca

  Zbog nedostatka podataka o sigurnosti i bezbednosti, ne preporučuje se primena leka kod dece mlađe od 18

  godina.


  Ako ste uzeli više leka Betahistin PharmaS nego što je trebalo


  Ukoliko ste primenili veću dozu leka od propisane, odmah se posavetujte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Simptomi: Opisano je nekoliko slučajeva predoziranja. Neki bolesnici su osetili pojavu blagih do umerenih simptoma prilikom primene doza do 640 mg (npr. mučnina, pospanost, bol u stomaku). Teže komplikacije (npr. konvulzije, plućne i srčane komplikacije) uočene su u slučajevima namernog predoziranja betahistinom, a posebno u kombinaciji sa predoziranjem drugim lekovima.


  Lečenje: Ukoliko ste Vi ili neko drugi slučajno uzeli više tableta nego što Vam je Vaš lekar propisao, odmah se javite najbližoj hitnoj pomoći ili o tome obavestite Vašeg lekara. Ponesite preostale tablete ili Uputstvo za primenu leka sa sobom kako bi zdravstveni radnici kojima ste se obratili znali tačno koji ste lek uzeli. Lečenje predoziranja treba da uključi standardne mere za održavanje životnih funkcija.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Betahistin PharmaS


  Ukoliko ste propustili da uzmete lek, sačekajte da dođe vreme predviđeno za sledeću dozu. Nikada ne uzimajte duplu dozu da biste nadomestili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Betahistin PharmaS

  Uzimajte lek Betahistin PharmaS sve dok Vam lekar ne kaže da prekinete sa lečenjem.

  Čak i kada počnete da osećate poboljšanje, Vaš lekar će Vam preporučiti nastavak lečenja tokom određenog vremenskog perioda kako bi bio siguran da je lek u potpunosti delovao.


  Ukoliko imate bilo kakvo pitanje o načinu primene leka obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek Betahistin PharmaS može da prouzrokuje neželjena dejstva, ali se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Neželjena dejstva zabeležena tokom primene leka Betahistin PharmaS prikazana su prema sistemu organa.


  Poremećaji imunog sistema: preosetljivost, anafilaksa (alergijska reakcija praćena oticanjem lica, usana, jezika i vrata. Ovo može stvoriti poteškoće kod disanja).


  Poremećaji digestivnog sistema: blage želudačne smetnje, mučnina, povraćanje, bol u stomaku, nadražaj želuca (uključujući dispepsiju) i nadutost. Pojava neželjenih dejstava može se izbeći uzimanjem leka tokom obroka ili snižavanjem doze.


  Poremećaji kože i potkožnog tkiva: veoma retko su zabeležene kožne reakcije preosetljivosti, naročito iznenadno oticanje lica, vrata i udova (angioneurotski edem), koprivnjača (urtikarija), osip i svrab.


  Vaskularni poremećaji: hipotenzija (snižen krvni pritisak).


  Poremećaji nervnog sistema: glavobolja.


  Ukoliko bilo koje od neželjenih dejstava postane ozbiljno ili ukoliko primetite neko od neželjenih dejstava koje nije opisano u ovom uputstvu, molimo Vas obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK BETAHISTIN PHARMAS

  Rok upotrebe


  3 godine.

  Betahistin PharmaS tablete se ne smeju koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Čuvanje


  Lek čuvati van domašaja dece!

  Čuvati na temperaturi do 25 oC u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Betahistin PharmaS

Aktivna supstanca Betahistin PharmaS tableta je betahistin-dihidrohlorid. Jedna tableta sadrži 24mg betahistin-dihidrohlorida.


Betahistin PharmaS tableta 24mg sadrži sledeće pomoćne supstance:

povidon (K90); celuloza, mikrokristalna; laktoza, monohidrat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; krospovidon (tip A); stearinska kiselina.


Kako izgleda lek Betahistin PharmaS i sadržaj pakovanja


Betahistin PharmaS tablete 24mg su: Okrugla, bikonveksna tableta (Snap-Tab), sa podeonom crtom na jednoj strani.

Tableta se može podeliti na dva jednaka dela.


Pakovanje:

20 (2x10) tableta po 24mg u PVC/PVdC-Al blisteru, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


PharmaS d.o.o. Beograd

Viline vode bb, Beograd, Srbija PharmaS d.o.o. Beograd

Industrijska zona Bagljaš bb Aerodrom, Zrenjanin, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2013.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-1401-12-001 od 23.09.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z