Moozeeck

Phenobarbiton


UPUTSTVO ZA LEK


§ Phenobarbiton, 15 mg, tablete, 30 x 15 mg

Pakovanje:ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 tableta


§ Phenobarbiton, 100 mg, tablete, 30 x 100 mg

Pakovanje:ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 tableta


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


§

Phenobarbiton, 15 mg, tablete, 30 x 15 mg

§

Phenobarbiton, 100 mg, tablete, 30 x 100 mg INN: fenobarbital


Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom

uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Phenobarbiton i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Phenobarbiton

 3. Kako se upotrebljava lek Phenobarbiton

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Phenobarbiton

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PHENOBARBITON I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Phenobarbiton sadrži aktivnu supstancu fenobarbital. Fenobarbital pripada grupi lekova pod nazivom barbiturati. Ovi lekovi smanjuju moždanu aktivnost, koja je između ostalog odgovorna za pojavu svih tipova epileptičnih napada, osim napada tipa apsansa.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PHENOBARBITON


  Lek Phenobarbiton ne smete koristiti ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PHENOBARBITON


  Lek Phenobarbiton uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  U toku lečenja ovim lekom ne smete uzimati alkoholna pića. Ukoliko imate neka pitanja, obratite se Vašem lekaru. Uzimajte tablete sa vodom svakoga dana u isto vreme.


  Doziranje:


  Odrasli: 60 – 180 mg pre spavanja.

  Deca: 5 – 8 mg/kg/dan.

  Stariji: Lekar može da propiše manju dozu Phenobarbiton tableta.


  Ako ste uzeli više leka Phenobarbiton nego što je trebalo


  Ukoliko ste progutali više tableta odjednom ili mislite da je dete ili neko drugi progutao Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Znaci predoziranja su: pospanost, otežan govor, trzaji tela, duple slike, dezinhibicija, sniženi refleksi, snižena temperatura tela, nizak krvni pritisak i otežano disanje.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Phenobarbiton


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Phenobarbiton


  Ne prekidajte lečenje bez saveta Vašeg lekara. Ukoliko naglo prekinete primenu Phenobarbiton tableta može doći do simptoma obustave: pospanost, anksioznost, drhtavica, ošamućenost, mučnina, grčevi i delirijum.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Phenobarbiton, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu.

 5. KAKO ČUVATI LEK PHENOBARBITON


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  Phenobarbiton 15 mg: 5 (pet) godina

  Phenobarbiton 100 mg: 5 (pet) godina

  Nemojte koristiti lek Phenobarbiton posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi do 25˚C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Phenobarbiton Aktivne supstance su:

Phenobarbiton, 15 mg, tablete:

1 tableta sadrži:

fenobarbital 15 mg


Phenobarbiton, 100 mg, tablete:

1 tableta sadrži:

fenobarbital 100 mg


Ostali sastojci su:


Phenobarbiton 15 mg, tablete:

Laktoza, monohidrat; Skrob, kukuruzni; Skrob, krompirov; Talk,


Magnezijum-stearat, Želatin.


Phenobarbiton 100 mg, tablete:

Laktoza, monohidrat; Skrob, kukuruzni; Talk,

Magnezijum-stearat, Želatin.


Kako izgleda lek Phenobarbiton i sadržaj pakovanja


Phenobarbiton 15 mg:

Okrugle tablete, ravnih površina, bele boje.

U složivoj kartonskoj kutiji nalaze se 3 blistera od (PVC/AL) folije sa po 10 tableta od 15 mg.


Phenobarbiton 100 mg:

Čvrste, okrugle tablete, ravnih površina, bele boje.

U složivoj kartonskoj kutiji nalaze se 3 blistera od (PVC/AL) folije sa po 10 tableta od 100 mg.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:Decembar, 2013.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na lekarski recept u dva primerka, shodno propisima o lekovima koji sadrže opojne droge.


Broj i datum dozvole:

Phenobarbiton 15 mg, tablete: 515-01-05751-13-001 od 10.03.2014.

Phenobarbiton 100 mg, tablete: 515-01-05752-13-001 od 10.03.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z