FISKocr

Cortiazem retard


UPUTSTVO ZA LEK


CORTIAZEM retard®, film tablete sa modifikovanim oslobađanjem, 90 mg Pakovanje: blister, 3 x 10 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem


Proizvođač: Hemofarm A.D u saradnji sa PFIZER H.C.P. CORPORATION Adresa: Hemofarm A.D. - Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika

Srbija;

PFIZER H.C.P. CORPORATION - 235 East 42nd Street, New

York, USA Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Cortiazem retard®, film tablete sa modifikovanim oslobađanjem, 90 mg

INN: diltiazem


Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti

kao i Vi. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Cortiazem retard i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cortiazem retard

 3. Kako se upotrebljava lek Cortiazem retard

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Cortiazem retard

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CORTIAZEM retard I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Cortiazem retard kao aktivnu supstancu sadrži diltiazem-hidrohlorid koja pripada grupi lekova pod nazivom blokatori kalcijumskih kanala.

  Lek Cortiazem retard ispoljava svoje dejstvo na taj način što dovodi do širenja krvnih sudova. Na taj način

  dolazi do pada krvnog pritiska, a istovremeno se srcu olakšava da pumpa krv u sve delove organizma. Lek Cortiazem retard pomaže u prevenciji bola u predelu grudne kosti kod pacijenata sa anginom pektoris.


  Lek Cortiazem retard se koristi za lečenje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CORTIAZEM retard


  Lek Cortiazem retard ne smete koristiti ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CORTIAZEM retard


  Lek Cortiazem retard uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Progutajte celu tabletu bez lomljenja i žvakanja, sa malo tečnosti.


  Preporučeno doziranje


  Odrasli


  Angina pektoris i visok krvni pritisak:

  Uobičajena doza: 1 tableta dva puta na dan.


  Ukoliko je potrebno, Vaš lekar Vam može povećati dozu na:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i u slučaju primene drugih lekova, propisana doza leka Cortiazem retard kod određenog broja bolesnika može dovesti do neželjenih reakcija.

  Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Prestanite sa uzimanjem leka i posetite Vašeg lekara ili idite pravo u zdravstvenu ustanovu ako:

  Neželjena dejstva nepoznate učestalosti (učestalost se ne može proceniti na osnovu raspoloživih podataka):


 5. KAKO ČUVATI LEK CORTIAZEM retard


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  5 godina.

  Nemojte koristiti lek Cortiazem retard posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:

  Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Cortiazem retard Aktivna supstanca:

1 film tableta sadrži 90 mg diltiazem-hidrohlorida.


Ostali sastojci su:


Jezgro:


Kako izgleda lek CORTIAZEM retard i sadržaj pakovanja


Film tablete sa modifikovanim oslobađanjem (skoro bele, okrugle, bikonveksne film tablete sa modifikovanim oslobađanjem).

Kartonska kutija sa 30 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem (po 90 mg).

3 blistera od PVC/AL folije sa po 10 tableta.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Proizvođač

Hemofarm A.D, Srbija, Vršac, Beogradski put bb u saradnji sa PFIZER H.C.P. CORPORATION, USA, New York, 235 East 42nd Street.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-2564-12-001 od 11.02.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z