FISKocr

Octanine F


UPUTSTVO ZA LEK


Octanine F®, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju, 500 i.j./5 mL

Pakovanje: bočica sa praškom (500 i.j) i bočica sa rastvaračem ( 1x5mL)


Proizvođač: Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.M.B.H


Adresa: Oberlaaer strasse 235, A-1100 Beč, Austrija

Podnosilac zahteva: Unifarm medicom d.o.o

Adresa: Cara Dušana 264, 11080 Zemun, Srbija


Octanine F®, 500 i.j./5mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

Koagulacioni faktor IX, humani


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Octanine F i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Octanine F

 3. Kako se upotrebljava lek Octanine F

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Octanine F

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK OCTANINE F I ČEMU JE NAMENJEN


  Octanine F sadrži koagulacioni faktor IX, humani koji se dobija iz humane plazme (tečni deo krvi). To je poseban protein koji povećava sposobnost zgrušavanja krvi.


  Ovaj lek se koristi za lečenje i prevenciju krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom B (poremećaj krvarenja). To je medicinsko stanje kod koga krvarenje može da traje duže nego što je očekivano. Ono je posledica urođenog nedostatka faktora IX u krvi.


  Lek Octanine F je prašak i rastvarač za rastvor za injekciju . Pripremljen rastvor se daje intravenski (injekcija u venu).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK OCTANINE F


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergiske reakcije na neke od njih.

  Lek Octanine F ne smete koristiti:


  -ako ste alergični (preosetljivi) na koagulacioni faktor IX, humani ili na bilo koji drugi sastojak leka Octanine F (videti odeljak 6)

  -ukoliko patite od trombocitopenije tipa II izazvane heparinom, što podrazumeva pad trombocita u

  krvi posle davanja heparina. Trombociti su ćelije koje se nalaze u krvi i koje pomažu da se zaustavi krvarenje. Heparin je lek koji se daje za sprečavanje koagulacije krvi

  -kod diseminovane intravaskularne koagulacije.


  Kada uzimate lek Octanine F, posebno vodite računa:


  Kao i kod svih drugih lekova koji sadrže proteine a koji se daju intravenski, mogu se javiti reakcije preosetljivosti alergijskog tipa. Octanine F sadrži veoma male količine drugih humanih proteina pored faktora IX i heparina. Rani znaci reakcije preosetljivosi uključuju: osip, raš (urtikariju), stezanje u grudima, zviždanje u plućima, nizak krvni pritisak, akutne teške multisistemske alergijske reakcije (anafilaksa).

  Ukoliko se bilo koji ili svi gore navedeni simptomi jave brzo i ukoliko su intenzivni, odmah

  prekinite primenu i konsultujte se sa svojim lekarom. Ako dođe do pojave anafilaktičkog šoka, mora se započeti terapija protiv šoka uz primenu svih važećih medicinskih preporuka.


  Posle ponovljenih terapija proizvodima koji sadrže humani faktor koagulacije IX, potrebno je ispitati

  da li je kod pacijenta došlo do razvoja neutrališućih antitela (inhibitori) koje treba kvantifikovati Batezda jedinicama (BU) primenom odgovarajućih bioloških testova.

  Postoje literaturni izveštaji koji pokazuju korelaciju između pojave inhibitora faktora IX i alergijskih reakcija. Stoga, kod pacijenata koji su doživeli alergijske reakcije, treba ispitati


  prisustvo inhibitora. Treba naglasiti da pacijenti, kod kojih su prisutni inhibitori faktora IX mogu imati povećan rizik od pojave anafilakse sa narednom primenom faktora IX.


  Vaš lekar može da odluči da vam prvu injekciju faktora IX da pod medicinskim nadzorom u uslovima u kojima se može pružiti medicinska pomoć radi alergiskih reakcija ukoliko je potrebno.


  Koncentrati proteina faktora IX mogu da dovedu do opstrukcije vaših krvnih sudova ugruškom krvi. Zbog ovog rizika, koji je češći kod proizvoda male čistoće, neophodno je da budete praćeni radi otkrivanja znakova formiranja ugruška posle davanja proizvoda sa faktorom IX ukoliko:


  Ukoliko se Octanine F daje novorođenčetu, neophodno je da se dete strogo prati radi znakova diseminovane intravaskularne koagulacije.

  Ukoliko kod vas postoji bilo koje od gore navedenih stanja, vaš lekar će vam dati Octanine F samo ako korist prevazilazi rizike.


  Bezbednost od virusa

  Kada se lekovi pripremaju iz humane krvi ili plazme primenjuju se određene mere kako bi se smanjio rizik od prenošenja infekcije na pacijente. One uključuju pažljivu selekciju davalaca krvi, testiranje pulova plazme na prisustvo virusa. Proizvođači ovih proizvoda preuzimaju

  posebne korake u procesuiranju krvi i plazme koji mogu ukloniti viruse. I pored ovih mera kada se

  daju lekovi koji su dobijeni iz humane krvi ili plazme mogućnost prenošenja infekcije se ne može u potpunosti isključiti. To se takođe odnosi na nepoznate viruse, viruse koji se tek javljaju i

  druge patogene.


  Mere koje su preduzete se smatraju efikasnim za viruse sa omotačem kao što su HIV (virus humane imunodeficijencije), HVB (virus virus hepatitisa B) i HVC (virus hepatitisa C) kao i na virus bez omotača HAV (virus hepatitisa A bez omotača). Preduzete mere mogu imati

  ograničenu vrednost protiv virusa bez omotača kao što su parvovirus B19. Infekcija parvovirusom B19 može biti ozbiljna kod trudnica (zbog rizika od infekcije bebe), kao i kod osoba sa

  smanjenim imunitetom ili kod osoba koje imamo neke tipove anemija (npr. povećana proizvodnja eritrocita ili hemolitčka anemija).


  Vaš lekar Vam može preporučiti odgovarajuću vakcinaciju protiv hepatitisa A i B, ukoliko redovno ili višekratno dobijate proizvode napravljene od faktora IX iz krvne plazme.


  U interesu pacijenta je da se, kad god je to moguće, pri svakom davanju leka Octanine F, zabeleži ime i serija leka.


  Primena drugih lekova


  Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate,

  ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez recepta.


  Koliko je poznato, proizvodi sa humanim faktorom koagulacije IX ne stupaju u interakciju sa drugim lekovima.


  Treba da koristite samo priloženi set za injekcije. Upotreba druge opreme za injekcije/infuzije može da dovede do dodatnog rizika i neuspeha lečenja.


  Uzimanje leka Octanine F sa hranom ili pićima


  Nema uticaja.


  Primena leka Octanine F u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


  Nema iskustva sa upotrebom faktora IX tokom trudnoće i dojenja, te faktor IX treba koristiti samo kada je to jasno indikovano.


  Uticaj leka Octanine F na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nije zabeležen bilo kakav uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Octanine F


  Ovaj lek sadrži do 3 mmol ( ili 69 mg) natrijuma po bočici. Ovo treba uzeti u obzir kod pacijenata koji su na dijeti sa smanjenim unosom natrijuma.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK OCTANINE F


  Ukoliko mislite da lek Octanine F suviše slabo ili jako deluje na vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Octanine F uvek koristite onako kako vam je rekao vaš lekar. Ovaj lek se daje inrevenskim putem (injekcija u venu) posle rekonstitucije sa priloženim rastvaračem. Terapiju treba započeti

  pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju hemofilije. Koliko leka treba da uzmete i koliko

  dugo supstituciona terapija mora trajati zavisi od težine nedostatka faktora IX, od mesta i obima krvarenja kao i od vašeg opšteg stanja.


  Izračunavanje doze:

  Vaš lekar će vam reći koliko često i koju količinu leka Octanine F treba da ubrizgate. Doza faktora IX

  se izražava u Intrenacionalnim jedinicama (i.j.). Aktivnost faktora IX u plazmi se odnosi na količinu faktora IX koja je prisutna u plazmi. Ona se izražava u procentima (u odnosu na normalnu

  humanu plazmu) ili u internacionalnim jedinicama (u odnosu na internacionalni standard za faktor IX u plazmi).


  Aktivnost jedne jedinice faktora IX odgovara količini faktora IX u jednom mL normalne humane plazme.


  Izračunavanje potrebne doze faktora IX se zasniva na činjenici da 1 i.j. faktora IX po kg telesne mase povećava aktivnost faktora IX u plazmi za 1,0% od normalne vrednosti.


  Da bi se izračunala doza koja vam je potrebna određuje se nivo aktivnosti faktora IX u vašoj plazmi. Ovo će pokazati koliko tu aktivnost treba povećati.


  Potrebna doza se izračunava pomoću formule:


  Potreban broj jedinica = telesna masa (kg) x željeni porast aktivnosti faktora IX (% ili i.j./dL) x 0.8


  Količina koja se primenjuje, kao i učestalost primene uvek treba da budu usmereni ka postizanju kliničkog efekta za svaki pojedinačni slučaj.


  Proizvodi sa faktorom IX retko iziskuju primenu češće od jedan put dnevno.


  Vaš odgovor na proizvode sa faktorom IX može da se razlikuje. Stoga, nivoe faktora IX treba odrediti tokom terapije kako bi se izračunala ispravna doza i učestalost infuzija. Posebno

  tokom hirurških intervencija vaš lekar će koristiti analize vaše krvi (aktivnost faktora IX u plazmi)

  kako bi precizno pratio supstitucionu trapiju.


  Prevencija krvarenja:

  Za dugoročnu prevenciju krvarenja kod pacijenata sa teškom hemofilijom B, treba davati doze faktora IX od 20 do 40 i.j. po kilogramu telesne mase u intervalima od 3 do 4 dana. Doziranje treba uskladiti prema individualnom odgovoru. U nekim slučajevima, posebno kod mlađih pacijenata, mogu biti potrebni kraći intervali doziranja ili više doze.


  Deca:


  U studiji sprovedenoj na 25-oro dece mlađe od 6 godina, prosečna dnevna doza bila je slična za profilaksu i lečenje krvarenja i iznosila je između 30 i 40 i.j./kg telesne mase.


  Ako se krvarenje kod vas ne može zaustaviti zbog rzvoja inhibitora:


  Ukoliko se očekivana aktivnost faktora IX ne postigne posle jedne injekcije ili krvarenje

  ne prestane posle odgovarajuće doze o tome treba da obavestite svog lekara. On će ispitati vašu plazmu kako bi video da li je kod vas došlo do razvoja inhibitora (antitela) na protein faktora IX. Ovi inhibitori mogu da smanje aktivnost faktora IX. U tom slučaju može biti neophodno odlučiti se za neku drugu terapiju.


  Uputstvo za primenu:

  Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo i da ga se pridržavate. Tokom postupka koji je dole opisan mora se održavati sterilnost.

  Nemojte koristiti Octanine F posle isteka datuma koji je naveden na etiketi bočice i na

  kutiji. Rekonstituisani rastvor treba da bude bezbojan, bistar do slabo opalescentan. Nemojte koristiti rastvore koji su zamućeni ili one koji imaju talog.


  Uputstvo za rekonstituciju

  1. Ugrejte rastvarač (voda za injekcije) i prašak u zatvorenim bočicama do sobne temperature i održavajte je tokom rekonstitucije. Ukoliko koristite vodeno kupatilo za zagrevanje,

   vodite računa da voda ne dođe u kontakt sa gumenim čepovima ili zatvaračima na bočicama. Temperatura vodenog kupatila ne treba da bude viša od 370C.


  2. Skinite zatvarače sa bočice sa praškom i bočice sa rastvaračem i očistite gumene čepove priloženim alkoholnim tupferom.


  3. Skinite zaštitni poklopac sa kraćeg dela igle sa dva kraja, vodeći računa da ne dodirnete otkriveni vrh igle. Potom probušite središnji deo gumenog zatvarača na bočici sa rastvaračem iglom koju ćete držati vertikalno da bi potpuno izvukli tečnost iz bočice, igla mora biti uvedena u gumeni zatvarač tako da bude vidljiva u bočici.

  4. Skinite zaštitni poklopac sa drugog dela igle sa dva kraja, vodeći računa da ne dodirnete otkriveni

   vrh igle. Držite bočicu sa rastvaračem naopako iznad uspravne bočice sa praškom i brzo probušite iglom centralni deo gumenog zatvarača na bočici sa praškom. Nastali vakuum u bočici sa praškom će izvući rastvarač.

  5. Skinite iglu sa dva kraja sa bočice sa praškom zajedno sa praznom bočicom za rastvarač. Polako okrećite bočicu sa praškom sve dok se potpuno ne rastvori. Octanine F se brzo rastvara na sobnoj temperaturi i dobija se bistar bezbojan rastvor.


Rekonstituisani rastvor treba vizuelno pregledati radi otkrivanja eventualno prisutnih čestica i promene boje pre primene. Ukoliko se prašak ne rastvori potpuno ili ukoliko se formira talog, preparat se ne sme koristiti.

Rekonstituisani rastvor se mora upotrebiti odmah i to jednokratno.

Rastvor se daje intravenski.


Uputstva za davanje injekcija

Iz predostrožnosti treba pratiti brzinu pulsa pre i tokom ubrizgavanja faktora IX. Ukoliko dođe do izrazitog povećanja brzine pulsa, treba smanjiti brzinu ubrizgavanja ili prekinuti davanje.

 1. Posle rekonstitucije praška na način koji je gore opisan, skinite zaštitni omotač sa filter igle i probušite gumeni zatvarač na bočici sa rastvorom.

 2. Skinite zatvarač sa filter igle i stavite je na špric.

 3. Okrenite naopako bočicu na koju je stavljen špric i izvucite rastvor u špric.

 4. Dezinfikujte mesto injekcije priloženim alkoholnim tupferom.

 5. Skinite filter iglu sa šprica i umesto nje stavite leptir iglu za infuziju.

 6. Uvedite leptir iglu u odabranu venu.

 7. Ukoliko ste koristili podvesku da bi lakše videli venu, treba je otpustiti pre nego što počnete sa ubrizgavanjem faktora IX. Pratite brzinu pulsa pre i tokom injekcije.

 8. Ubrizgajte lagano ovaj rastvor intravenski brzinom od 2-3 mL/min.


Ukoliko za terapiju koriste više od jedne bočice leka Octanine F možete ponovo koristiti istu leptir iglu za infuzije i i isti špric. Filter igla se upotrebljava samo jednom. Uvek koristite novu filter

iglu kad uvlačite ovaj lek u špric.

Koristite samo priloženi set za injekcije. Pri primeni druge opreme za injekcije/infuziju može doći do dodatnog rizika i neuspeha terapije.


Ako ste uzeli više leka Octanine F nego što je trebalo


Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Octanine F nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa vašim lekarom ili farmaceutom!


Nisu zabeleženi nikakvi simptomi posle primene prekomerne doze humanog faktora koagulacije IX, međutim preporučenu dozu ne treba prekoračiti.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Octanine F


Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


Ako naglo prestanete da uzimate lek Octanine F


Pre nego što prestanete da koristite lek Octanine F, konsultujte svog doktora.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi i Octanine F može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne javljaju kod svih pacijenata.


  U sledećoj tabeli prikazane su neželjene reakcije prema organskim sistemima i frekvenci ispoljavanja (Retke (≥1/10,000 do < 1/1,000) i Veoma retke (<1/10,000) uključujući izolovane slučajeve).


  Organski sistem

  Retke

  Veoma retke


  Poremećaji imunog sistema

  reakcija

  preosetljivosti


  anafilaktički šok

  Vaskularni poremećaji

  embolija

  Poremećaji bubrega i

  urinarnog trakta


  nefrotski sindrom

  Opšti poremećaji i stanja na mestu primene

  heparinska trombocitopenija

  povišena temperatura


  Analize

  pozitivan faktor IX

  nalaz

  antitela

  na


  Preosetljivost ili alergiske reakcije (koje mogu da uključuju otok krvnih sudova, osećaj pečenja ili peckanja na mestu davanja, jezu, crvenilo, generalizovanu koprivnjaču, glavobolju, osip, nizak krvni pritisak, letargiju, mučninu, nemir, ubrzan rad srca, stezanje u grudima, trnce, povraćane, šištanje u grudima) retko su beleženi kod pacijenata na terapiji lekovima koji sadrže faktor IX i mogu u nekim slučajevima da progrediraju do teške anafilakse (uključujući šok). U nekim slučajevima, ove reakcije progrediraju do teške anafilakse, koja se vremenski može dovesti u vezu sa razvojem inhibitora faktora


  IX.


  Dostupan je izveštaj, koji opisuje pojavu nefrotskog sindroma do koga dolazi pri pokušaju indukcije imunološke tolerancije kod pacijenata sa hemofilijom B, kod kojih su se razvili inhibitori faktora IX i koji su prethodno imali alergijsku reakciju.


  Kod pacijenata sa hemofilijom B mogu da se razviju neutrališuća antitela (inhibitori) na faktor IX. Ukoliko se takvi inhibitori jave, takvo stanje će se manifestovati u vidu nedovoljnog kliničkog odgovora. U takvim slučajevima se preporučuje odlazak u specijalizovani centar za hemofiliju. Nema dovoljno podataka za preporuku primene leka Octanine F u prethodno nelečenih pacijenata. Sprovedena je studija na 25-oro dece sa hemofilijom B, od kojih šestoro ranije nije bilo lečeno. Tokom studije nije zabeležena pojava inhibitora.


  U retkim slučajevima zabeležena je pojava povišene telesne temperature.


  Postoji potencijalni rizik od tromboembolijskih epizoda posle davanja preparata faktora IX male čistoće. Upotreba preparata male čistoće vezana je sa javljanjem infarkta miokarda, diseminovane intravaskularne koagulacije, venske tromboze i embolije pluća. Upotreba proizvoda faktora IX visoke čistoće, retko je udružena sa takvim neželjenim efektima.


  U retkim slučajevima zbog sadržaja heparina zabeležena je pojava alergija usled iznenadnog smanjenja broja trombocita ispod 100 000 po mikrolitru ili ispod 50% od početnog broja (trombocitopenija tip II). Kod pacijenata bez prethodne preosetljivosti na heparin, smanjenje broja trombocita najčešće se javlja 6. do 14. dana od započinjanja lečenja. Kod pacijenata preosetljivih na heparin, ovo smanjenje se može dogoditi u roku od nekoliko sati.


  Težak oblik trombocitopenije može biti udružen sa arterijskom ili venskom trombozom/ tromboembolijom, potrošnom koagulopatijom, a u nekim slučajevima sa kutanom nekrozom na mestu primene, petehijama, purpurom i melenom. U ovim slučajevima, inhibitorni efekat heparina

  na koagulaciju krvi može biti umanjen (heparinska tolerancija).


  Kod pacijenata sa gore pomenutim alergijskim reakcijama, treba odmah prekinuti primenu leka

  Octanine F. Ove pacijente treba informisati da u budućnosti ne smeju uzimati lekove koji sadrže heparin.


 2. KAKO ČUVATI LEK Octanine F


  Držati lek van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Lek ne upotrebljavati posle isteka roka trajanja koji je naznačen na kutiji i etiketi. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi od 2 0C do 8 0C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Lek je u fizičko hemijskom pogledu stabilan 72 sata na temperaturi do 25 0C. Sa mikrobiološke tačke gledišta lek treba odmah upotrebiti.


 3. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Octanine F

Aktivna supstanca:

1 mL rastvora sadrži 100 i.j. humanog koagulacionog faktora IX (izraženo na supstancu). Pomoćne supstance:

Heparin Natrijum-hlorid

Natrijum-citrat, dihidrat Arginin-hidrohlorid Lizin-hidrohlorid Rastvarač:

Voda za injekcije


Kako izgleda lek Octanine F i sadržaj pakovanja

Praška: prašak ili liofilizat bele do slabožute boje.

Rekonstituisanog rastvora: bezbojan, bistar do slabo opalescentan rastvor.


Octanine F se nalazi u kombinovanom pakovanju koje se sastoji od dve kartonske kutije koje su međusobno povezane plastičnim filmom.

Kutija 1 sadrži prašak u staklenoj bočici (staklo tip I) sa zatvaračem (hlorobutilna ili bromobutilna guma) i kapicom koja se skida (aluminijum).

Kutija 2 sadrži staklenu bočicu sa rastvaračem (voda za injekcije) od 5mL (stakli tip I ili tip II ) sa zatvaračem (hlorobutilna ili bromobutilna guma) i kapicom koja se skida (aluminijum).

U ovoj kutiji se nalazi aplikacioni set koji sadži:


Nosilac dozvole


Unifarm medicom d.o.o. Cara Dušana 264

11080 Zemun, Srbija


Proizvođač:

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.M.B.H Oberlaaerstrasse 235, A-1100 Beč, Austrija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno, lek se može izdavati uz recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-6630-12-001 od 19.03.2013.


Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim radnicima


Terapijske indikacije


Lečenje i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom B (kongenitalni nedostatak faktora IX).


Doziranje i način primene

Potrebna doza se određuje pomoću dole navedene formule:

Lečenje treba započeti pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju hemofilije.

Doziranje:

Doziranje i trajanje supstitucione terapije zavise od težine nedostatka faktota IX, lokacije i obima krvarenja kao i od kliničkog stanja pacijenta.

Broj datih jedinica faktora IX se izražava u Internacionalnim jedinicama (i.j.) koje su u skladu sa važećim standardima SZO (Svetske zdravstvene organizacije) za proizvode koji sadrže faktor IX. Aktivnost faktora IX u plazmi se izražava u procentima (u odnosu na normalnu humanu plazmu) ili u internacionalnim jedinicama (u dnosu na internacionalni standard za faktor IX u plazmi).

Aktivnost jedne jedinice faktora IX odgovara količini faktora IX u jednom mL normalne humane plazme.

Izračunavanje potrebne doze faktora IX se zasniva na činjenici da 1 i.j. faktora IX po kg telesne mase povećava aktivnost faktora IX u plazmi za 1,0% od normalne vrednosti.


Potrebna doza se određuje prema sledećoj formuli:

Potreban broj jedinica = telesna masa (kg) x željeni porast aktivnosti faktora IX (% ili i.j./dL) x 0.8


Količina koja se primenjuje, kao i učestalost primene uvek treba da budu usmereni ka postizanju kliničkog efekta za svaki pojedinačni slučaj. Proizvodi koji sadrže faktor IX retko iziskuju primenu češće od jednom dnevno.

U slučaju sledećih vrsta krvarenja, aktivnost faktora IX ne bi trebalo da bude ispod datog nivoa aktivnosti u plazmi (izraženog u % od normalne aktivnosti ili i.j./dL) tokom odgovarajućeg perioda primene leka.


Sledeća tabela se može koristiti kao vodič za doziranje kod epizoda krvarenja i pri hirurškim intervencijama:


Stepen

krvarenja/tip hirurške procedure

Potreban terapijski nivo aktivnosti faktora IX u plazmi (% ili i.j./dL)

Učestalost primene (sati) / dužina trajanja terapije (dani)

Krvarenje

Rana hemartroza,

krvarenje mišića, oralno krvarenje


20 - 40

Ponoviti svaka 24 sata, najmanje 1 dan, sve

dok ne prestane krvarenje (na šta ukazuje bol) ili dok ne dođe do izlečenja

Obimnija hemartroza,

krvarenje mišića ili hematom

30 - 60

Ponavljati infuziju na svaka 24 sata, najmanje

3-4 dana ili više sve dok ne prestane bol i ne prođe akutna nesposobnost

Po život opasna

krvarenja


60 – 100

Ponavljati infuziju svakih 8-24 sata sve dok

ne prođe opasnost

Hirurška intervencija

Manja, uključujući

vađenje zuba


30 – 60

Svaka 24 sata, najmanje 1 dan sve dok ne

dođe do izlečenja

Veća


80-100

(pre i post – operativno)

Ponavljati infuziju svakih 8-24 sata sve dok

ne dođe do odgovarajućeg zarastanja rane, potom nastaviti terapiju još najmanje 7 dana da bi se održala aktivnost F IX do 30% do 60% (i.j./dL).


Tokom trajanja terapije, preporučuje se adekvatno određivanje nivoa faktora IX, kako bi se obezbedila optimalna doza i učestalost infuzija. Posebno u slučaju velikih hirurških intervencija potrebno je precizno praćenje supstitucione terapije koagulacionim testovima (aktivnost faktora IX u plazmi). Individualni odgovor pacijenata na faktor IX može varirati, kao i dostignute in vivo recovery vrednosti i vrednosti poluvremena eliminacije.

Profilaksa

Za dugoročnu profilaksu krvarenja kod pacijenata sa teškom hemofilijom B, treba davati doze faktora IX od

20 do 40 i.j. po kilogramu telesne mase u intervalima od 3 do 4 dana. Doziranje treba uskladiti

prema individualnom odgovoru. U nekim slučajevima, posebno kod mlađih pacijenata, mogu biti potrebni kraći intervali doziranja ili više doze.


U studiji sprovedenoj na 25-oro dece mlađe od 6 godina, prosečna dnevna doza bila je slična za profilaksu i lečenje krvarenja i iznosila je između 30 i 40 i.j./kg telesne mase.

Nema dovoljno podataka da bi se preporučila upotreba kontinuirane infuzije kod hiruških zahvata.

Potrebno je ispitati da li je kod pacijenata došlo do razvoja neutrališućih antitela (inhibitora). Ukoliko se ne postignu očekivani nivoi aktivnosti faktora IX u plazmi, ili ukoliko krvaranje ne prestane

posle odgovarajuće doze, potrebno je ispitati da li je prisutan inhibitor faktora IX. Kod pacijenata sa visokim nivoom inhibitora terapija faktorom IX možda neće biti efikasna, pa treba razmotriti druge terapijske opcije. Takve pacijenate treba da prate lekari sa iskustvom u lečenju pacijenata sa hemofilijom. Videti takođe odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.


Način primene:

Uputstvo za rekonstituciju

 1. Ugrejte rastvarač (voda za injekcije) i prašak u zatvorenim bočicama do sobne

  temperature i održavajte je tokom rekonstitucije. Ukoliko koristite vodeno kupatilo za zagrevanje, vodite računa da voda ne dođe u kontakt sa gumenim čepovima ili zatvaračima na bočicama. Temperatura vodenog kupatila ne treba da da bude viša od 37 0 C.

 2. Skinite zatvarače sa bočice sa praškom i bočice sa rastvaračem i očistite gumene čepove

  priloženim alkoholnim tupferom.

 3. Skinite zaštitni poklopac sa kraćeg dela igle sa dva kraja, vodeći računa da ne dodirnete otkriveni vrh igle. Potom probušite središnji deo gumenog zatvarača na bočici sa rastvaračem iglom koju ćete držati vertikalno da bi potpuno izvukli tečnost iz bočice igla mora biti uvedena u gumeni zatvarač tako da bude vidljiva u bočici.

 4. Skinite zaštitni poklopac sa drugog dela igle sa dva kraja, vodeći računa da ne dodirnete otkriveni vrh

  igle. Držite bočicu sa rastvaračem naopako iznad uspravne bočice sa praškom i brzo probušite iglom centralni deo gumenog zatvarača na bočici sa praškom. Nastali vakuum u bočici sa praškom će izvući rastvarač.

 5. Skinite iglu sa dva kraja sa bočice sa praškom zajedno sa praznom bočicom za rastvarač. Polako

  okrećite bočicu sa praškom sve dok se potpuno ne rastvori. Octanine F se brzo rastvara na sobnoj temperaturi i dobija se bistar bezbojan rastvor.

  Rekonstituisani rastvor treba vizuelno pregledati radi otkrivanja eventualno prisutnih čestica i dekoloracije pre primene. Ukoliko se prašak ne rastvori potpuno ili ukoliko se formira talog, preparat se ne sme koristiti.

  Rekonstituisani rastvor se mora upotrebiti odmah i to jednokratno.

  Uputstva za davanje injekcija

  Iz predostrožnosti treba pratiti brzinu pulsa pre i tokom ubrizgavanja faktora IX. Ukoliko dođe do izrazitog povećanja brzine pulsa, treba smanjiti brzinu infuzije ili prekinuti davanje.

  1. Posle rekonstitucije praška na način koji je gore opisan, skinite zaštitni omotač sa filter igle i probušite gumeni zatvarač na bočici sa rastvorom.

  2. Skinite zatvarač sa filter igle i stavite je na špric.

  3. Okrenite naopako bočicu na koju je stavljen špric i izvucite rastvor u špric.

  4. Dezinfikujte mesto injekcije priloženim alkoholnim tupferom.

  5. Skinite filter iglu sa šprica i umesto nje stavite leptir iglu za infuziju.

  6. Uvedite leptir iglu u odabranu venu.

  7. Ukoliko ste koristili podvesku da bi lakše videli venu, treba je otpustiti pre nego što počnete sa ubrizgavanjem faktora IX. Pratite brzinu pulsa pre i tokom injekcije.


  8. Ubrizgajte lagano ovaj rastvor intravenski brzinom od 2-3 mL/min.

Pacijenti koji koriste više od jedne bočice leka faktora IX mogu ponovo koristiti istu leptir iglu za infuziju i isti špric. Filter igla se upotrebljava samo jednom. Uvek treba koristiti filter iglu kad se uvlači ovaj preparat u špric.


KontraindikacijePosebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

٠Kao što je slučaj sa svim lekovima koji sadrže proteine a koji se daju intravenski, mogu da se jave reakcije preosetljivosti alergijskog tipa. Ovaj lek sadrži tragove drugih humanih proteina osim faktora IX

i heparina (videti Kontraindikacije i Neželjena dejstva). Pacijente treba informisati o ranim znacima reakcije

preosetljivosti koji

uključuju: osip, generalizovanu urtikariju, stezanje u grudima, vizing, hipotenziju i anafilaksu. Ukoliko se javi bilo koji od gore navedenih simptoma, pacijente treba savetovati da odmah prekinu upotrebu ovog leka i da se obrate lekaru.

Ukoliko dođe do šoka, treba primenjivati važeće medicinske standarde za lečenje šoka.

٠Posle ponovljenih terapija sa proizvodima koji sadrže humani faktor IX koagulacije, potrebno je ispitati da li je kod pacijenata došlo do razvoja neutrališućih antitela (inhibitora) koje treba kvantifikovati u

Batezda jedinicama (BU) uz korišćenje odgovarajućeg biološkog testa. U literaturi postoje izveštaji koji pokazuju da postoji korelacija između inhibitora faktora IX i alergiskih reakcija. Stoga pacijente kod kojih su se javile alergiske reakcije treba pregledati radi otkrivanja prisustva inhibitora. Treba napomenuti da pacijenti sa prisutnim inhibitorima faktora IX mogu biti izloženi većem riziku od anafilakse pri naknadnom izlaganju faktoru IX.

Zbog rizika od alergiskih reakcija inicijalnu primenu faktora IX treba davati pod medicinskim nadzorom

u uslovima u kojima se može pružiti odgovarajuća medicinska nega.

obzirom na to da upotreba koncentrata kompleksa faktora IX može biti udržena sa razvojem tromboembolijskih komplikacija (rizik je veći kod upotrebe lekova male čistoće) upotreba lekova koji sadrže faktor IX može biti potencijalno opasna kod pacijenata sa znacima fibrinolize i

sa diseminovanom intravaskularnom koagulacijom (DIC). Zbog potencijalnog rizika od

trombotičkih komplikacija, treba sprovesti klinički nadzor radi otkrivanja ranih znakova trombotične

i diseminovane intravaskularne koagulacije uz primenu odgovarajućih bioloških testova kada se ovaj lek daje pacijentima sa oboljenjem jetre, pacijentima posle operacije, novorođenoj deci ili pacijentima kod kojih postoji rizik od trombotičkih pojava ili DIC. U svakoj od ovih situacija, korist od terapije

lekom Octanine F, treba poroceniti u odnosu na rizik od ovih komplikacija.

٠Do danas nema dovoljno rezultata studija koje su u toku o hirurškim zahvatima sprovedenim pri kontinuiranoj perfuziji sa lekom Octanine F.

Virusna sigurnost

٠Standardne mere za sprečavanje infekcija koje su rezultat primene medicinskih proizvoda pripremljenih iz humane krvi ili plazme obuhvataju selekciju donatora, skrining pojediničnih donacija i pulova plazme radi utvrđivanja specifičnih markera infekcije i uključivanja efikasnih proizvodnih koraka


za inaktivaciju/eliminaciju virusa. Uprkos tome, pri primeni medicinskih proizvoda pripremljenih od humane krvi ili plazme, mogućnost prenošenja infektivnih agenasa se ne može potpuno isključiti. To se takođe odnosi na nepoznate viruse, viruse koji se tek javljaju i druge patogene.

Mere koje su preduzete se smatraju efikasnim za viruse sa omotačem kao što su HIV, HBV i HCV, kao i

za virus bez omotača HAV. Preduzete mere mogu imati ograničenu vrednost protiv virusa bez omotača kao što je Parvovirus B19.

Infekcija Parvovirusom B19 može biti ozbiljna kod trudnica (infekcija fetusa) kao i kod osoba

sa imunodeficijencijom ili povećanom eritropoezom (npr. hemolitička anemija).

٠Treba razmotriti odgovarajuću vakcinaciju (hepatitis A i B) kod pacijenta koji rednovno/ponovo primaju koncentrate faktora IX dobijene iz plazme.


٠Preporučuje se da se svaki put kada se pacijentu daje lek Octanine F, evidentira naziv i serijski broj proizvoda.

٠Ovaj lek sadrži do 3 mmol (ili 69 mg) natrijuma po bočici. Ovo treba uzeti u obzir kod pacijenata koji su na dijeti sa smanjenim unosom natrijuma.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Nisu poznate interakcije koagulacionog faktora IX, humanog sa drugim medicinskim proizvodima.

Primena u periodu trudnoće i dojenja


Reproduktivne studije na životinjama sa faktorom IX nisu sprovedene. S obzirom na retku pojavu hemofilije B kod žena, nema iskustva sa upotrebom faktora IX tokom trudnoće i dojenja.

Stoga faktor IX treba koristiti tokom trudnoće i dojenja samo ukoliko je strogo indikovano.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Nisu zabeleženi bilo kakvi uticaji na sposobnost prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.


Neželjena dejstva

U sledećoj tabeli prikazane su neželjene reakcije prema organskim sistemima i frekvenci ispoljavanja (Retke (≥1/10,000 do < 1/1,000) i Veoma retke (<1/10,000) uključujući izolovane slučajeve):


Organski sistem

Retke

Veoma retke

Poremećaji imunog sistema

reakcija preosetljivosti

anafilaktički šok

Vaskularni poremećaji

embolija

Poremećaji bubrega i

urinarnog trakta


nefrotski sindrom

Opšti poremećaji i stanja na mestu primene

heparinska trombocitopenija

povišena temperatura


Analize

pozitivan nalaz antitela na faktor IX

٠Preosetljivost ili alergiske reakcije (koje mogu da uključuju angioedem, osećaj pečenja ili peckanja na mestu davanja, jezu, crvenilo, generalizovanu urtikariju, glavobolju, osip, hipotenziju, letargiju, mučninu, nemir, tahikardiju, stezanje u grudima, trnce, povraćane, vizing) retko su beleženi kod pacijenata na terapiji


lekovima koji sadrže faktor IX i mogu u nekim slučajevima da progrediraju do teške anafilakse (uključujući šok). U nekim slučajevima, ove reakcije progrediraju do teške anafilakse, koja se vremenski može dovesti u vezu sa razvojem inhibitora faktora IX (videti takođe Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.). Dostupan je izveštaj, koji opisuje pojavu nefrotskog sindroma do koga dolazi pri pokušaju indukcije imunološke tolerancije kod pacijenata sa hemofilijom B, kod kojih su se razvili inhibitori faktora IX i

koji su prethodno imali alergijsku reakciju.

Kod pacijenata sa hemofilijom B mogu da se razviju neutrališuća antitela (inhibitori) na faktor IX. Ukoliko se takvi inhibitori jave, takvo stanje će se manifestovati u vidu nedovoljnog kliničkog odgovora. U takvim slučajevima se preporučuje odlazak u specijalizovani centar za hemofiliju. Nema dovoljno podataka za preporuku primene leka Octanine F u prethodno nelečenih pacijenata.


Sprovedena je studija na 25-oro dece sa hemofilijom B, od kojih šestoro ranije nije bilo lečeno (srednji broj dana izlaganja <0.4 BU na početku studije). Tokom studije nije zabeležena pojava inhibitora.

٠U retkim slučajevima zabeležena je pojava povišene telesne temperature.

٠Postoji potencijalni rizik od tromboembolijskih epizoda posle davanja preparata faktora IX male čistoće. Upotreba preparata male čistoće vezana je sa javljanjem infarkta miokarda, diseminovane intravaskularne koagulacije, venske tromboze i embolije pluća. Upotreba proizvoda faktora IX visoke čistoće, retko je udružena sa takvim neželjenim efektima.

٠U retkim slučajevima zbog sadržaja heparina zabeležena je pojava alergija usled iznenadnog smanjenja broja trombocita ispod 100 000 po mikrolitru ili ispod 50% od početnog broja (trombocitopenija tip II). Kod

pacijenata bez prethodne preosetljivosti na heparin, smanjenje broja trombocita najčešće se javlja 6. do 14. dana od započinjanja lečenja. Kod pacijenata preosetljivih na heparin, ovo smanjenje se može dogoditi u roku od nekoliko sati.

Težak oblik trombocitopenije može biti udružen sa arterijskom ili venskom trombozom/

tromboembolijom, potrošnom koagulopatijom, a u nekim slučajevima sa kutanom nekrozom na mestu primene, petehijama, purpurom i melenom. U ovim slučajevima, inhibitorni efekat heparina na koagulaciju krvi može biti umanjen (heparinska tolerancija).

٠Kod pacijenata sa gore pomenutim alergijskim reakcijama, treba odmah prekinuti primenu leka Octanine F. Ove pacijente treba informisati da u budućnosti ne smeju uzimati lekove koji sadrže heparin.

Za informacije o virusnoj sigurnosti pogledati odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.


Predoziranje

Nisu zabeleženi nikakvi simptomi predoziranja humanim faktorom koagulacije IX.


Inkompatibilnost

Octanine F se ne sme mešati sa drugim medicinskim proizvodima.

Treba koristiti samo priloženi set za injekcije/infuziju, zati što može doći do neuspeha lečenja usled adsorpcije humanog faktora IX za unutrašnju površinu pribora za injekcije/infuziju.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org