Moozeeck

ATROPIN


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


ATROPIN, 5 mg/ml, kapi za oči, rastvor ATROPIN, 10 mg/ml, kapi za oči, rastvor (atropin)


Proizvođač: Hemomont d.o.o.

Adresa: Ilije Plamenca bb, Podgorica, Republika Crna Gora Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


ATROPIN, 5 mg/ml, kapi za oči, rastvor ATROPIN, 10 mg/ml, kapi za oči, rastvor INN: atropin


Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek ATROPIN i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ATROPIN

 3. Kako se upotrebljava lek ATROPIN

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ATROPIN

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ATROPIN I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Atropin rastvor kapi za oči sadrži aktivni sastojak atropin-sulfat koji pripada grupi lekova poznatoj kao antiholinergici. Atropin, delujući u strukturama oka, dovodi do midrijaze (dilatacija pupile, tj. širenje zenice u oku) i paralize akomodacije (akomodacija - proces u oku koji omogućava jasno viđenje bliskih predmeta, praćena suženjem zenica i skretanjem očnih jabučica prema unutra).


  Lek Atropin je antagonist muskarinskih receptora (antiholinergik), i kada se lokalno primeni u oko, dovodi do midrijaze i paralize akomodacije.


  Lek Atropin se uglavnom koristi u dijagnostičke svrhe – posmatranje očnog dna i za preoperativnu pripremu kod hirurgije oka. Koristi se i u terapiji zapaljenskih procesa na uvealnom traktu (uveitis).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ATROPIN


  Lek ATROPIN ne smete koristiti ukoliko:  Kada uzimate lek ATROPIN, posebno vodite računa:


  - Ako imate zapaljenske procese u oku s obzirom da oni u velikoj meri povećavaju stepen sistemske resorpcije atropina kroz rožnjaču.


  Sistemska resorpcija atropina može biti smanjena kompresijom na suznu vreću u uglu oka u trajanju od 1 minuta za vreme i nakon ukapavanja leka. Na ovaj način se sprečava prolazak kapi kroz nazolakrimalni sinus do zone resorpcije u nosnoj i ždrelnoj sluzokoži. Ovaj postupak se naročito savetuje kod dece.


  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Primena leka ATROPIN u periodu trudnoće i dojenja


  S obzirom da bezbedna primena za vreme trudnoće i dojenja nije dokazana, Lek Atropin kapi za oči treba koristiti strogo po nalogu lekara.


  Uticaj leka ATROPIN na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Tokom ukapavanja leka Atropin kapi može doći do prolaznog zamućenja vida zbog čega se do ponovnog uspostavljanja normalnog vida savetuje izbegavanje upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka ATROPIN


  Lek Atropin kapi za oči sadrže benzalkonijum hlorid koji može izazvati iritaciju očiju. Izbegavati kontakt sa mekim kontaktnim sočivima. Pre upotrebe skinuti kontaktna sočiva i sačekati najmanje 15 minuta pre njihovog ponovnog stavljanja. Poznato je da menja boju kontaktnih sočiva.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ATROPIN


  Lek ATROPIN uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli (uključujući i starije):


  Uveitis: 1 kap (10 mg/ml) rastvora 2 do 3 puta na dan.

  Određivanje refrakcije: 1 kap (10 mg/ml) rastvora dva puta dnevno pre pregleda.


  Bezbednost i efikasnost leka Atropin pri primeni kod pedijatrijskih pacijenata nije potvrđena kliničkim studijama. Lek se može primeniti kod dece samo ukoliko je to neophodno.


  Preporučeno doziranje kod pedijatrijskih pacijenata: Cikloplegija:


  Deca uzrasta 3 meseca do 18 godina: 1 kap (5 mg/ml) rastvora dva puta dnevno u trajanju od 3 dana pre intervencije.


  Uveitis:

  Deca uzrasta od 2 do 18 godina: 1 kap (5 mg/ml) rastvora, do 4 puta dnevno.


  Uputustvo za stavljanje kapi u oči:


  1. Operite ruke i udobno se smestite u sedećem ili stojećem položaju.

  2. Odvrnite zatvarač.

  3. Zabacite glavu unazad, pogled uperite naviše, a kažiprstom blago povucite donji kapak naniže.

  4. Prinesite bočicu sa kapaljkom blizu oka vodeći računa da ne dodirnete oko.

  5. Lagano stisnite kapaljku tako da jedna kap dospe u prostor između očne jabučice i donjeg kapka.

  6. Pustite donji kapak, a zatim blago pritisnite prstom unutrašnji ugao oka, u predelu nosa i zadržite tako u toku 1 minuta, dok oko držite zatvoreno. Ovo će sprečiti da se rastvor kapi drenira u suzne kanale.

  7. Ponovite postupak na drugom oku, ukoliko Vam je lekar tako propisao.

  8. Zatvorite bočicu.


   Ukoliko nosite kontaktna sočiva, treba da ih uklonite pre stavljanja kapi u oči. Posle stavljanja kapi treba sačekati 15 minuta pre nego što ponovo stavite kontaktna sočiva.


   Ako ste uzeli više leka ATROPIN nego što je trebalo


   Ukoliko ste aplikovali u oko više kapi nego što Vam je preporučeno (predoziranje) ili ste progutali lek, ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, obratite se odmah Vašem lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


   Simptomi predoziranja uključuju: sušenje usta, suvoću kože, crvenilo lica, povišenu temperaturu, urinarne simptome, stomačne simptome, ubrzani srčani rad, nepravilan rad pretkomora, atrioventrikularnu disocijaciju, konfuziju, otežan hod, uznemirenost, halucinacije, epi-napad.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek ATROPIN


   Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


   Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek ATROPIN


   Vaš lekar će Vas savetovati kada da prestanete sa terapijom.


   Ukoliko imate neka pitanja koja se odnose na upotrebu leka ATROPIN, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i u slučaju primene drugih lekova, propisana primena ATROPIN kapi za oči kod određenog broja bolesnika može dovesti do neželjenih reakcija.


  Za vreme ukapavanja može doći do prolaznog osećaja bockanja ili peckanja u oku.

  U neželjena dejstva spadaju i lokalna iritacija, crvenilo, otok i konjuktivitis, naročito kod ponovljenog ukapavanja.


  Retko se mogu javiti sledeća neželjena dejstva: sušenje usta, suvoća kože, crvenilo lica, povišena temperatura, urinarni simptomi, gastrointestinalni simptomi i ubrzan srčani rad. Ova neželjena dejstva se češće javljaju kod odojčadi i dece.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

 5. KAKO ČUVATI LEK ATROPIN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek ATROPIN posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Proizvod ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Rok upotrebe leka nakon prvog otvaranja iznosi 28 dana kada se leka čuva na temperaturi do 25ºC.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek ATROPIN Aktivne supstance su:


1 ml 5 mg/ml rastvora sadrži:

atropin-sulfat 5 mg (u obliku atropin-sulfat, monohidrata) benzalkonijum-hlorid 0,1 mg

(konzervans)


1 ml 10 mg/ml rastvora sadrži:

atropin-sulfat 10 mg (u obliku atropin-sulfat, monohidrata) benzalkonijum-hlorid 0,1 mg

(konzervans)


Ostali sastojci su:Kako izgleda lek ATROPIN i sadržaj pakovanja


Kapi za oči, rastvor. Bistar, bezbojan rastvor.


ATROPIN kapi za oči, rastvor 5 mg/ml

Staklena bočica (staklo tip II) sa aluminijumskom kapicom i gumenim čepom uz priloženu kapaljku za doziranje (polietilen niske gustine). U složivoj kartonskoj kutiji nalazi se 1 staklena bočica sa priloženom kapaljkom za doziranje i Uputstvo za lek.


ATROPIN kapi za oči, rastvor 10 mg/ml

Staklena bočica (staklo tip II) sa aluminijumskom kapicom i gumenim čepom uz priloženu kapaljku za doziranje (polietilen niske gustine). U složivoj kartonskoj kutiji nalazi se 1 staklena bočica sa priloženom kapaljkom za doziranje i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija Hemomont d.o.o., Ilije Plamenca bb, Podgorica, Republika Crna Gora


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Januar 2012


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


ATROPIN, 5 mg/ml, kapi za oči, rastvor: 515-01-4331-11-001 od 18.04.2012

ATROPIN, 10 mg/ml, kapi za oči, rastvor: 515-01-4332-11-001 od 18.04.2012

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z