FISKocr

Cardiopirin


UPUTSTVO ZA LEK


Cardiopirin®, gastrorezistentna tableta,75 mg Pakovanje: blister, 3x10 gastrorezistentnih tableta


Proizvođač: G.L. Pharma GmbH


Adresa: Schlossplatz 1 A-8502 Lannach, Austrija

Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Batajnički drum 5A, Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Cardiopirin®, 75 mg, gastrorezistentne tablete


INN

acetilsalicilna kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Cardiopirin, 75 mg, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Cardiopirin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cardiopirin

 3. Kako se upotrebljava lek Cardiopirin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Cardiopirin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CARDIOPIRIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivna supstanca leka Cardiopirin, acetilsalicilna kiselina, ima antiagregacijsko dejstvo tj. inhibira slepljivanje i nagomilavanje krvnih pločica (trombocita) i smanjuje učestalost nastanka krvnih ugrušaka (tromba).


  Obavezno konsultujte Vašeg lekara pre nego što prvi put primenite ovaj lek.


  Cardiopirin, 75 mg, gastrorezistentne tablete se upotrebljavaju:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CARDIOPIRIN


  Lek Cardiopirin ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CARDIOPIRIN

  Lek Cardiopirin uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Pre prve primene leka u navedenim indikacijama, neophodno je konsultovati lekara.


  Za individualna prilagođavanja dostupne su doze od 75, 100 i 300 mg. Uobičajeno doziranje prilikom dugotrajne upotrebe acetilsalicilne kiseline je 100 do 200 mg jednom dnevno. U nekim slučajevima, pogotovo pri kratkotrajnoj primeni leka, može biti preporučljiva i primena većih doza, do 300 mg dnevno. U tim slučajevima, lek se može izdavati isključivo po preporuci lekara (na lekarski recept).

  75 do 150 mg dnevno ili 300 mg svaki drugi dan

  Lek Cardiopirin se ne sme koristiti kod dece (videti odeljak „Lek Cardiopirin ne smete koristiti“). Način primene:

  Za oralnu upotrebu. Gastrorezistentnu tabletu treba progutati celu uz dosta tečnosti, po mogućstvu uz obrok. Lomljenje tableta oštetilo bi gastrorezistentni film, stoga tablete ne treba deliti ili drobiti.


  Ako ste uzeli više leka Cardiopirin nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Cardiopirin nego što je trebalo, odmah razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom!

  Toksičnost salicilata (>100 mg/kg dnevno tokom 2 dana može dovesti do toksičnosti) može nastati usled

  hroničnog, terapijski stečenog trovanja i akutnih trovanja koja mogu biti opasna po život (prekomerne doze).

  Hronično trovanje salicilatima može biti podmuklo, budući da znaci i simptomi nisu specifični. Blago hronično trovanje salicilatima, ili salicilizam, obično se dešava tek posle ponovljene upotrebe velikih doza. Simptomi uključuju vrtoglavicu, vertigo, tinitus, gluvoću, znojenje, mučninu i povraćanje, glavobolju i konfuziju i mogu se kontrolisati smanjenjem doze.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Cardiopirin


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Cardiopirin

  Ne prekidajte terapiju lekom Cardiopirin bez prethodne konsultacije sa Vašim lekarom.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Cardiopirin, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Zbog sprečavanja zgrušavanja krvi (dejstvo na krvne pločice), Cardiopirin se može povezati sa povećanim

  rizikom od krvarenja.

  Kao neželjena dejstva mogu se javiti poremećaji želuca i creva (krvarenja), bolu u želucu, povraćanje. U retkim slučajevima se mogu javiti reakcije preosetljivosti, kao što su oticanje kože i sluzokože, svrab, koprivnjača, grč disajne muskulature, pogoršanje astme, curenje iz nosa, pad krvnog pritiska, angioedem (postepeno oticanje lica i jezika, ruku, očnih kapaka i teškoće pri disanju). Ukoliko primetite znakove reakcija preosetljivosti, obratite se lekaru.

  Ukoliko primetite crnu prebojenost stolice, ili povraćanje sa primesama krvi, potrebno je odmah prekinuti

  terapiju i obratiti se lekaru.

  Takođe se retko može javiti proliv, poremećaj varenja, mučnina i čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu. Retko se mogu javiti smanjenje broja krvnih pločica, i crvenih i belih krvnih zrnaca.

  Retko se može javiti poremećaj vida i sluha, vrtoglavica, zujanje u ušima, ubrzano i produbljeno disanje (mogu biti znaci prekomerne doze).

  Retko može doći do poremećaja funkcije jetre (porast transaminaza-parametara koji pokazuju funkciju jetre). Takođe, prijavljeno je oštećenje bubrežne funkcije i akutna bubrežna insuficijencija.

  Veoma retko može doći do smanjenja koncentracije šećera u krvi i promena u kiselosti krvi (acido-bazna

  ravnoteža), kao i pojave teških kožnih reakcija.

  Veoma retko se može javiti Rejov sindrom, koji predstavlja po život opasno oboljenje koje zahteva hitno medicinsko lečenje, a karakteriše ga toksično oštećenje jetre i oštećenje mozga i moždanih struktura.


  Takođe, postoje i druge spontane prijave neželjenih dejstava tokom upotrebe acetilsalicilne kiseline u svim formulacijama, uključujući kratkotrajnu i dugotrajnu oralnu terapiju.

  Hemoliza i hemolitička anemija su prijavljene kod pacijenata sa ozbiljnim nedostatkom glukoza-6-fosfat


  degidrogenaze (G6PD).

  Zbog antitrombotičkog efekta, acetilsalicilna kiselina može povećati rizik od krvarenja. Prijavljena su krvarenja poput perioperativnog krvarenja, hematoma, (izliv krvi iz krvnog suda unutar tkiva), epistakse (krvarenje iz nosa), urogenitalna krvarenja, gingivalna krvarenja.


  Ozbiljna krvarenja, kao što su gastrointestinalna krvarenja i cerebralna krvarenja, koja mogu u pojedinim slučajevima biti opasna po život, prijavljena su retko ili veoma retko, i pretežno kod pacijenata čiji krvni pritisak nije kontrolisan i/ili koji su bili istovremeneo na antikoagulantnoj terapiji.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK CARDIOPIRIN


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Cardiopirin, 75 mg posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Cardiopirin

Aktivna supstanca je acetilsalicilna kiselina. Jedna gastrorezistentna tableta sadrži 75 mg acetilsalicilne kiseline. Ostali sastojci su:

Jezgro tablete: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; skrob,

krompirov;

Film(obloga)tablete: talk; triacetin; metakrilna kiselina – etilakrilat kopolimer (1:1), disperzija 30%.


Kako izgleda lek Cardiopirin i sadržaj pakovanja

Bele, okrugle, bikonveksne gastrorezistentne tablete, bez podeone crte. Unutrašnje pakovanje je PVC/Al blister, koji sadrži 10 gastrorezistentnih tableta.

Spoljnje pakovanje je kartonska kutija koja sadrži 3 blistera (ukupno 30 gastrorezistentnih tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

PharmaSwiss d.o.o.

Batajnički drum 5A, Beograd, Srbija


Proizvođač:

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1 A-8502 Lannach, Austria


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-8077-11-001 od 13.12.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z