Moozeeck

Episindan


UPUTSTVO ZA LEK


Episindan®, liofilizat za rastvor za infuziju, 10mg Pakovanje: bočica, 1 x 10mg Episindan®, liofilizat za rastvor za infuziju, 50mg Pakovanje: bočica, 1 x 50mg


Proizvođač: S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L.


Adresa: 11 Ion Mihalache Bvd., Bukurešt, Rumunija


Podnosilac zahteva: Actavis d.o.o.


Adresa: Đorđa Stanojevića 12, 11070 N.Beograd, Srbija


Episindan®, 10mg, liofilizat za rastvor za infuziju Episindan®, 50mg, liofilizat za rastvor za infuziju


epirubicin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Episindan i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Episindan

 3. Kako se upotrebljava lek Episindan

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Episindan

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK EPISINDAN I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek EPISINDAN je liofilizat za rastvor za infuziju koji sadrži aktivnu supstancu epirubicin-hidrohlorid. Pripada grupi lekova koji se nazivaju citotoksični lekovi, koji se primenjuju u hemoterpiji. EPISINDAN deluje tako da ćelije koje aktivno rastu, poput ćelija raka, uspore ili zaustave svoj rast i povećava verovatnoću da te ćelije umru. Ovaj lek pomaže u selektivnom ubijanju tkiva raka, a ne normalnog, zdravog tkiva.


  Lek EPISINDAN se koristi u lečenju različitih tipova raka, bilo samostalno ili u kombinaciji sa drugim lekovima. Način na koji se ovaj lek koristi zavisi od vrste raka koji se leči.


  Otkriveno je da je ovaj lek posebno koristan u terapiji raka dojke, jajnika, želuca, creva i pluća. Uz to, ovaj lek se može primenjivati za lečenje raka tkiva koja stvaraju krv, poput malignih limfoma, leukemija i multiplog mijeloma.


  Lek EPISINDAN se takođe može kroz cev ubrizgati direktno u bešiku. To se nekad koristi u lečenju nenormalnih ćelija ili karcinoma zida mokraćne bešike. Može se koristiti nakon drugih terapija da bi se pokušalo sprečavanje ponovnog rasta takvih ćelija.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK EPISINDAN


  Lek EPISINDAN ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK EPISINDAN


  Ukoliko Vam je propisan lek EPISINDAN, dobićete ga isključivo od lekara ili medicinskih sestara sa iskustvom u davanju hemoterapije.


  Lek EPISINDAN će Vam biti dat putem infuzije u venu. Doza se određuje uzimajući u obzir Vašu bolest, visinu i telesnu masu. Lekar će na osnovu Vaše visine i telesne mase iztačunati površinu Vašeg tela; a na osnovu tog podatka će izračunati dozu (doza se obično izračunava kao “miligrami po kvadratnom metru” – mg/m2). Vaš lekar će propisati potrebnu količini leka (dozu) i broj dana terapije u zavisnosti od Vašeg stanja i druge terapije koju možda primate.


  Lek EPISINDAN se takođe može ubrizgati direktno u mokraćnu bešiku, da bi se lečio karcinom mokraćne bešike, ili da bi se pomoglo sprečavanje njegovog vraćanja. Doza zavisi od toga koju vrstu karcinoma mokraćne bešike imate. Kada se ovaj lek ubrizgava direktno u mokraćnu bešiku, uputiće vas da ne pijete bilo kakvu tečnost pre terapije da bi se izbeglo razređivanje leka urinom u Vašoj bešici.


  Mada ponekad jedan ciklus terapije može biti dovoljan, uobičajeno je da Vaš lekar preporuči naredne cilkuse na 3 do 4 nedelje. Možda će biti potrebno nekoliko ciklusa da bi se Vaša bolest stavila pod kontrolu i da biste se Vi bolje osećali.


  Redovni pregledi dok ste na terapiji lekom EPISINDAN kod Vašeg lekara


  Vaš lekar će redovno vršiti sledeće preglede:


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, lek EPISINDAN može imati neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih pacijenata.


  Molimo Vas odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili medicinsku sestru ukoliko primetite neko od sledećih neželjenih dejstava.


  Iako su retki (mogu se javiti kod 1/10000 do 1/1000 pacijenata koji primaju lek), ovi simptomi mogu biti ozbiljni:

 5. KAKO ČUVATI LEK EPISINDAN


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe neotvorene bočice: četiri (4) godine.


  Nemojte koristiti lek Episindan posle isteka roka upotrebe. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Rokupotrebenakonrekonstitucije: upotrebiti odmah


  Hemijska i fizička stabilnost rekonstituisanog rastvora koncentracije 2mg/ml je potvrđena za period od:

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži EPISINDAN bočica sa liofilizatom za rastvor za infuziju


Dobijeni rastvor, koncentracije 2mg/ml epirubicin-hidrohlorida, se dodatno razblažuje sa sterilnom vodom za injekcije ili 0,9% rastvorom natrijum-hlorida.


Date su sledeće zaštitne preporuke zbog toksičnosti prirode ove supstance:


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z