Moozeeck

FORTEO


UPUTSTVO ZA LEK


FORTEO®

rastvor za injekciju u penu sa uloškom, 20mcg/80μl Pakovanje: pen sa uloškom.28x80μl


Proizvođač: Lilly France S.A.S.


Adresa: 2 Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Francuska


Podnosilac zahteva: Eli Lilly (Suisse) S.A., predstavništvo Beograd


Adresa: Vladimira Popovića 38, Novi Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik:

FORTEO , 20 mikrograma / 80 mikrolitara, rastvor za injekciju u penu sa uloškom


INN:

teriparatid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek FORTEO i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek FORTEO

 3. Kako se upotrebljava lek FORTEO

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek FORTEO

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FORTEO I ČEMU JE NAMENJEN


  FORTEO je lek koji doprinosi formiranju koštane mase i koristi se za ojačavanje kostiju i smanjivanje rizika od fraktura.


  Koristi se za lečenje osteoporoze. Osteoporoza je bolest zbog koje Vaše kosti postaju tanje i krte. Ova bolest se posebno često javlja kod žena posle menopauze, ali se takođe može javiti i kod muškaraca. Osteoporoza se takođe često javlja i kod pacijenata koji primaju glukokortikoide.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FORTEO


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih!


  Lek FORTEO ne smete koristiti u sledećim slučajevima:


  Nemojte koristiti FORTEO ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FORTEO


  FORTEO koristite uvek tačno onako kako Vam je objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni kako, konsultujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Nemojte nikada deliti svoj FORTEO pen sa drugima.


  Preporučena doza leka FORTEO je 20 mikrograma, jednom dnevno u obliku potkožne injekcije u


  butinu ili stomak. Da biste se lakše setili da uzmete FORTEO, ubrizgajte ga svakog dana u približno isto vreme.


  Injekciju ćete davati sebi svaki dan. Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek FORTEO. Ne prekidajte tretman jer može doći do izostanka terapijskog efekta leka. Terapija ne bi trebalo da traje duže od 24 meseca. Nakon tog terapijskog ciklusa od 24 meseca terapiju više ne treba ponavljati.

  FORTEO se može ubrizgavati i u vreme obroka.


  Pažljivo pročitajte priručnik za korisnika, koji se nalazi u svakom pakovanju, da biste naučili da koristite FORTEO pen aplikator.


  Igle za ubrizgavanje se ne isporučuju sa aplikatorom. Možete da koristite igle za insulinski pen od proizvođača Becton Dickinson & Co.


  Ubrizgajte svoju FORTEO injekciju neposredno po vađenju pen aplikatora iz frižidera, prema opisu iz priručnika. Pen vratite u frižider odmah posle upotrebe. Za svako ubrizgavanje koristite novu iglu, a iskorišćenu iglu bacite. Nikad ne odlažite pen sa iglom u frižider.


  Vaš lekar Vam može savetovati da uz FORTEO uzimate kalcijum i vitamin D i on će Vam propisati koliko treba svakodnevno da uzimate.


  Ukoliko mislite da lek FORTEO suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste uzeli više leka FORTEO nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka FORTEO nego što bi trebalo, obratite se lekaru ili farmaceutu!


  U slučaju predoziranja može se javiti mučnina, povraćanje, vrtoglavica i glavobolja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek FORTEO


  Ukoliko zaboravite ili ne možete da ubrizgate FORTEO u uobičajeno vreme, ubrizgajte lek istog dana što pre možete. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Nemojte ubrizgavati više od jedne injekcije u toku istog dana. Nemojte pokušavati da nadomestite propuštenu dozu.


  Ukoliko imate još neka pitanja o primeni ovog leka, posavetujte se sa lekarom ili farmaceuto.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek FORTEO


  Ako naglo prestanete da uzimate lek FORTEO doći će do postepenog izostanka terapijskog dejstva leka. Nemojte samoinicijativno prekidati terapiju pre nego što se posavetujete sa lekarom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao svi lekovi, FORTEO može izazvati neželjene efekte, iako se oni ne javljaju kod svih pacijenata. Veoma česta neželjena dejstva (javljaju sa učestalošću više od 1 na 10 pacijenata) su:

 5. KAKO ČUVATI LEK FORTEO


  Držati lek FORTEO van domašaja dece! Rok upotrebe

  2 godine.


  Forteo nemojte koristiti nakon datuma isteka roka trajanja, navedenog na kutiji i penu.


  Čuvanje


  FORTEO uvek čuvajte u frižideru (+2°C do +8°C). Posle prve injekcije, FORTEO možete koristiti do 28 dana, pod uslovom da ga čuvate u frižideru (+2°C do +8°C).


  Nemojte zamrzavati FORTEO. Nemojte ga stavljati u blizinu zamrzivača u frižideru da biste izbegli zamrzavanje. FORTEO nemojte koristiti ako je ili je bio smrznut.


  Pen treba propisno odbaciti nakon 28 dana čak iako nije potpuno prazan.


  FORTEO sadrži bistar i bezbojan rastvor. NEMOJTE ga koristiti ako se pojave vidljive čestice ili ako je rastvor zamućen ili obojen.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju ili otpadne vode. Raspitajte se kod farmaceuta kako da bacite lekove koji vam više nisu potrebni. Na taj način ćete pomoći u zaštiti životne sredine


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek FORTEO


Aktivna supstanca je teriparatid. Jedan mililitar rastvora za injekcije sadrži 250 mikrograma teriparatida.


Pomoćne supstance koje FORTEO sadrži su: Glacijalna sirćetna kiselina, natrijum-acetat (bezvodni), manitol, metakrezol 3,0 mg/ml (konzervans) i voda za injekcije.

Natrijum-hidroksid ili hlorovodoniča kiselina su neaktivni sastojci koji služe za podešavanje kiselosti

rastvora.


Kako izgleda lek FORTEO i sadržaj pakovanja


FORTEO je bezbojan, bistar rastvor koji se primenjuje subkutanom injekcijom (potkožna primena). Nalazi se u pen aplikatoru sa uloškom. Svaki pen sadrži 2,4 ml rastvora što je dovojlno za 28 doza. Pakovanje sadrži 1 pen sa uloškom.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za lek:

Eli Lilly (Suisse) S.A., predstavništvo Beograd, Vladimira Popovića 38, Novi Beograd, Srbija


Proizvođač:

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-4647-10-001.........10.06.2011.Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z