FISKocr

Olazin


UPUTSTVO ZA LEK


▲Olazin, oralna disperzibilna tableta, 5 mg Pakovanje: ukupno 28 kom,blister, 4 x 7 kom

▲Olazin, oralnadisperzibilnatableta,10mg Pakovanje:ukupno 28kom,blister,4x7kom


(olanzapin)

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: FARMAL D.D.


Adresa: Hrvatska, Ludbreg, Branitelja domovinskog rata 8 Podnosilac zahteva: DE-TA-P D.O.O.,

Adresa: Valjevo, Radnička 73


▲Olazin, 5 mg, oralna disperzibilna tableta

▲Olazin, 10 mg, oralna disperzibilna tableta


olanzapin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Olazin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Olazin

 3. Kako se upotrebljava lek Olazin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Olazin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ▲ Olazin I ČEMU JE NAMENJEN


  Olazin pripada grupi lekova koji se zovu antipsihotici.

  Koristi se za lečenje shizofrenije bolesti sa simptomima kao što su slušne, vidne i dodirne halucinacije, pogrešna uverenja, neuobičajena sumnjičavost i povlačenje u sebe. Osobe sa ovom bolešću mogu takođe osećati depresiju, anksioznost ili napetost.

  Takođe koristi se za lečenje umerenih do teških maničnih epizoda, stanja sa simptomima uzbuđenja ili euforije. Olanzapin se koristi u prevenciji ponovnog javljanja navedenih simptoma, kod pacijenata sa bipolarnim poremećajem koji su reagovali na terapiju olanzapinom tokom maničnih epizoda.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Olazin


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih


  Lek Olazin ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Olazin


  Lek Olazin uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.

  Lekar će Vam reći koliko tableta leka Olazin treba da uzmete, kao i koliko dugo treba da nastavite sa

  uzimanjem. Dnevna doza Olazin-a je u rasponu između 5 mg i 20 mg. Obavestite lekara u slučaju da se kod Vas ponovo jave simptomi, ali ne prekidajte uzimanje leka sve dok Vam to lekar ne kaže.

  Olazin treba da uzimate jednom dnevno prateći uputstva lekara. Pokušajte da uzimate lek svakodnevno uvek u isto vreme. Lek možete uzimati nezavisno od obroka. Tabletu treba progutati celu, sa vodom.


  Olazin, oralne disperzibilne tablete su namenjene za oralnu upotrebu.

  Stavite tabletu u usta. Ona počinje da se rastvara u ustima posle nekoliko sekundi, a zatim je možete progutati s vodom ili bez nje. Usta moraju biti prazna pre nego što stavite tabletu na jezik.

  Tabletu možete staviti i u čašu vode. Odmah je popijte.

  Nemojte uzimati tablete vlažnim rukama zato što se mogu polomiti.


  Ako ste uzeli više leka Olazin nego što je trebalo

  Kod pacijenata koji su uzeli više leka nego što je potrebno, javili su se sledeći simptomi: ubrzan srčani rad, agitacija/agresija, poremećen govor, neuobičajeni pokreti (naročito lica i jezika) i snižen nivo svesti. Ostali simptomi koji se mogu javiti su: akutna konfuzija, konvulzije (epilepsija), koma, kombinacija groznice, ubrzanog disanja, znojenja, mišićne ukočenosti i pospanosti ili nesanice, usporenje srčanog rada, aspiracija, visok ili nizak krvni pritisak, poremećaj srčanog ritma. Ako se kod Vas pojave ovi simptomi i znaci, pozovite Vašeg lekara ili posetite najbližu zdravstvenu ustanovu. Pokažite lekaru kutiju leka koji uzimate.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Olazin


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Uzmite tabletu čim se setite. Nemojte uzeti dve doze u jednom danu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Olazin

  Nemojte prestati da uzimate lek zato što se osećate bolje. Važno je da uzimate Olazin onoliko dugo koliko Vam je lekar rekao. Ako naglo prestanete da uzimate lek, može doći do pojave sledećih simptoma: znojenje, nesanica, tremor, anksioznost ili mučnina i povraćanje. Lekar Vam može sugerisati da postepeno smanjujete dozu leka pre potpunog prekida terapije.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Olazin, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Odmah se javite Vašem lekaru ukoliko Vam se jave sledeća stanja:

 5. KAKO ČUVATI LEK Onzapin


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 3 (tri) godine.


  Nemojte koristiti lek Olazin posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti. Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Olazin

Aktivna supstanca: olanzapin. Pomoćne supstance:

Magnezijum-stearat

Krospovidon Aspartam

Celuloza,mikrokristalna Manitol


Kako izgleda lek Onzapin i sadržaj pakovanja


Onzapin, 5 mg: okrugle ravne tablete, svetložute boje, kosih ivica sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani, a na drugoj strani sa utisnutom oznakom 5.

Onzapin, 10 mg: okrugle ravne tablete, svetložute boje, kosih ivica sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani, a na drugoj strani sa utisnutom oznakom 10.


Unutrašnje pakovanje: Alu/Alu blister

Pakovanje: 28 oralnih disperzibilnih tableta, 4 blistera od po 7 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


DE-TA-P D.O.O. Valjevo, Radnička 73.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2013.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept. Broj i datum dozvole:

▲ Olazin, oralna disperzibilna tableta, 28 x (5mg): 515-01-5522-12-009 od 01.11.2013.

▲ Olazin, oralna disperzibilna tableta, 28 x (10mg): 515-01-5523-12-005 od 01.11.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org