FISKocr

IVEMEND


UPUTSTVO ZA LEK


IVEMEND®,

prašak za rastvor za infuziju

150 mg, Pakovanje: bočica, 1x 150 mg


Proizvođač: Merck Sharp & Dohme B.V.


Adresa: Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Holandija

Podnosilac zahteva:

MERCK SHARP & DOHME IDEA, INC. AG BEOGRAD-PREDSTAVNIŠTVO

Adresa: Omladinskih brigada 90A/1400, 11070 Beograd,

Republika Srbija


IVEMEND, 150 mg, prašak za rastvor za infuziju ,

INN fosaprepitant


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek IVEMEND i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek IVEMEND

 3. Kako se upotrebljava lek IVEMEND

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek IVEMEND

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK IVEMEND I ČEMU JE NAMENJEN

  IVEMEND sadrži aktivnu supstanciju fosaprepitant koja se u vašem organizmu pretvara u aprepitant.


  IVEMEND se koristi ukombinacijisadrugimlekovima radi sprečavanja mučnine i povraćanja uzrokovanih hemioterapijom (terapija karcinoma) kod odraslih osoba.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK IVEMEND


  Lek IVEMEND ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK IVEMEND

  Preporučena doza leka IVEMEND je 150 mg fosaprepitanta (IVEMEND 150 mg) i daje se samo na prvi dan hemioterapije.


  Pre upotrebe prašak mora da se rekonstituiše i razblaži. Tako dobijeni rastvor za infuziju daće vam zdravstveni stručnjak, kao što su to lekar ili medicinska sestra, u obliku intravenske infuzije (kap po kap) oko 30 minuta pre početka hemoterapije.

  Ako ste uzeli više leka IVEMEND nego što je trebalo


  Nije primenjivo.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek IVEMEND


  Nije primenjivo.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek IVEMEND


  Nije primenjivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, i lek IVEMEND može da izazove neželjene reakcije, mada se one ne pojavljuju kod svih pacijenata.


  Prestanite da uzimate lek IVEMEND i obratite se odmah vašem lekaru ako primetite bilo koju od sledećih neželjenih reakcija, koje mogu biti ozbiljne, i zbog kojih će Vam možda biti potreban hitan medicinski tretman:

 5. KAKO ČUVATI LEK IVEMEND

  Držati van pogleda i domašaja dece.


  Rekonstituisani i razblaženi rastvor je stabilan 24 sata na temperaturi od 250C.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Ne smete da koristite ovaj lek nakon datuma isticanja koji je naveden na pakovanju leka i na bočici u produžetku teksta VAŽI DO:. Prva dva broja u datumu označavaju mesec, a naredna 4 broja označavaju godinu.


  Čuvanje


  Čuvati u frižideru (od 2 do 80C).

  Lekovi ne smeju da se bacaju u kanalizaciju ili u kantu za đubre u kući. Pitajte vašeg farmaceuta na koji način da se oslobodite leka koji vam više nije potreban. Tako ćete pomoći u zaštiti čovekove sredine


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek IVEMEND


  Šta IVEMEND sadržiKako izgleda lek IVEMEND i sadržaj pakovanja


IVEMEND je beo do sivobeli prašak za rastvor za infuziju.


Prašak se nalazi u bočici od providnog stakla sa zatvaračem od gume i sa aluminijumskim zaptivnim prstenom i sivim plastičnim poklopcem.


Jedna bočica sadrži 150 mg fosaprepitanta. Veličina pakovanja: 1 bočica.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

MERCK SHARP & DOHME IDEA, INC. AG BEOGRAD-PREDSTAVNIŠTVO

Omladinskih brigada 90A/1400, 11070 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač

Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39, Postbus 581

2003 PC Haarlem The Netherlands.

Za sve informacije o ovom leku molimo vas da kontaktirate lokalne predstavnike Nosioca dozvole.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može koristiti samo u stacionatnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum rešenja za lek Ivemend®; 150mg; prašak za rastvor za infuziju; bočica, 1 x 150mg: 515-01-2954-11-001 od 02.07.2012.


Sledeće informacije namenjene su lekarima i medicinskom osoblju:


Važno je da se zapamti da se priprema (volumen za razblaživanje), brzina infuzije i doze za istovremenu terapiju za lek IVEMEND od 150 mg razlikuju od onih za lek IVEMEND od 115 mg.


Oralni aprepitant drugog i trećeg dana terapije daje se samo u kombinaciji sa lekom IVEMEND od 115 mg prvog dana terapije. Nije dozvoljena oralna primena aprepitanta u kombinaciji sa lekom IVEMEND od 150 mg.


Preporučena doza deksametazona koja se daje sa lekom IVEMEND od 150 mg razlikuje se od preporučene doze deksametazona koja se daje sa lekom IVEMEND od 115 mg trećeg i četvrtog dana terapije.


Uputstva za rekonstituciju i razblaživanje IVEMEND-a od 150 mg:


 1. Ubrizgajte 5 ml 0,9%-og (9 mg/ml) rastvora natrijum hlorida za injekciju u bočicu. Da biste sprečili pojavu pene vodite računa o tome da 0,9%-ni (9 mg/ml) rastvor natrijum hlorida za injekciju dodate u bočicu duž zida bočice. Nežno zavrtite bočicu.


  Ne smete da tresete i u mlazu ubrizgavate 0,9%-ni (9 mg/ml) rastvor natrijum hlorida za injekciju u bočicu.


 2. Pripremite kesu za infuziju napunjenu sa 145 ml 0,9%-og (9 mg/ml) rastvora natrijum hlorida za injekciju (na primer odstranite 105 ml 0,9%-og (9 mg/ml) rastvora natrijum hlorida za injekciju iz kese za infuziju sa 250 mg 0,9%-og (9 mg/ml) rastvora natrijum hlorida za injekciju).


 3. Iz bočice izvucite ceo sadržaj i prebacite ga u kesu za infuziju koja sadrži 145 ml 0,9%- og (9 mg/ml) rastvora natrijum hlorida za injekciju da biste dobili ukupan volumen od 150 ml. Nežno obrnite kesu 2 do 3 puta. (Vidite deo „Kako se IVEMEND upotrebljava“).


Rekonstituisani i razblaženi rastvor je stabilan 24 sata na temperaturi od 250C.


Ako sam rastvor i pakovanje to omogućavaju, lekovi za parenteralnu primenu treba uvek vizuelno da se pregledaju pre upotrebe da bi se uočilo moguće prisustvo stranih čestica ili promene boje.


Izgled rekonstituisanog rastvora je isti kao i izgled razblaživača.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z