Moozeeck

Losar plus


UPUTSTVO ZA LEK


Losar plus® 50 mg +12,5 mg, film tableta Pakovanje: blister, 3 x 10 film tableta


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Srbija


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Srbija


Losar plus® 50 mg + 12,5 mg, film tableta losartan, hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Losar plus i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Losar plus

 3. Kako se upotrebljava lek Losar plus

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Losar plus

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LOSAR PLUS I ČEMU JE NAMENJEN


  Losar plus je kombinacija dva leka: antagoniste angiotenzin II receptora (losartan) i diuretika (hidrohlortiazid).

  Angiotenzin II je supstanca koja se proizvodi u telu, vezuje za receptore u krvnim sudovima i dovodi do

  njihovog sužavanja. Usled toga dolazi do povećanja krvnog pritiska. Losartan sprečava vezivanje angiotenzina II za te receptore, krvni sudovi se opuštaju, a krvni pritisak snižava. Hidrohlortiazid pojačava izbacivanje vode i soli putem bubrega. To takođe pomaže u snižavanju krvnog pritiska.

  Losar plus se koristi u lečenju esencijalne hipertenzije (povišenog krvnog pritiska).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LOSAR PLUS


  Obavestite svog lekara o svim medicinskim problemima i alergijama koje trenutno imate ili ste ranije imali.


  Lek Losar plus ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LOSAR PLUS

  Uvek uzimajte lek Losar plus na način koji Vam je propisao lekar. Ukoliko niste sigurni u to kako se koristi lek, proverite sa lekarom ili farmaceutom. Lekar će odrediti koja doza leka Vam odgovara, u zavisnosti od Vašeg stanja i drugih lekova koje možda koristite. Uzimajte lek onoliko dugo koliko Vam lekar bude savetovao, kako biste održali adekvatnu kontrolu krvnog pritiska.


  Povišen krvni pritisak

  Uobičajena doza leka Losar plus koja će omogućiti dobru kontrolu krvnog pritiska tokom 24 sata kod većine

  pacijenata je 1 tableta dnevno (50 mg/12,5 mg). Doza se može povisiti na 2 tablete jednom dnevno. Maksimalna dnevna doza iznosi 2 tablete dnevno.

  Ako imate utisak da lek Losar plus suviše slabo ili suviše jako deluje na Vas, razgovarajte sa svojim lekarom ili

  farmaceutom.


  Način primene leka

  Tabletu treba progutati sa malo vode. Progutajte celu; nemojte ih mrviti ni žvakati.

  Trudite se da lek uzimate svakog dana u približno isto vreme. Važno je da lek koristite onoliko dugo koliko Vam je propisao Vaš lekar.

  Ako ste uzeli više leka Losar plus nego što je trebalo

  Ako ste uzeli više leka nego što Vam je propisano, odmah se obratite svom lekaru ili idite u najbližu hitnu bolničku službu. Simptomi predoziranja su snižen krvni pritisak, palpitacije, usporen srčani rad, promene u sastavu krvi i dehidracija.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Losar plus

  Potrudite se da uzimate lek Losar plus na način koji Vam je propisan.

  Ukoliko propustite da uzmete dnevnu dozu, sledeću dozu uzmite u uobičajeno vreme. Nemojte nikad uzimati duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.

  Ako naglo prestanete da uzimate lek Losar plus

  Važno je da uzimate lek Losar plus onoliko dugo koliko Vam je propisao Vaš lekar. Ukoliko prestanete sa uzimanjem leka, Vaše oboljenje se može pogoršati. Nemojte prestati da koristite lek zato što se osećate bolje.


  Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi upotrebe ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Losar plus kao i drugi lekovi može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Ukoliko primetite sledeće simptome, prestanite sa primenom leka Losar plus i odmah se javite lekaru: Ozbiljna alergijska reakcija (osip, svrab, otok lica, usana, usta ili grla koji može dovesti do otežanog gutanja i


  disanja). Ovo je veoma ozbiljna, ali retka neželjena reakcija koja se javlja kod 1 – 10 na 10 000 pacijenata. Može zahtevati neodložnu medicinsku pomoć i hitnu hospitalizaciju.

  Moguće su sledeće neželjene reakcije:


  Često (javljaju se kod 1-10 na 100 pacijenata)


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK LOSAR PLUS


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  3 godine

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka označenog na pakovanju.


  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Losar plus

Sadržaj aktivne supstance:

1 film tableta sadrži 50 mg losartan-kalijuma i 12,5 mg hidrohlortiazida


Sadržaj jezgra tablete: celuloza, mikrokristalna; laktoza, monohidrat;

delimično preželatinizovani kukuruzni skrob;

natrijum-skrobglikolat (Tip A); magnezijum-stearat.


Sadržaj filma-Opadry white: hidroksipropil celuloza; hipromeloza;

titan-dioksid.


Kako izgleda lek Losar plus i sadržaj pakovanja


Tablete su okrugle, bikonveksne, filmom obložene, bele boje. Pakovanje: 3 blistera (30 tableta)


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-00688-14-001 od 22.10.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z