Moozeeck

BROMAZEPAM


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


▲BROMAZEPAM (bromazepam),tablete, 30 x 1,5 mg

BROMAZEPAM (bromazepam), tablete, 30 x 3 mg

BROMAZEPAM (bromazepam),tablete, 20 x 6 mg


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Broj rešenja: 515-01-6121-10-001 od 23.08.2011. za lek Bromazepam, tableta, 1.5mg Broj rešenja: 515-01-6122-10-001 od 23.08.2011. za lek Bromazepam, tableta, 3mg Broj rešenja: 515-01-6123-10-001 od 23.08.2011. za lek Bromazepam, tableta, 6mg


BROMAZEPAM, 1,5 mg, tablete

BROMAZEPAM, 3 mg, tablete

BROMAZEPAM, 6 mg, tablete INN: bromazepam


Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek BROMAZEPAM i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek BROMAZEPAM

 3. Kako se upotrebljava lek BROMAZEPAM

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek BROMAZEPAM

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BROMAZEPAM I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Bromazepam sadrži bromazepam kao aktivnu supstancu. Pripada grupi lekova pod nazivom benzodiazepini. Lek Bromazepam se koristi za lečenje teškog oblika anksioznosti (jak neopravdan strah ili velika briga koja može uticati na osećanja, raspoloženje, ponašanje i rasudjivanje). Lek Bromazepam se propisuje na što kraći vremenski period. On najčešće iznosi od 8 do 12 nedelja.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BROMAZEPAM


  Broj rešenja: 515-01-6121-10-001 od 23.08.2011. za lek Bromazepam, tableta, 1.5mg Broj rešenja: 515-01-6122-10-001 od 23.08.2011. za lek Bromazepam, tableta, 3mg Broj rešenja: 515-01-6123-10-001 od 23.08.2011. za lek Bromazepam, tableta, 6mg


  Lek BROMAZEPAM ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BROMAZEPAM


  Lek BROMAZEPAM uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Na početku lečenja uzimajte najmanju dozu leka Bromazepam. Vaš lekar će je postepeno povećavati dok ne pronadje odgovarajuću dozu za Vas. Vaš lekar će Vam propisati najnižu efikasnu dozu.

  Vaš lekar će zahtevati od Vas da uzimate lek Bromazepam najkraće moguće vreme.


  Bromazepam tablete treba progutati cele bez žvakanja sa čašom vode.


  Broj rešenja: 515-01-6121-10-001 od 23.08.2011. za lek Bromazepam, tableta, 1.5mg Broj rešenja: 515-01-6122-10-001 od 23.08.2011. za lek Bromazepam, tableta, 3mg Broj rešenja: 515-01-6123-10-001 od 23.08.2011. za lek Bromazepam, tableta, 6mg


  Deca

  Lek Bromazepam se ne preporučuje deci mladjoj od 12 godina.


  Odrasli

  Uobičajena doza je 3 do 18 mg dnevno, podeljeno u nekoliko doza. Lek Bromazepam se uglavnom ne koristi duže od 12 nedelja.


  Stariji i pacijenti sa oboljenjem jetre ili bubrega

  Vaš lekar će odlučiti o broju tableta i koliko često ih možete uzimati. Vaša doza će biti niža od doze za

  odrasle.


  Ako ste uzeli više leka BROMAZEPAM nego što je trebalo


  Ako greškom, odjednom, uzmete više tableta nego što je to preporučeno ili neko drugi uzme Vaš lek, odmah se obratite svom lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Sa sobom ponesite pakovanje svog leka, čak ako u kutiji i nema više tableta. Ako uzmete više tableta nego što je to preporučeno, možete osetiti sanjivost ili pospanost, izgubiti kontrolu nad svojim pokretima (gubitak koordinacije), imati spor i nerazgovetan govor i nagle očne pokrete.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek BROMAZEPAM


  Ako zaboravite da svoju dozu leka uzmete u preporučeno vreme, uzmite je kad dodje vreme za narednu dozu. Nikad ne uzimajte dvostruku dozu leka da nadoknadite preskočenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek BROMAZEPAM


  Ne prekidajte uzimanje tableta bez saveta Vašeg lekara.

  U slučaju prekida terapije, naročito u slučaju naglog prekida, Vaši simptomi se ponovo mogu javiti. U tom slučaju pogledajte odeljak 4 (ponovno javljanje simptoma, moguća neželjena dejstva).

  Smanjivanje doze ili obustava lečenja moraju biti postepeni. Ovo smanjuje rizik od ponovnog javljanja simptoma. Vaš lekar će odlučiti kada da prestanete sa terapijom.


  Ukoliko imate neka pitanja koja se odnose na upotrebu leka Bromazepam, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Broj rešenja: 515-01-6121-10-001 od 23.08.2011. za lek Bromazepam, tableta, 1.5mg Broj rešenja: 515-01-6122-10-001 od 23.08.2011. za lek Bromazepam, tableta, 3mg Broj rešenja: 515-01-6123-10-001 od 23.08.2011. za lek Bromazepam, tableta, 6mg


  Kao i u slučaju primene drugih lekova, propisana primena Bromazepam tableta kod određenog broja bolesnika može dovesti do neželjenih reakcija.


  Nakon obustave terapije, ukoliko primetite neko od ozbiljnih neželjenih dejstava, odmah se obratite Vašem lekaru jer može biti neophodna hitna medicinska pomoć:  Stariji pacijenti


  Stariji pacijenti koji su na terapiji bromazepamom imaju povećani rizik od padova i lomljenja kostiju.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK BROMAZEPAM


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek BROMAZEPAM posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi do 25°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji


  Broj rešenja: 515-01-6121-10-001 od 23.08.2011. za lek Bromazepam, tableta, 1.5mg Broj rešenja: 515-01-6122-10-001 od 23.08.2011. za lek Bromazepam, tableta, 3mg Broj rešenja: 515-01-6123-10-001 od 23.08.2011. za lek Bromazepam, tableta, 6mg


  Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek BROMAZEPAM Aktivne supstance su: BROMAZEPAM, 1,5 mg , tablete

1 tableta sadrži:

bromazepam 1,5 mg


BROMAZEPAM, 3 mg , tablete


1 tableta sadrži:

bromazepam 3 mg


BROMAZEPAM, 6 mg , tablete


1 tableta sadrži:

bromazepam 6 mg


Ostali sastojci su:


BROMAZEPAM, 1,5 mg, tablete:


Kako izgleda lek BROMAZEPAM i sadržaj pakovanja


BROMAZEPAM, 1,5 mg, tablete:


Okrugle tablete, svetložute boje, sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani. Blister (Aluminijum / PVC).


BROMAZEPAM, 3 mg, tablete:


Okrugle tablete, svetloružičaste boje sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani. Blister (Aluminijum / PVC).


BROMAZEPAM, 6 mg, tablete:


Okrugle tablete, svetlozelene boje sa podeonom crtom na jednoj strani. Blister (Aluminijum / PVC).


Nosilac dozvole i proizvođač


Broj rešenja: 515-01-6121-10-001 od 23.08.2011. za lek Bromazepam, tableta, 1.5mg Broj rešenja: 515-01-6122-10-001 od 23.08.2011. za lek Bromazepam, tableta, 3mg Broj rešenja: 515-01-6123-10-001 od 23.08.2011. za lek Bromazepam, tableta, 6mg


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


BROMAZEPAM, 1,5 mg, tablete: 515-01-6121-10-001


od


23.08.2011.

BROMAZEPAM, 3 mg, tablete: 515-01-6122-10-001

od

23.08.2011.

BROMAZEPAM 6 mg, tablete: 515-01-6123-10-001

od

23.08.2011.


Broj rešenja: 515-01-6121-10-001 od 23.08.2011. za lek Bromazepam, tableta, 1.5mg Broj rešenja: 515-01-6122-10-001 od 23.08.2011. za lek Bromazepam, tableta, 3mg Broj rešenja: 515-01-6123-10-001 od 23.08.2011. za lek Bromazepam, tableta, 6mg

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z