FISKocr

URUTAL


UPUTSTVO ZA LEKURUTAL tablete, 8 mg Pakovanje: bočica 1x 100 tableta Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska Podnosilac zahteva: Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Adresa: Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik URUTAL®, 8 mg, tablete


INN: betahistin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek URUTAL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek URUTAL

 3. Kako se upotrebljava lek URUTAL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek URUTAL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK URUTAL I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Urutal sadži aktivnu supstancu betahistin-dihidrohlorid. Lek je namenjen za simptomatsko lečenje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK URUTAL

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma,

  preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek URUTAL ne smete da upotrebljavate ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK URUTAL

  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek URUTAL. Ne prekidajte tretman dok se ne

  posavetujete sa Vašim lekarom iako je nastupilo poboljšanje bolesti.


  Uvek primenjujte URUTAL tačno onako kako Vam je Vaš lekar odredio. Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom, ukoliko niste sigurni u način primene.


  URUTAL tablete progutajte cele, bez žvakanja, sa malo tečnosti tokom ili neposredno posle obroka.


  Odrasli

  Uobičajena početna doza za odrasle je 2 URUTAL tablete, tri puta na dan (48 mg). Vaš lekar Vam može

  smanjiti dozu na 1 tabletu tri puta na dan (24 mg). Dozu treba individualno prilagoditi u zavisnosti od odgovora na lečenje.


  Poboljšanje se obično javlja za nekoliko dana, ali može biti postepeno i da se primeti tek posle nekoliko nedelja lečenja, a optimalni rezultati mogu se očekivati posle nekoliko meseci lečenja. Postoje podaci da primena leka od samog početka bolesti sprečava napredovanje bolesti i/ili gubitak sluha u kasnijim fazama bolesti.


  Starije osobe

  Kod osoba starijih od 65 godina nije potrebno prilagođavanje doze.


  Deca

  Zbog nedostatka podataka o sigurnosti i bezbednosti, ne preporučuje se primena leka kod dece mlađe od 18 godina.


  Ako ste uzeli više leka URUTAL nego što je trebalo


  Ukoliko ste primenili veću dozu leka od propisane, odmah se posavetujte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Simptomi: Opisano je nekoliko slučajeva predoziranja. Neki bolesnici su osetili pojavu blagih do umerenih simptoma prilikom primene doza do 640 mg (npr. mučnina, pospanost, bol u stomaku). Teže komplikacije (npr. konvulzije, plućne i srčane komplikacije) uočene su u slučajevima namernog predoziranja betahistinom, a posebno u kombinaciji sa predoziranjem drugim lekovima.


  Lečenje: Ukoliko ste Vi ili neko drugi slučajno uzeli više tableta nego što Vam je Vaš lekar propisao, odmah se javite najbližoj hitnoj pomoći ili o tome obavestite Vašeg lekara. Ponesite preostale tablete ili Uputstvo za primenu leka sa sobom kako bi zdravstveni radnici kojima ste se obratili znali tačno koji ste lek uzeli. Lečenje predoziranja treba da uključi standardne mere za održavanje životnih funkcija.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek URUTAL

  Ukoliko ste propustili da uzmete lek, sačekajte da dođe vreme predviđeno za sledeću dozu.

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da biste nadomestili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek URUTAL

  Uzimajte lek URUTAL sve dok Vam lekar ne kaže da prekinete sa lečenjem.

  Čak i kada počnete da osećate poboljšanje, Vaš lekar će Vam preporučiti nastavak lečenja tokom određenog vremenskog perioda kako bi bio siguran da je lek u potpunosti delovao.


  Ukoliko imate bilo kakvo pitanje o načinu primene leka obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i lek URUTAL može da prouzrokuje neželjena dejstva, ali se ona ne moraju ispoljiti kod

  svih.


  Neželjena dejstva zabeležena tokom primene leka URUTAL prikazana su prema sistemu organa. Poremećaji imunog sistema: preosetljivost, anafilaksa (alergijska reakcija praćena oticanjem lica, usana,

  jezika i vrata. Ovo može stvoriti poteškoće kod disanja).


  Poremećaji digestivnog sistema: blage želudačne smetnje, mučnina, povraćanje, bol u stomaku, nadražaj želuca (uključujući dispepsiju) i nadutost. Pojava neželjenih dejstava može se izbeći uzimanjem leka tokom obroka ili snižavanjem doze.


  Poremećaji kože i potkožnog tkiva: veoma retko su zabeležene kožne reakcije preosetljivosti, naročito iznenadno oticanje lica, vrata i udova (angioneurotski edem), koprivnjača (urtikarija), osip i svrab.


  Vaskularni poremećaji: hipotenzija (snižen krvni pritisak).


  Poremećaji nervnog sistema: glavobolja.


  Ukoliko bilo koje od neželjenih dejstava postane ozbiljno ili ukoliko primetite neko od neželjenih dejstava koje nije opisano u ovom uputstvu, molimo Vas obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK URUTAL


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe je 3 godine.


  Lek se ne sme primeniti nakon isteka roka upotrebe!


  Čuvanje

  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece. Čuvati na temperaturi do 250C.


  Lekovi se ne smeju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte farmaceuta kako odlagati lekove koji Vam nisu više potrebni. Takvim ponašanjem čuvamo našu okolinu.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek URUTAL


Aktivna supstanca je betahistin-dihidrohlorid.


Jedna tableta leka URUTAL sadrži 8 mg betahistin-dihidrohlorida.


Pomoćne supstance: celuloza, mikrokristalna; manitol; limunska-kiselina, monohidrat; silicijum dioksid, koloidni, bezvodni; talk.


Kako izgleda lek URUTAL i sadržaj pakovanja


Okrugle, ravne tablete, bele do skoro bele boje, kosih ivica, sa podeonom crtom na jednoj strani i utisnutim nazivom URUTAL.


URUTAL: 100 tableta u braon staklenoj bočici sa aluminijumskim zatvaračem, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2012.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum obnove dozvole:


URUTAL, 8mg, tablete: 515-01-3137-12-001 od 05.12.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z