Moozeeck

Peptix


UPUTSTVO ZA LEK


Peptix® gastrorezistentna kapsula, tvrda 20 mg

Pakovanje: ukupno 7 kom, blister; 1 x 7 gastrorezistentna kapsula, tvrda

Peptix® gastrorezistentna kapsula, tvrda 20 mg

Pakovanje: ukupno 14 kom, blister; 2 x 7 gastrorezistentna kapsula, tvrda

Peptix® gastrorezistentna kapsula, tvrda 40 mg

Pakovanje: ukupno 7 kom, blister; 1 x 7 gastrorezistentna kapsula, tvrda

Peptix® gastrorezistentna kapsula, tvrda 40 mg

Pakovanje: ukupno 14 kom, blister; 2 x 7 gastrorezistentna kapsula, tvrda


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Peptix® 20 mg, gastrorezistentna kapsula, tvrda Peptix® 40 mg, gastrorezistentna kapsula, tvrda INN: esomeprazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake

bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Peptix i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Peptix

 3. Kako se upotrebljava lek Peptix

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Peptix

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PEPTIX I ČEMU JE NAMENJEN?


  Aktivna supstanca u leku je esomeprazol. On pripada grupi lekova koji se zovu inhibitori protonske pumpe. Oni deluju tako što smanjuju količinu kiseline koju luči Vaš želudac.

  Peptix se koristi za lečenje:

  Odrasli i deca uzrasta preko 12 godina

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PEPTIX


  Lek Peptix ne smete koristiti ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PEPTIX


  Uvek uzimajte lek Peptix tačno onako kako Vam je savetovao Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, proverite još jednom sa svojim lekarom ili farmaceutom.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Peptix, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ako primetite bilo koje od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava, prestanite sa uzimanjem leka Peptix, i odmah se obratite Vašem lekaru:

 5. KAKO ČUVATI LEK PEPTIX


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Peptix posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi do 25°C.

  Čuvati u originalnom pakovanju u cilju zaštite od vlage. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Peptix


  Peptix 20 mg, gastrorezistentna kapsula, tvrda


  Aktivna supstanca je esomeprazol (u obliku esomeprazol magnezijum-dihidrata). 1 kapsula sadrži 20 mg esomeprazola.


  Ostali sastojci su:


  Sadržaj kapsule:


Kako izgleda lek Peptix i sadržaj pakovanja


Peptix, 20 mg, gastrorezistentna kapsula, tvrda

Kapsule veličine 4 sa neprovidnom žutom kapom i neprovidnim belim telom, sa crnim mastilom odštampanom oznakom "20mg" i na kapi i na telu, punjene skoro belim do sivkastim sfernim mikrogranulama.


Peptix , 20 mg, gastrorezistentna kapsula, tvrda

Jedan ili dva blistera PA-Al-PVC/Al sa po 7 kapsula


Peptix, 40 mg, gastrorezistentna kapsula, tvrda

Kapsule veličine 3 sa neprovidnom žutom kapom i neprovidnim belim telom, sa crnim mastilom odštampanom oznakom "40mg" i na kapi i na telu, punjene belim do sivkastim sfernim mikrogranulama Peptix, 40 mg, gastrorezistentna kapsula, tvrda

Jedan ili dva blistera PA-Al-PVC/Al sa po 7 kapsula


Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar 2014


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Peptix® gastrorezistentna kapsula, tvrda 20 mg, 7 x 20 mg 515-01-02236-13-001 od 03.06.2014.

Peptix® gastrorezistentna kapsula, tvrda 20 mg, 14 x 20 mg 515-01-02237-13-001 od 03.06.2014.

Peptix® gastrorezistentna kapsula, tvrda 40 mg, 7 x 40 mg 515-01-02238-13-001 od 03.06.2014.

Peptix® gastrorezistentna kapsula, tvrda 40 mg, 14 x 40 mg 515-01-02239-13-001 od 03.06.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z