Moozeeck

Kapetral


UPUTSTVOZALEK


Kapetral, film tablete, 150mg

Pakovanje: blister, 6 x 10 film tableta


Kapetral, film tablete, 500mg

Pakovanje: blister, 12 x 10 film tableta


Proizvođač: Remedica Ltd


Adresa: Aharnon str., Limassol Industrial Area, Limassol, Kipar


Podnosilac zahteva: Farmalogist d.o.o. Beograd


Adresa: Mirijevski bulevar 3, 11000 Beograd


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Kapetral, 150 mg, film tablete Kapetral, 500 mg, film tablete


INN kapecitabin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek zato što sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Kapetral i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kapetral

 3. Kako se upotrebljava lek Kapetral

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Kapetral

 6. Dodatne informacije


 1. Šta je lek Kapetral i čemu je namenjen


  Kapetral pripada grupi lekova koji se nazivaju „citostatici“ koji zaustavljaju rast ćelija karcinoma. Kapetral sadrži aktivnu supstancu kapecitabin, koji sam po sebi nije citostatik. Tek pošto se resorbuje u organizmu, on se menja u aktivni antikancerski lek (više u tumorskom tkivu nego u normalnom tkivu).


  Lek Kapetral se koristi za lečenje karcinoma debelog creva, rektuma, želuca ili dojke. Štaviše, lek Kapetral se koristi i da spreči pojavu karcinoma debelog creva nakon potpunog hirurškog uklanjanja tumora.


  Lek Kapetral može da se koristi sam ili u kombinaciji sa drugim lekovima.

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kapetral Lek Kapetral ne smete koristiti:

 3. Kako se upotrebljava lek Kapetral


  Uvek uzimajte ovaj lek upravo onako kako Vam je rekao Vaš lekar ili farmaceut. Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.

  Samo lekar sa iskustvom u korišćenju antikancerskih lekova bi trebalo da propisuje lek Kapetral. Tablete leka Kapetral treba da progutate cele sa dovoljnom količinom vode u roku od 30 minuta

  od obroka.


  Vaš lekar će Vam propisati dozu i terapijski režim koji odgovaraju Vama. Doza Kapetrala se određuje prema površini Vašeg tela. Ona se izračunava iz Vaše visine i težine.

  Uobičajena doza za odrasle je 1250 mg/m2 telesne površine i uzima se dva puta dnevno (ujutru i uveče). Ovde dajemo dva primera:

 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i većina drugih lekova, i ovaj lek može da izazove neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih.


  PRESTANITE odmah sa uzimanjem leka Kapetral i javite se svom lekaru ukoliko se javi neki od ovih simptoma:

 5. Kako čuvati lek Kapetral


  Rok upotrebe

  2 godine.


  Ne sme se koristiti posle isteka roka trajanja koji je naveden na kartonskoj kutiji i etiketi iza ,,Važi do”. Datum isteka roka trajanja se odnosi na poslednji dan u tom mesecu.


  Ne bacajte nikakve lekove u kanalizaciju ili u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da odbacite lekove koje više ne koristite. Ove mere će pomoći očuvanju životne sredine.


  Čuvanje

  Držati ovaj lek van vidokruga i domašaja dece! Čuvati na temperaturi do 30oC.


 6. Dodatne informacije Šta sadrži lek Kapetral

Jezgro tablete (zalekKapetral,150mgi500mg): Magnezijum-stearat

Hipromeloza (5 cP)

Celuloza, mikrokristalna (PH 200) Celuloza, mikrokristalna (PH 101) Silicijum dioksid, koloidni, bezvodni


Kroskarmeloza-natrijum


Film tablete (zalekKapetral,150mgi500mg): Titan-dioksid (E 171)

Gvožđe(III)-oksid, crveni (E 172) Gvožđe(III)-oksid, žuti (E 172) Makrogol 400

Talk

Voda, prečišćena

Hipromeloza 5cP (u omotaču)


Kako izgleda lek Kapetral i sadržaj pakovanja


Film tableta.


jačina 150 mg:

ovalne film tablete svetloružičaste boje (svetla boja breskve) sa utisnutom oznakom ,,150” na jednoj strani, približnih dimenzija 11,4mm x 5,9mm

U složivoj kartonskoj kutiji nalazi se 6 blistera sa po 10 tableta.


jačina 500 mg:

duguljaste film tablete, oblika kapsule, ružičaste boje (boje breskve) sa utisnutom oznakom ,,500” na

jednoj strani, približnih dimenzija 17,1mm x 8,1mm.

U složivoj kartonskoj kutiji nalazi se 12 blistera sa po 10 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Farmalogist d.o.o. Beograd Mirijevskibulevar 3, 11000 Beograd


Proizvođač: Remedica Ltd

Aharnon str., Limassol Industrial Area, Limassol, Kipar:


Napomena:


Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

April, 2014.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Kapetral, film tablete 60 x (150mg): 515-01-03664-13-004 od 17.10.2014.

Kapetral, film tablete 120 x (500mg): 515-01-03665-13-002 od 17.10.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z