Moozeeck

BETOPTIC S


UPUTSTVO ZA LEKBETOPTIC® S, kapi za oči, suspenzija 2,5 mg/ml, Bočica 1 x 5 ml


Proizvođač: ALCON-COUVREUR NV


Adresa: Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgija


Podnosilac zahteva: ALCON Pharmaceuticals LTD, Predstavništvo


Adresa: Vladimira Popovića 40, Beograd


BETOPTIC® S, 2,5 mg/ml, kapi za oči, suspenzija INN: betaksolol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek BETOPTIC S i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek BETOPTIC S

 3. Kako se upotrebljava lek BETOPTIC S

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek BETOPTIC S

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BETOPTIC S I ČEMU JE NAMENJEN


  BETOPTIC S kapi za oči, suspenzija, kao aktivan sastojak sadrži betaksolol, koji pripada grupi lekova koji se zovu beta-blokatori.

  BETOPTIC S se primenjuje za lečenje hroničnog glaukoma otvorenog ugla ili visokog pritiska u oku, tako što smanjuje pritisak tečnosti u oku/očima.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BETOPTIC S


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek BETOPTIC S ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BETOPTIC S


  Samo za odrasle.


  Za okularnu upotrebu (u oko).


  Lek BETOPTIC S uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Primenakododraslih,uključujućistarijepacijente Uobičajena doza je jedna kap u oko ili oči dva puta dnevno.


  Decamlađaod18godina

  Ne preporučuje se primena ovog leka.


  Uklonite oslobođeni prsten sa zatvarača kada otvorite bočicu.


  Način primene:


  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate BETOPTIC S.


  Ako ste uzeli više leka BETOPTIC S nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka BETOPTIC S kapi za oči nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

  Ukoliko je neophodno, možete da isperete BETOPTIC S iz oka/očiju mlakom vodom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek BETOPTIC S


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko zaboravite da stavite BETOPTIC S kapi, stavite ih čim se setite. Ukoliko se vreme za sledeću dozu približilo, preskočite propuštenu dozu i nastavite sa redovnim rasporedom primene.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek BETOPTIC S, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Obično možete da nastavite sa primenom kapi, ukoliko reakcije nisu ozbiljne. Ukoliko ste zabrinuti, posavetujte se sa vašim lekarom ili farmaceutom. Ne prekidajte upotrebu BETOPTIC S dok se ne posavetujete sa vašim lekarom.


  Kao i drugi lekovi koji se primenjuju u oko, betaksolol se resorbuje u krv. Ovo može izazvati slične neželjena dejstva kao kod primene intravenskih i/ili oralnih beta-blokatora. Nakon topikalne oftalmičke primene učestalost neželjenih dejstava je niža nego kada se lekovi na pr. piju ili injektuju. Navedena neželjena dejstva uključuju reakcije koje su primećene kod grupe lekova beta-blokatora kada se primenjuju u lečenju bolesti oka.


  Učestalost navedenih mogućih neželjenih dejstava je definisana na sledeći način: Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek); Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek); Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek); Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek);

  Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek); Nepoznata učestalost (ne može se utvrditi iz raspoloživih podataka).


  Česta:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili se kod Vas pojave neželjena dejstva koja su ili nisu navedena u ovom uputstvu, obavestite vašeg lekara ili farmaceuta i sledite njegova uputstva.


 5. KAKO ČUVATI LEK BETOPTIC S


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe neotvorenog pakovanja: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja leka je 28 dana.


  Ne smete da upotrebljavate kapi van isteka roka upotrebe označenog na bočici i pakovanju. Datum isteka roka upotrebe je poslednji dan u mesecu navedenom na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati lek BETOPTIC S van domašaja dece!

  Proizvod ne zahteva posebne uslove čuvanja. Čuvati bočicu u spoljašnjoj kutiji. Pre upotrebe promućkati.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek BETOPTIC S

Aktivna supstanca: 1 ml suspenzije sadrži 2,5 mg betaksolola (u obliku hidrohlorida).

Pomoćne supstance: benzalkonijum-hlorid; natrijum-hidroksid i/ili hlorovodonična kiselina (za podešavanje pH); N-lauroilsarkozin; polistirendivinilbenzen sulfonska kiselina; manitol; borna kiselina; karbormer 974P; dinatrijum-edetat; prečišćena voda.


Kako izgleda lek BETOPTIC S i sadržaj pakovanja


Gotov proizvod je pakovan u bočice od LDPE sa kapaljkom od LDPE i zatvaračem sa sigurnosnim prstenom od polipropilena. U kutiji se nalazi 1 bočica sa 5 ml kapi za oči, suspenzijom.


Nosilac dozvole i Proizvođač


ALCON Pharmaceuticals LTD, Predstavništvo Vladimira Popovića 40, Beograd, Srbija


ALCON-COUVREUR NV

Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-2532-12-001 od 07.12.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z