Moozeeck

Lortanda


UPUTSTVO ZA LEK


Lortanda, film tableta, 2,5 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom

Lortanda, film tableta, 2,5 mg

Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom

Lortanda, film tableta, 2,5 mg

Pakovanje: ukupno 90 kom, blister, 9 x 10 kom

Lortanda, film tableta, 2,5 mg

Pakovanje: ukupno 100 kom, blister, 10 x 10 kom


Proizvođač: Krka, tovarna zdravil, d.d, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Lortanda 2,5 mg film tableta letrozol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lortanda i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lortanda

 3. Kako se upotrebljava lek Lortanda

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lortanda

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LORTANDA I ČEMU JE NAMENJEN


  Šta je lek Lortanda i kako deluje

  Lek Lortanda sadrži aktivnu supstancu koja se zove letrozol. Ona spada u grupu lekova koji se nazivaju inhibitori aromataze. Predstavlja hormonsku (ili „endokrinu“) terapiju karcinoma dojke. Rast karcinoma dojke je često stimulisan estrogenima, ženskim polnim hormonima. Lortanda smanjuje količinu estrogena blokiranjem enzima („aromataza“) uključenog u stvaranje estrogena i time može da blokira rast karcinoma dojke kome su neophodni estrogeni da bi rastao. Kao posledica toga, ćelije tumora usporavaju ili prestaju da rastu i/ili da se šire na druge delove organizma.


  Kada se koristi lek Lortanda

  Lek Lortanda se koristi u terapiji karcinoma dojke kod žena koje su prošle kroz menopauzu tj. prestanak

  menstrualnog krvarenja.


  Koristi se za sprečavanje ponovne pojave karcinoma. Može da se koristi kao prva linija terapije pre operacije karcinoma dojke u slučajevima kada hitna operacija nije moguća ili može da se koristi kao prva linija terapije nakon operacije karcinoma dojke ili nakon pet godina terapije tamiksofenom. Lek Lortanda se koristi i u prevenciji širenja karcinoma dojke na druge organe u telu kod pacijentkinja sa uznapredovalim karcinomom dojke.


  Ako imate pitanja o tome kako deluje lek Lortanda i zbog čega Vam je ovaj lek propisan, pitajte svog lekara.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LORTANDA


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

  Pažljivo pratite uputstva lekara. Ona mogu da se razlikuju od opštih informacija datih u ovom uputstvu.


  Lek Lortanda ne smete koristiti:


  - ako ste alergični (preosetljivi) na letrozol ili na neki drugi sastojak leka Lortanda (nabrojani u tački 6),


  Ako se bilo koje od ovih stanja odnosi na Vas, nemojte uzimati ovaj lek i razgovarajte sa svojim lekarom. Ako niste sigurni da li se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, razgovarajte sa lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek Lortanda.


  Kada uzimate lek Lortanda, posebno vodite računa:


  Proverite sa lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek Lortanda:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LORTANDA


  Lek Lortanda uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. Uobičajena doza je jedna tableta leka Lortanda, jednom dnevno. Ako uzimate lek Lortanda u isto vreme svakog dana, lakše ćete se setiti kada treba da uzmete tabletu.


  Tableta može da se uzima sa hranom ili bez nje i treba je progutati celu sa čašom vode ili druge tečnosti.


  Koliko dugo se uzima lek Lortanda

  Nastavite da uzimate lek Lortanda svakog dana, onoliko dugo koliko Vam lekar odredi. Možda ćete morati da ga uzimate nekoliko meseci ili godina. Ako imate pitanja o tome koliko dugo bi trebalo da uzimate lek Lortanda, razgovarajte sa lekarom.


  Pregledi tokom terapije lekom Lortanda

  Ovaj lek se uzima samo pod strogim medicinskim nadzorom. Lekar će redovno pratiti Vaše zdravstveno stanje kako bi proverio da li terapija koju dobijate postiže odgovarajuće efekte.


  Lek Lortanda može dovesti do istanjivanja ili gubitka kostiju (osteoporoza) zbog smanjenja estrogena u organizmu. Vaš lekar će vršiti merenje gustine koštane mase (način praćenja osteoporoze) pre, tokom i nakon terapije.


  Ako ste uzeli više leka Lortanda nego što je trebalo


  Ako ste uzeli previše leka Lortanda, ili ako je neko drugi slučajno uzeo Vaše tablete, odmah se obratite lekaru ili najbližoj bolnici za savet. Pokažite im pakovanje tableta. Može biti neophodno medicinsko lečenje.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Lortanda


  Ako je uskoro vreme za Vašu sledeću dozu (npr. za 2 ili 3 sata), preskočite dozu koju ste propustili i uzmite sledeću dozu u predviđeno vreme.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Lortanda može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga. Većina neželjenih dejstva su blaga do umerena i obično nestaju nakon nekoliko dana do nekoliko nedelja terapije.


  Neka od ovih neželjenih dejstava, kao što su naleti vrućine, gubitak kose ili vaginalno krvarenje, mogu da se


  jave usled nedostatka estrogena u organizmu.


  Nemojte se brinuti zbog ove liste mogućih neželjenih dejstava. Postoji mogućnost da se nijedno od navedenih neželjenih dejstava ne ispolji kod Vas.


  Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe:

  Veoma često:

  javljaju se kod više od 1 na 10 korisnika

  Često:

  javljaju se kod 1 do 10 na 100 korisnika

  Povremeno:

  javljaju se kod 1 do 10 na 1000 korisnika

  Retko:

  javljaju se kod 1 do 10 na 10000 korisnika

  Veoma retko:

  javljaju se kod manje od 1 na 10000 korisnika

  Nepoznato:

  ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka


  Neka neželjena dejstva mogu biti ozbiljna

  Retka ili povremena neželjena dejstva (tj. ona mogu da se jave kod 1 do 100 na svakih 10.000

  pacijentkinja):

  Ako se bilo šta od ovoga javi u ozbiljnom obliku, obavestite o tome svog lekara.


  Ako se kod Vas javi bilo koje neželjeno dejstvo, razgovarajte sa lekarom ili farmaceutom.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije


  možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

  Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljenereakcije@alims.govrs


 5. KAKO ČUVATI LEK LORTANDA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Lortanda posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek LortandaKako izgleda lek Lortanda i sadržaj pakovanja


Žute, okrugle, bikonveksne, film tablete, bez oznaka sa obe strane.


Na raspolaganju su složive kartonske kutije sa 30, 60, 90 ili 100 film tableta. U kutiji su 3, 6, 9 ili 10 transparentnih blistera (PVC/PVDC//Al) sa po 10 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-02621-13-001


od


13.06.2014.

515-01-02622-13-001

od

13.06.2014.

515-01-02623-13-001

od

13.06.2014.

515-01-02625-13-001

od

13.06.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z