FISKocr

MUCODYNE


UPUTSTVO ZA LEK


MUCODYNE, kapsula, tvrda, 375 mg Pakovanje: blister, 3 x 10 kapsula, tvrdih


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


MUCODYNE, 375 mg, kapsula, tvrda INN: karbocistein


Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek MUCODYNE i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek MUCODYNE

 3. Kako se upotrebljava lek MUCODYNE

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek MUCODYNE

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MUCODYNE I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Mucodyne kapsule sadrži kao aktivnu supstancu karbocistein koji pripada grupi lekova pod nazivom mukolitici. Karbocistein svojom aktivnošću smanjuje viskoznost sluzi (bronhijalnog sekreta) u disajnim putevima, olakšava iskašljavanje. Mucodyne kapsule se koriste u pomoćnoj terapiji bolesti organa za disanje praćene otežanim disanjem, usled obilne i lepljive sluzi u disajnim putevima.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MUCODYNE


  Lek MUCODYNE ne smete koristiti ukoliko:  Ne savetuje se primena leka Mucodyne za vreme trudnoće i dojenja.


  Uticaj leka MUCODYNE na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama


  Lek Mucodyne ne utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka MUCODYNE


  Lek Mucodyne kapsule sadrži laktozu, te u slučaju postojanja netolerancije na neke od šećera obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MUCODYNE


  Lek MUCODYNE uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli uključujući i starije


  Započinje se dozom od 2 kapsule 3 puta dnevno. U slučaju poboljšanja simptoma, doza se postepeno smanjuje na 1 kapsulu 4 puta dnevno.


  Deca


  Ne preporučuje se primena leka Mucodyne kapsule kod dece.


  Ako ste uzeli više leka MUCODYNE nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek MUCODYNE


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je čim se setite. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek MUCODYNE


  Ukoliko osetite poboljšanje, ne prekidajte lečenje lekom MUCODYNE bez saveta Vašeg lekara. Vaš lekar će Vas savetovati kada da prestanete sa terapijom.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek MUCODYNE, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu:

 5. KAKO ČUVATI LEK MUCODYNE


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  3 (tri) godine.

  Lek se ne može upotrebiti nakon isteka roka upotrebe koji je označen na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek MUCODYNE Aktivna supstanca je:

MUCODYNE, 375 mg, kapsula, tvrda

1 kaspula sadrži:

karbocistein 375 mg


Ostali sastojci su:


MUCODYNE, 375 mg, kapsula, tvrda


- laktoza-monohidrat;


Kako izgleda lek MUCODYNE i sadržaj pakovanja


MUCODYNE, 375 mg, kapsula, tvrda:

Dvodelna želatinska kapsula, žute boje, punjena belim praškom. PVC/AL blister.

Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


MUCODYNE, 375 mg, kapsula, tvrda: 515-01-7566-10-001 od 20.03.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org