Moozeeck

Lorista


UPUTSTVO ZA LEK


Lorista, film tableta, 12,5 mg


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom


Lorista, film tableta, 25 mg


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom


Lorista, film tableta, 50 mg


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom


Lorista, film tableta, 50 mg


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Lorista, film tableta, 100 mg


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom


Proizvođač: Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Lorista® 12,5 mg film tableta Lorista® 25 mg film tableta Lorista® 50 mg film tableta Lorista® 100 mg film tableta Losartan-kalijum


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lorista i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lorista

 3. Kako se upotrebljava lek Lorista

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lorista

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LORISTA I ČEMU JE NAMENJEN


  Lorista pripada grupi lekova poznatih kao blokatori angiotenzin II receptora. Angiotenzin II je supstanca koja se proizvodi u organizmu i vezuje se za receptore u krvnim sudovima, što prouzrokuje njihovo sužavanje i dovodi do povećanja krvnog pritiska. Lorista sprečava vezivanje angiotenzina II za receptore, dovodeći do proširenja krvnih sudova i snižavanja krvnog pritiska. Lorista usporava proces oštećenja funkcije bubrega

  kod pacijenata sa visokim krvnim pritiskom i dijabetesom tipa 2.


  Lorista se koristi:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LORISTA


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Lorista ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LORISTA


  Uvek uzimajte lek Lorista onako kako Vam je lekar propisao. Lekar će odlučiti koja je odgovarajuća doza leka Lorista, u zavisnosti od Vašeg stanja i od toga da li koristite druge lekove. Važno je da lek Lorista koristite onoliko dugo koliko Vam to propiše lekar, da biste održali kontrolu svog krvnog pritiska.


  Pacijenti koji boluju od visokog krvnnog pritiska

  Terapija obično počinje sa 50 mg losartana (jedna tableta Loriste od 50 mg), jednom dnevno. Maksimalno dejstvo leka Lorista na snižavanje krvnog pritiska bi trebalo da se dostigne 3-6 nedelja nakon početka terapije. Kod nekih pacijenata potrebno je povećati dozu na 100 mg (dve tablete Loriste od 50 mg ili jedna tableta Loriste 100 mg), jednom dnevno. Ukoliko mislite da lek suviše jako ili suviše slabo deluje na Vaš organizam, recite to svom lekaru ili farmaceutu.


  Upotreba kod dece i adolescenata (starosti od 6 do 18 godina)

  Preporučena početna doza kod pacijenata telesne mase između 20 i 50 kg je 0,7 mg losartana po kilogramu telesne mase i uzima se jednom dnevno (do 25 mg leka Lorista). Lekar može da poveća ovu dozu ako se ne uspostavi kontrola krvnog pritiska.


  Odraslipacijentisavisokimkrvnimpritiskomidijabetesomtipa 2

  Terapija obično počinje sa 50 mg losartana (jedna tableta Loriste od 50 mg), jednom dnevno. Doza se kasnije može povećati na 100 mg losartana (dve tablete Loriste od 50 mg ili jedna tableta Loriste 100 mg), jednom dnevno u zavisnosti od odgovora krvnog pritiska.


  Tablete Loriste se mogu koristiti sa drugim lekovima za snižavanje krvnog pritiska, (npr. diureticima, blokatorima kalcijumskih kanala, alfa ili beta blokatorima i lekovima sa centralnim dejstvom), kao i sa insulinom i drugim lekovima koji se uobičajeno koriste za snižavanje nivoa šećera u krvi, (npr. derivati sulfoniluree, glitazoni i inhibitori glukozidaze).


  Pacijenti sa srčanom slabošću

  Terapija obično počinje sa 12,5 mg losartana (jedna tableta Loriste od 12,5 mg), jednom dnevno.

  Generalno, dozu treba nedeljno postepeno povećavati (tj. 12,5 mg dnevno tokom prve nedelje, 25 mg dnevno tokom druge nedelje, 50 mg dnevno tokom treće nedelje, 100 mg dnevno tokom četvrte nedelje, 150 mg dnevno tokom pete nedelje) do doze održavanja koju je odredio Vaš lekar. Može se primenjivati maksimalna doza od 150 mg losartana jednom dnevno (na primer, tri tablete leka Lorista od 50 mg ili po jedna tableta leka Lorista od 100 mg i Lorista od 50 mg).


  U lečenju srčane insuficijencije, losartan se obično kombinuje sa diureticima (lekovi koji povećavaju količinu vode koja se izbacuje putem bubrega) i/ili digitalisom, (lek koji omogućava da srce jače i bolje radi) i/ili beta blokatorima.


  Doziranje u posebnim terapijskim grupama

  Lekar može da savetuje manje doze leka, naročito na početku terapije, kod pacijenata koji se već leče visokim dozama diuretika, kod pacijenata sa oštećenjem jetre ili kod pacijenata starijih od 75 godina. Ne preporučuje se upotreba leka Lorista kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije jetre (videti odeljak „Lek Lorista ne smete koristiti“).


  Način upotrebe

  Tablete treba progutati sa čašom vode. Pokušajte da svoju dnevnu dozu uzimate svakoga dana približno u isto vreme. Važno je da nastavite da uzimate lek Lorista dok Vam lekar ne kaže drugačije.


  Ako ste uzeli više leka Lorista nego što je trebalo


  Ukoliko ste slučajno uzeli veću dozu leka Lorista nego što bi trebalo ili ukoliko je Vaše dete progutalo tabletu, odmah se obratite lekaru. Simptomi predoziranja su nizak krvni pritisak, ubrzan rad srca, a moguće je i usporenje srčanog rada.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Lorista


  Ukoliko ste slučajno propustili da uzmete svoju dnevnu dozu, uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme. Nemojte uzimati dvostruku dozu ako ste propustili da uzmete prethodnu.


  Ukoliko imate dodatnih pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Lorista


  Nemojte prekidati terapiju lekom Lorista dok Vam to ne kaže lekar.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Lorista može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Ako se kod Vas pojave sledeća nežaljena dejstva, prestanite sa uzimanjem leka i odmah obavestite lekara ili idite u hitnu službu najbliže zdravstvene ustanove: ozbiljna alergijska reakcija, (osip, svrab, oticanje lica, usana, usta ili grla koji mogu izazvati teškoće u disanju).

  Ovo je ozbiljno, mada retko neželjeno dejstvo, koje se može javiti kod više od 1 na 10.000 pacijenata, ali kod manje od 1 na 1.000 pacijenata. Možda će biti potrebna hitna medicinska pomoć i hospitalizacija.


  Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe:

  Veoma često:

  javljaju se kod više od 1 na 10 korisnika

  Često:

  javljaju se kod 1 do 10 na 100 korisnika

  Povremeno:

  javljaju se kod 1 do 10 na 1.000 korisnika

  Retko:

  javljaju se kod 1 do 10 na 10.000 korisnika

  Veoma retko:

  javljaju se kod manje od 1 na 10.000 korisnika

  Nepoznato:

  ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka


  Zabeležena su sledeća neželjena dejstva sa lekom Lorista:


  Često:

 5. KAKO ČUVATI LEK LORISTA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  5 godina.

  Nemojte koristiti lek Lorista posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  12,5 mg, 25 mg, 100 mg film tablete: Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  50 mg film tablete: Lek čuvati na temperaturi do 30C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Lorista


Jezgro tablete: celaktoza (sadrži: alfa laktozu, monohidrat i celulozu, prašak); skrob, preželatinizovani; kukuruzni skrob; celuloza, mikrokristalna (E460); silicijum-dioksid, koloidni bezvodni, magnezijum- stearat (E572).

Film tablete od 12,5 mg i 25 mg: hipromeloza (E464), talk (E553b), propilenglikol (E1520), titan-

dioksid (E171) i boja Quinoline Yellow (E104).

Film tablete od 50 mg i 100 mg: hipromeloza (E464), talk (E553b), propilenglikol (E1520) i titan- dioksid (E171).


Kako izgleda lek Lorista i sadržaj pakovanja


Lorista 12,5 mg film tablete: ovalne, blago bikonveksne, film tablete žute boje.

Lorista 25 mg film tablete: ovalne, blago bikonveksne, film tablete žuteboje sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani.

Lorista 50 mg film tablete: okrugle, blago bikonveksne film tablete, bele boje, zakošenih ivica, sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani.

Lorista 100 mg film tablete: ovalne, blago bikonveksne film tablete, bele boje.


12,5 mg film tablete:

28 film tableta, 2 blistera (PVC/PVDC-aluminijumski) sa po 14 film tableta.

25 mg film tablete:

28 film tableta, 2 blistera (PVC/PVDC-aluminijumski) sa po 14 film tableta.

50 mg film tablete:

28 film tableta, 2 blistera (PVC/PVDC-aluminijumski) sa po 14 film tableta ili 4 blistera sa po 7 film tableta.

100 mg film tablete:

28 film tableta, 2 blistera (PVC/PVDC-aluminijumski) sa po 14 film tableta. Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.


Nosilac dozvole i proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Februar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole

12,5 mg film tablete 2 x 14 film tableta 515-01-5204-10-001 od 22.03.2013.

25 mg film tablete 2 x 14 film tableta 515-01-5205-10-001 od 22.03.2013.

50 mg film tablete 2 x 14 film tableta 2143/2010/12 od 22.03.2010.

4 x 7 film tableta 2142/2010/12 od 22.03.2010.

100 mg film tablete 2 x 14 film tableta 515-01-5206-10-001 od 22.03.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z