FISKocr

Jolina 30


UPUTSTVO ZA LEK


Jolina 30, film tableta, 3 mg/ 0,03 mg

Pakovanje: ukupno 21 kom, blister, 1 x 21 kom


Proizvođač: Laboratorios León Farma, S.A.

Adresa: C/ La Vallina s/n, 24008 Navatejera – León, Španija

Podnosilac zahteva: Medico Uno d.o.o.

Adresa: Pančevački put 38, 11 210m Beograd, Republika Srbija


Jolina 30 film tableta, 3 mg/ 0,03 mg Drospirenon, etinilestradiol,


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Jolina 30 i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Jolina 30

 3. Kako se upotrebljava lek Jolina 30

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Jolina 30

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK JOLINA 30 I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Jolina 30 je tableta za kontracepciju i koristi se za sprečavanje nastanka trudnoće.

  Svaka film tableta sadrži male količine dva različita ženska hormona, etinilestradiol i drospirenon. Tablete za kontracepciju koje sadrže dva hormona nazivaju se ,,kombinovane tablete za kontracepciju”.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK JOLINA 30


  Opšte napomene

  Pre nego što počnete da uzimate lek Jolina 30, Vaš lekar će Vam postaviti nekoliko pitanja o Vašem zdravlju kao

  zdravlju Vaših bliskih rođaka. Lekar će Vam izmeriti krvni pritisak, a u zavisnosti od Vašeg zdravstvenog stanja možda će Vas dalje pregledati ili obaviti dodatne testove.


  U ovom uputstvu opisano je nekoliko situacija kada je neophodno da prestanete da koristite lek Jolina 30 ili kada je pouzdanost leka Jolina 30 smanjena. U takvim situacijama treba da ili izbegavate seksualne odnose ili da preduzmete dodatne, nehormonalne metode kontracepcije kao na primer da koristite kondom ili neki drugi metod mehaničke zaštite. Nemojte koristiti metode izračunavanja ,,plodnih dana“ ili merenja bazalne temperature. Navedene metode nisu pouzdane obzirom da lek Jolina 30 dovodi do promene telesne temperature i cervikalne sluzi.


  Lek Jolina 30, kao ni druge tablete za kontracepciju, ne štiti od HIV infekcije (SIDA) ili bilo koje druge seksualno prenosive bolesti.


  Lek Jolina 30 ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK JOLINA 30


  Uzmite jednu tabletu leka Jolina 30 svakog dana, ukoliko je potrebno sa malo vode. Možete uzimati tablete sa ili bez hrane, svakog dana u približno isto vreme.


  Pakovanje sadrži 21 tabletu. Pored svake tablete označen je dan u nedelji kada treba uzeti tabletu. Ukoliko na primer, počnete da uzimate lek u sredu, uzmite tabletu pored oznake „SRE“. Pratite pravac strelica na pakovanju sve dok ne završite sa uzimanjem svih 21 tableta.


  Narednih 7 dana ne uzimajte tablete. U toku tih 7 dana pauze („dani bez tableta“) trebalo bi da se javi krvarenje (obično se to deševa drugog ili trećeg dana nakon uzimanja poslednje tablete).


  Osmog dana nakon poslednje tablete leka Jolina 30 (nakon isteka pauze od 7 dana bez tableta), treba da počnete da koristite novo pakovanje, bez obzira da li je krvarenje prestalo ili ne. Sa svakim narednim pakovanjem leka treba početi istog dana u nedelji kako bi se menstrualno krvarenje javilo istog dana svakog meseca.


  Ukoliko koristite lek Jolina 30 na ovaj način, stičete zaštitu od mogućeg začeća i u periodu od 7 dana kada ne koristite lek.


  Kada možete da počnete sa primenom tableta iz prvog pakovanja?

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Jolina 30, kao i drugi lekovi, može uzrokovati razvoj pojedinih neželjenih dejstava, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih korisnica.


  U nastavku je lista neželjenih reakcija potencijalno udruženih sa primenom leka Jolina 30:


  Česta neželjena dejstva (mogu se javiti kod 1 do 10 na 100 korisnica):

 5. KAKO ČUVATI LEK JOLINA 30


  Čuvati lek Jolina 30 van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Jolina 30 posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Navedene mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Jolina 30


Aktivne supstance leka Jolina 30 su etinilestradiol 0,03 mg i drospirenon 3 mg. Ostali sastojci su:

Jezgro tablete: Laktoza monohidrat Skrob, kukuruzni

Skrob kukuruzni preželatinizovan,

Povidon K30 Magnezijum-stearat

Krospovidon (Plasdone XL-10)

Krospovidon (Plasdone XL) Polisorbat 80


Film omotač:


Polivinil alkohol-delimično hidrolizovan Titan-dioksid (E171)

Makrogol 3350 Talk

Gvožđe-oksid, žuti (E172)


Kako izgleda lek Jolina 30 i sadržaj pakovanja


Lek Jolina 30 je okrugla, žuta, filmom obložena tableta.

Pakovanje sadrži jedan PVC/PVDC/Al blister sa 21 film tabletom.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole za lek:

Medico Uno d.o.o. Pančevački put 38

11 210 Beograd Republika Srbija


Proizvođač:

Laboratorios León Farma, S.A.

C/ La Vallina s/n, 24008 Navatejera – León Španija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole: 515-01-4442-12-001 od 21.03.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z