FISKocr

CELEBREX


UPUTSTVO ZA LEK


CELEBREX® kapsula, tvrda, 200 mg

Pakovanje: ukupno 10 kom,blister; 1 x 10 kom


Proizvođač: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH


Adresa: Heinrich-Mack-Strasse 35, Illertissen, Nemačka


Podnosilac zahteva: Pfizer H.C.P. Corporation - Predstavništvo Beograd


Adresa: Trešnjinog cveta 1/VI, 11070 Novi Beograd, Srbija


CELEBREX® kapsula, tvrda, 200 mg


celekoksib


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek!


Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek je propisan Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek CELEBREX i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek CELEBREX

 3. Kako se upotrebljava lek CELEBREX

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek CELEBREX

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CELEBREX I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek CELEBREX se koristi za ublažavanje znakova i simptoma reumatoidnog artritisa, osteoartritisa i

  ankilozirajućeg spondilitisa.


  Lek CELEBREX spada u grupu lekova koji se nazivaju nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL), i to u podgrupu poznatu kao selektivni inhibitori enzima ciklooksigenaza-2 (COX-2 inhibitori).

  U Vašem organizmu se stvaraju supstance koja se nazivaju prostaglandini. Određeni prostaglandini prouzrokuju bol i zapaljenje. U stanjima poput reumatoidnog artritisa i osteoartritisa, u Vašem organizmu se stvara više prostaglandina. Lek CELEBREX deluje tako što smanjuje stvaranje prostaglandina koji uzrokuju bol i zapaljenje.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CELEBREX


  Lek CELEBREX ne smete koristiti:


  Recite Vašem lekaru ako se bilo šta od dole navedenog odnosi na Vas pošto pacijenti sa ovim stanjima ne smeju da uzimaju lek CELEBREX:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CELEBREX


  Uvek koristite CELEBREX prema uputstvima Vašeg lekara. Treba da proverite kod Vašeg lekara ili farmaceuta, ako imate neke nedoumice. Ukoliko Vam se čini da je efekat leka previše jak ili previše slab, porazgovarajte o tome sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Dozu i dužinu lečenja odrediće Vaš lekar, u zavisnosti od stanja Vaše bolesti. Pošto se rizik od neželjenih dejstava povezanih sa srčanim problemima može povećati sa dozom i dužinom upotrebe, važno je da primenjujete najmanju dozu koja kontroliše bol i ne treba da koristite lek CELEBREX duže nego što je neophodno za kontrolu simptoma.


  CELEBREX kapsule se moraju progutati cele uz dovoljnu količinu vode. CELEBREX se može uzimati uz obrok ili nezavisno od obroka, u bilo koje doba dana, ali ipak pokušajte da to bude uvek u isto vreme.


  Kontaktirajte Vašeg lekara ako ne osetite poboljšanje nakon dve nedelje lečenja.


  Osteoartritis: uobičajena doza je 200 mg dnevno, koju Vaš lekar može povećati do najviše 400 mg, ukoliko je potrebno.


  Reumatoidni artritis: uobičajena doza je 200 mg dnevno, koju Vaš lekar može povećati do najviše 400 mg, ukoliko je potrebno.


  Ankilozirajući spondilitis: uobičajena doza je 200 mg dnevno, koju Vaš lekar može povećati do najviše 400 mg, ukoliko je potrebno.


  Obično se primenjuje po jedna kapsula od 200 mg, jednom dnevno.


  Problemi sa bubrezima ili jetrom: Obavestite Vašeg lekara ukoliko imate problema sa bubrezima ili jetrom. Možda će biti potrebno da Vam se smanji doza.


  Stariji pacijenti (naročito sa telesnom masom manjom od 50 kg): Ukoliko imate više od 65 godina, a posebno ako je Vaša telesna masa manja od 50 kg, Vaš lekar će morati pažljivo da Vas kontroliše.


  Deca: CELEBREX je namenjen odraslima i ne sme se davati deci. Ne smete uzeti više od 400 mg dnevno.


  Ako ste uzeli više leka CELEBREX nego što je trebalo


  Ne smete uzimati više kapsula nego što je propisano. Ako ste uzeli preveliku dozu leka, odmah kontaktirajte lekara, farmaceuta ili bolnicu i ponesite sa sobom Vaš lek.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek CELEBREX


  Lek uzmite čim se setite, zatim nastavite uzimanje leka onako kako Vam je lekar propisao. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek CELEBREX


  Ukoliko naglo prestanete da uzimate Vaš lek, može doći do pogoršanja simptoma bolesti. Nemojte prekidati sa uzimanjem leka CELEBREX sve dok Vam lekar to ne kaže. Vaš lekar može predložiti da smanjite dozu u toku nekoliko dana pre nego što potpuno prekinete sa uzimanjem leka.


  Ako imate neka druga pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi i CELEBREX može izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih pacijenata.


  Ukoliko neko od navedenih neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije pomenuto u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Dole navedena neželjena dejstva su primećena kod pacijenata sa artritisom koji su uzimali lek CELEBREX. Neželjena dejstva koja su obeležena zvezdicom (*) javljala su se većom učestalošću kod pacijenata koji su uzimali lek CELEBREX da bi sprečili polipe u debelom crevu. Ti pacijenti su uzimali lek CELEBREX u većim dozama i tokom dugog vremenskog perioda.


  Prekinite sa uzimanjem leka CELEBREX i odmah se obratite Vašem lekaru:


  Vrlo česta neželjena dejstva (javljaju se kod više od 1 osobe na 10 lečenih):

  Ako bilo koje od ovih neželjenih dejstava postane ozbiljno ili ako zapazite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, saopštite to Vašem lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK CELEBREX


  Rok upotrebe


  Tri (3) godine.

  Lek se ne sme koristiti po isteku roka upotrebe označenog na pakovanju. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30 ºC. Čuvati van domašaja dece.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek CELEBREX


Sadržaj aktivne supstance:

Jedna kapsula sadrži 200 mg celekoksiba. Sadržaj pomoćnih supstanci:

Sadržaj kapsule: laktoza, monohidrat; natrijum-laurilsulfat; povidon; kroskarmeloza-natrijum; magnezijum-

stearat.

Telo i kapa kapsule: želatin; titan-dioksid E171.


Zlatno mastilo (SB-3002): šelak; dehidrirani alkohol; izopropanol; butanol; propilenglikol; amonijak, rastvor koncentrovani; gvožđe(III)-oksid, žuti E172.


Kako izgleda lek CELEBREX i sadržaj pakovanja


Tvrda neprozirna bela do skoro bela želatinska kapsula No 2. Na telu kapsule je zlatno žuta traka sa belom oznakom „200“, na kapi je zlatno žuta traka sa belom oznakom „7767“.


Sadržaj pakovanja: U složivu kartonsku kutiju sa Uputstvom za lek spakovan je jedan PVC/Alu blister sa 10 kapsula jačine 200mg.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Pfizer H.C.P. Corporation - Predstavništvo Beograd , Trešnjinog cveta 1/VI, 11 070 Novi Beograd, Srbija


Proizvođač: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Heinrich-Mack-Strasse 35, Illertissen, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Celebrex® kapsula tvrda, 10 x (200mg): 515-01-5825-12-001 od 18.04.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org