FISKocr

Aerinaze


UPUTSTVO ZA LEK


Aerinaze®, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 120 mg / 2,5 mg, Pakovanje: ukupno 10 tableta sa modifikovanim oslobađanjem, blister 1x10 kom.,


Proizvođač: SCHERING-PLOUGH Labo N.V


Adresa: Industriepark 30- Zone A, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgija


Podnosilac zahteva: MERCK SHARP & DOHME D.O.O.

Adresa: Omladinskih brigada 90a/1400, 11070 Beograd, Srbija


Aerinaze®, 120mg /2,5mg , tableta sa modifikovanim oslobađanjem INN: pseudoefedrin /desloratadin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

medicinsku sestru.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Aerinaze i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aerinaze

 3. Kako se upotrebljava lek Aerinaze

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Aerinaze

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK AERINAZE I ČEMU JE NAMENjEN


  Šta je lek Aerinaze?

  Aerinaze tablete sadrže kombinaciju dva aktivna sastojka, desloratadina koji je antihistaminik i pseudoefedrin-sulfata koji je dekongestiv.


  Kako deluje lek Aerinaze?

  Antihistaminici pomažu da se smanje alergijski simptomi tako što sprečavaju delovanje supstance koja se zove histamin, a koju proizvodi vaš organizam. Dekongestivi pomažu da se otkloni nazalna kongestija (zapušenost nosa).


  Kada treba koristiti lek Aerinaze?

  Aerinaze tablete ublažavaju simptome povezane sa sezonskim alergijskim rinitisom (polenska groznica) poput kijanja, curenja ili svraba nosa i suzenja ili svraba očiju, kada su praćeni zapušenošću nosa kod odraslih i dece starije od 12 godina.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK AERINAZE


  Lek Aerinaze ne smete koristiti ako:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK AERINAZE


  Uvek uzimajte lek Aerinaze tačno na način kako vam je to rekao lekar, farmaceut ili medicinska sestra. Ako niste sigurni kako da uzimate lek, obratite se za savet lekaru,farmaceutu ili medicinskoj sestri.


  Odrasli pacijenti i adolescenti od 12 godina i stariji

  Preporučena doza je jedna tableta leka Aerinaze dva puta dnevno sa čašom vode, sa ili bez hrane. Lek je namenjen za oralnu primenu.


  Tableta mora cela odjednom da se proguta; tableta ne sme da se drobi, lomi ili žvaće pre gutanja.


  Ne smete da uzimate više tableta leka Aerinaze od onoga koliko je naznačeno u Uputstvu za lek. Ne smete da uzimate Aerinaze tablete češće nego što je preporučeno.


  Ne smete da uzimate ovaj lek duže od 10 dana neprekidno osim ukoliko vam lekar ne kaže da to učinite.


  Ako ste uzeli više leka Aerinaze nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više leka Aerinaze nego što vam je rečeno, odmah to kažite lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek AERINAZE


  Ukoliko ste propustili da uzmete dozu leka u za to određeno vreme, uzmite je što je pre moguće, a zatim nastavite sa uzimanjem sledeće tablete u uobičajeno vreme. Ne smete da uzimate duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu tabletu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek AERINAZE

  Ako imate bilo kojih drugih pitanja vezanih za upotrebu ovog leka, obratite se vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, Aerinaze može da izazove neželjene reakcije, mada se one ne pojavljuju kod svih pacijenata. U kliničkim studijama zabeležene su sledeće neželjene reakcije:


  Česte: mogu se javiti kod manje od 1 na svakih 10 osoba


  Povremene : mogu se javiti kod manje od 1 na svakih 100 osoba  Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu.

  Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

  Agencija za lekove i medicinksa sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  fax: + 381 (0)11 39 51 131


  website:www.alims.gov.rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK AERINAZE


  Rok upotrebe


  2 godine.


  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati lek Aerinaze van vidokruga i domašaja dece.


  Čuvati na temperaturi do 30°C u originalnom pakovanju, kartonskoj kutiji.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Aerinaze


Kako izgleda lek Aerinaze i sadržaj pakovanja


Aerinaze tablete su ovalne, dvoslojne, plavo i belo obojene tablete, sa utisnutom oznakom "D12“ na plavo obojenom sloju tablete.


Unutrašnje pakovanje je blister PCFTE/PVC/Al materijala.


U složivoj kartonskoj kutiji se nalazi jedan blister sa 10 tableta sa modifikovanim oslobađanjem i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Proizvođač

SCHERING-PLOUGH Labo N.V.

Heist-op-den-Berg, Industriepark 30 - Zone A, Belgija


Nosilac dozvole za lek

MERCK SHARP & DOHME D.O.O.

Omladinskih brigada 90a/1400, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo na lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-04961-13-001 od 13.05.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z