FISKocr

Omeprol


UPUTSTVO ZA LEK


Omeprol®, prašak za rastvor za infuziju, 40mg Pakovanje: ukupno 1 kom, bočica, 1 x 40 mg


Proizvođač: Sofarimex-Industria Quimica e Farmaceutica, S.A.


Adresa: Avda. Das Industrias-Alto do Colaride, Agualva, 2735-213 Cacem, Portugalija Podnosilac zahteva: Actavis d.o.o.

Adresa: Đorđa Stanojevića 12,.Beograd, Srbija


Omeprol®, 40mg , prašak za rastvor za infuziju omeprazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Omeprol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Omeprol

 3. Kako se upotrebljava lek Omeprol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Omeprol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK OMEPROL I ČEMU JE NAMENJEN


  Omeprol sadrži aktivnu supstancu omeprazol. Pripada grupi lekova koja se zove inhibitori protonske pumpe. Oni deluju tako što smanjuju stvaranje hlorovodonične kiseline u želucu.


  Omeprol prašak za rastvor za infuziju može se koristiti kao alternativa oralnoj terapiji.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK OMEPROL


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Omeprol ne smete koristiti ako:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK OMEPROL


  Omeprol se može dati odraslim osobama uključujući i stare.

  Ima malo iskustava sa intravenskom primenom leka Omeprol kod dece. Lek ćete dobiti u obliku intravenske infuzije.

  Ovaj lek će primenjivati isključivo medicinsko osoblje. Ne smete ga uzimati sami. Za detaljnija uputstva o

  primeni leka, videti pod „Sledeće informacije namenjene su isključivo zdravstvenim radnicima”. Ako imate utisak da je dejstvo leka Omeprol prejako ili preslabo, razgovarajte sa lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste uzeli više leka Omeprol nego što je trebalo


  Ovaj lek se primenjuje pod strogim nadzorom medicinskog osoblja, tako da nije verovatno da ćete primiti previsoku dozu. Ako imate bilo kakva pitanja, obratite se Vašem lekaru ili bolničkom farmaceutu.


  Ukoliko ste primili veću dozu nego što bi trebalo, kod Vas se mogu javiti mučnina, povraćanje, nesvestica, bol u stomaku, proliv i glavobolja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Omeprol


  Vaš lekar ili medicinska sestra će se pobrinuti da redovno dobijete lek, tako da nije verovatno da će neka doza biti izostavljena. Međutim, recite Vašem lekaru ili bolničkom farmaceutu, ako mislite da su zaboravili da Vam daju dozu leka.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Omeprol


  O prekidu primene leka odlučuje Vaš lekar. Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi ovog leka pitajte Vašeg lekara.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Omeprol, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ako se kod Vas pojavi bilo koje od sledećih retkih ali ozbiljnih neželjenih dejstava, prekinite uzimanje leka Omeprol i odmah se obratite lekaru:

 5. KAKO ČUVATI LEK OMEPROL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  Neotvoreno pakovanje: 2 godine.


  Nakon rekonstitucije: Iskoristiti odmah.

  Hemijska i fizička stabilnost rekonstituisanog rastvora je potvrđena za 6 sati na 25°C. S mikrobiološke tačke gledišta rastvor treba odmah primeniti nakon pripreme za upotrebu.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Omeprol


Aktivne supstance su:

Jedna bočica praška za rastvor za infuziju sadrži 40mg omeprazola. Pomoćne supstance su:

Dinatrijum-edetat Natrijum-hidroksid


Kako izgleda lek Omeprol i sadržaj pakovanja


Izgled: beli do skoro beli, uniformni, porozni kolač.


Prašak se nalazi u bezbojnoj, providnoj bočici od stakla tip I (Ph.Eur.), sa čepom od hlorbutil gume i aluminijumskim flip-off zatvaračem.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Actavis d.o.o.,

Đorđa Stanojevića 12 , Beograd, Srbija


Proizvođač:

Sofarimex-Industria Quimica e Farmaceutica, SA, Avda. Das Industrias-Alto do Colaride, Agualva, 2735-213

Cacem, Portugalija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


  1. od 16.10.2012.


   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim stručnjacima:


   Terapijske indikacije


   Omeprol za intravensku primenu se koristi kao alternativa oralnoj terapiji u sledećim indikacijama:


   Odrasli

   • Terapija ulkusa duodenuma

   • Prevencija relapsa duodenalnih ulkusa

   • Terapija ulkusa želuca

   • Prevencija relapsa gastričnih ulkusa

   • U kombinaciji sa odgovarajućom antibiotskom terapijom, za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije kod ulkusa želuca


   • Terapija gastričnih i dudodenalnih ulkusa povezanih sa primenom NSAIL

   • Prevencija nastanka gastričnih i duodenalnih ulkusa povezanih sa primenom NSAIL kod pacijenata kod kojih postoji rizik

   • Terapija refluksnog ezofagitisa

   • Dugotrajna terapija kod pacijenata sa zalečenim refluksnim ezofagitisom

   • Terapija simptomatske gastro-ezofagusne refluksne bolesti

   • Terapija Zollinger-Ellison-ovog sindroma


Doziranje i način primene


Doziranje

Alternativa oralnoj terapiji

Kod pacijenata koji nisu u stanju da prime oralnu terapiju, preporučuje se intravenska primena leka Omeprol, i.v., 40 mg, jednom dnevno. Kod pacijenata sa Zollinger-Ellison-ovim sindromom preporučena intravenska doza leka Omeprol iznosi 60 mg i primenjuje se jednom dnevno. U slučaju potrebe za primenom većih dnevnih doza, dozu leka treba prilagoditi individualno svakom pacijentu. Ako je ukupna dnevna doza veća od 60 mg, treba je podeliti i primeniti u vidu dve pojedinačne doze.


Omeprol se primenjuje kao intravenska infuzija u trajanju od 20 do 30 minuta.

Za uputstva za pripremu leka pre davanja, videti odeljak „Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka”.


Posebne grupe

Pacijenti sa oslabljenom bubrežnom funkcijom

Kod pacijenata sa oslabljenom bubrežnom funkcijom nije potrebno prilagođavanje doziranja.


Pacijenti sa oslabljenom funkcijom jetre

Kod pacijenata sa oslabljenom funkcijom jetre, dnevna doza leka od 10-20 mg može biti dovoljna.


Stari (> 65 godina)

Nije potrebno prilagođavanje doziranja kod starih.


Deca

Ograničena su iskustva o primeni ovog leka kod dece.


Kontraindikacije


Preosetljivost na omeprazol, substituisane benzimidazole ili na bilo koju od pomoćnih supstanci.


Omeprazol kao i druge lekove iz grupe inhibitora protonske pumpe (IPP) ne treba primenjivati istovremeno sa nelfinavirom (videti odeljak “Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija”).


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Ako je kod pacijenata prisutan bilo koji od alarmantnih simptoma (npr. značajan, nenameran gubitak telesne mase, ponavljana povraćanja, disfagija, hematemeza ili melema) i kada se sumnja ili je dokazano prisustvo ulkusa želuca, treba isključiti postojanje maligniteta, zbog toga što terapija može ublažiti simptome i dovesti do kasnog postavljanja dijagnoze.


Ne preporučuje se istovremena primena atazanavira sa lekovima iz grupe inhibitora protonske pumpe (videti odeljak „Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija”). Ako se istovremena primena atazanavira i inhibitora protonske pumpe proceni kao neizbežna, preporučuje se pažljivo praćenje kliničkog statusa (npr. količina virusa u organizmu- viral load) u kombinaciji sa povećanjem doze atazanavira na 400 mg sa 100 mg ritonavira; omeprazol ne treba davati u dozi većoj od 20 mg.


Omeprazol, kao i drugi lekovi koji snižavaju kiselost želudačnog sadržaja, može smanjiti resorpciju vitamina B12 (cijankobalamin) zbog nastanka hipo- ili ahlorhidrije. Ovo treba uzeti u obzir kod pacijenata sa smanjenim telesnim zalihama vitamina B12, i kod pacijenata kod kojih postoje faktori rizika za smanjenje resorpcije vitamina B12 tokom dugotrajne terapije.


Omeprazol je inhibitor CYP2C19 enzimske izoforme. Na početku ili na kraju terapije omeprazolom, treba uzeti u obzir mogućnost stupanja u interakcije sa drugim lekovima čiji se metabolizam odvija posredstvom CYP2C19 izoforme. Primećena je interakcija omeprazola sa klopidogrelom (videti odeljak „Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija”). Klinički značaj ove interakcije nije jasan. Kao meru opreza, treba izbegavati istovremenu primenu omeprazola i klopidogrela.


Primena inhibitora protonske pumpe može dovesti do blagog povećanja rizika za nastanak gastrointestinalnih infekcija poput onih izazvanih Salmonella i Campylobacter baketrijskim sojevima.

Uticaj na laboratorijske testove

Povećani nivo CgA može ometati ispitivanja za neuroendokrine tumore. Da bi se ove smetnje izbegle,

terapiju omeprazolom bi trebalo prekinuti pet dana pre merenja CgA.


Kao i kod svih dugotrajnih terapija, naročito ako traju duže od godinu dana, pacijente treba pratiti i redovno kontrolisati.


Ovaj lek sadrži natrijum. Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Efekti omeprazola na farmakokinetiku drugih aktivnih supstanci


Aktivne supstance čija resorpcija zavisi od pH

Sniženje intragastrične kiselosti tokom terapije omeprazolom može povećati ili smanjiti resorpciju aktivnih supstanci čija resorpcija zavisi od vrednosti pH želuca.


Nelfinavir, atazanavir

Prilikom istovremene primene sa omeprazolom, dolazi do sniženja koncentracija nelfinavira i atazanavira u plazmi.

Kontraindikovana je istovremena primena omeprazola i nelfinavira (videti odeljak „Kontraindikacije”).


Istovremena primena sa omeprazolom (40 mg jednom dnevno) dovodi do sniženja prosečnog izlaganja nelfinaviru za 40%, i farmakološki aktivnom metabolitu M8 za 75-90%. Interakcija takođe može biti posledica inhibicije CYP2C19 izoforme.

Istovremena primena omeprazola i atazanavira se ne preporučuje (videti odeljak „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”).

Istovremena primena omeprazola (40 mg jednom dnevno) i atazanavira 300 mg/ ritonavira 100 mg, kod zdravih

dobrovoljaca, za posledicu je imala sniženje izlaganja atazanaviru za 75%. Povećanjem doze atazanavira na 400 mg nije se mogao kompenzovati uticaj omeprazola na izlaganje atazanaviru. Istovremena primena omeprazola (20 mg jednom dnevno) sa azatanavirom 400 mg/ ritonavirom 100 mg, kod zdravih dobrovoljaca, dovela je do sniženja izlaganja atazanaviru za približno 30% u poređenju sa primenom atazanavira 300 mg/ritonavira 100 mg jednom dnevno.


Digoksin

Istovremena primena omeprazola (20 mg dnevno) i digoksina, kod zdravih osoba, dovodi do porasta bioraspoloživosti digoksina za 10%. Retko su beleženi znaci toksičnosti digoksina. Međutim, potrebno je biti naročito pažljiv kada se omeprazol u većim dozama primenjuje kod starih. Tada treba pratiti koncentracije digoksina u plazmi.


Klopidogrel

U kliničkom ispitivanju sa ukrštenim (crossover) dizajnom, klopidogrel (300 mg udarna doza, a zatim u dozi od 75 mg/dan) primenjivan je u monoterapiji ili sa omeprazolom (80 mg, u isto vreme kada i klopidogrel) tokom 5 dana. Kada su klopidogrel i omeprazol primenjivani istovremeno, izlaganje aktivnom metabolitu klopidogrela bilo je sniženo za 46% (prvog dana) i 42% (petog dana). Prosečna inhibicija agregacije trombocita snižena je za 47% (24 h) odnosno za 30% (petog dana), kada su omeprazol i klopidogrel primenjivani istovremeno. U drugom ispitivanju, pokazano je da primena omeprazola i klopidogrela u različito vreme ne sprečava stupanje u interakciju, koja je verovatno posledica inhibitornog efekta omeprazola na aktivnost CYP2C19 enzimske izoforme.

Tokom opservacionih i kliničkih ispitivanja dobijeni su nekonzistentni podaci o kliničkom značaju ovih farmakokinetičkih/farmakodinamskih interakcija u pogledu nastanka značajnih kardiovaskularnih događaja.


Ostale aktivne supstance

Resorpcija posakonazola, erlotiniba, ketokonazola i itrakonazola je značajno snižena, što dovodi do slabljenja njihove kliničke efikasnosti. Treba izbegavati istovremenu primenu sa posakonazolom i erlotinibom.


Aktivne supstance koje se metabolišu posredstvom CYP2C19


Omeprazol je umereni inhibitor CYP2C19, glavnog enzima odgovornog za njegov metabolizam. Zato se može smanjiti metabolizam istovremeno primenjenih aktivnih supstanci koji se takođe odvija posredstvom CYP2C19, i na taj način povećati njihovo sistemsko izlaganje. Primeri za ove lekove su R-varfarin i drugi antagonisti vitamina K, cilostazol, diazepam i fenitoin.

Cilostazol

U kliničkom ispitivanju sa ukrštenim (crosover) dizajnom, omeprazol primenjen kod zdravih dobrovoljaca u dozi od 40 mg, povećavao je Cmax cilostazola za 18% i PIK za 26%. Takođe, povećani su bili i Cmax (za 29%) i PIK (za 69%) jednog od njegovih aktivnih metabolita.


Fenitoin

Tokom prve dve nedelje od početka primene omeprazola, preporučuje se praćenje koncentracije fenitoina u plazmi. U slučaju da dođe do promene u doziranju fenitoina, praćenje koncentracija i novo prilagođavanje


doziranja treba sprovesti i na kraju primene omeprazola. Nepoznat mehanizam

Sakvinavir

Istovremena primena omeprazola sa sakvinavirom/ritonavirom, dovodi do porasta koncentracije sakvinavira u

plazmi za približno 70%, što je praćeno dobrom podnošljivošću od strane pacijenata sa HIV infekcijom.


Takrolimus

Prilikom istovremene primene sa omeprazolom, zabeležen je porast koncentracije takrolimusa u serumu. Treba pratiti koncentraciju takrolimusa u plazmi, kao i bubrežnu funkciju (klirens kreatinina), i, ako je potrebno, prilagoditi dozu takrolimusa.


Efekti drugih aktivnih supstanci na farmakokinetiku omeprazola


Inhibitori CYP2C19 i/ili CYP3A4

Kako se omeprazol metaboliše posredstvom CYP2C19 i CYP3A4 enzimskih izoformi, primena aktivnih supstanci za koje se zna da inhibišu aktivnost ovih izoenzima (npr. klaritromicin i vorikonazol) može za rezultat imati porast koncentracije omeprazola u serumu, kao posledicu njegovog smanjenog metabolizma. Istovremena primena vorikonazola, dovodi do više nego dvostrukog izlaganja omeprazolu. Imajući u vidu činjenicu da se visoke doze omeprazola dobro podnose, generalno, prilagođavanje doziranja omeprazola nije potrebno. Međutim, treba razmotriti prilagođave doziranja kod pacijenata sa težim poremećajem funkcije jetre, i kada je indikovana dugotrajna primena leka.


Induktori CYP2C19 i/ili CYP3A4

Poznati induktori CYP2C19 ili CYP3A4 ili obe izoforme (kao što su rifampicin ili kantarion) mogu, usled

potenciranja njegovog metabolisanja, dovesti do sniženja koncentracije omeprazola u serumu.


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Rezultati tri prospektivne epidemiološke studije (više od 1000 izloženih slučajeva) ukazuju da omeprazol nema štetan uticaj na trudnoću kao ni na zdravlje fetusa/novorođenčeta. Omeprazol se može koristiti tokom trudnoće.


Omeprazol se izlučuje u majčino mleko, ali izgleda da nema uticaj na dete ako se primeni u terapijskim dozama.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Omeprol verovatno ne utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama. Neželjena dejstva kao što su vrtoglavica i poremećaji vida mogu se javiti (videti odeljak „Neželjena dejstva”). Ako se pojave, pacijent ne treba da upravlja motornim vozilom niti da rukuje mašinama.


Neželjena dejstva


Najčešća neželjena dejstva (kod 1-10% pacijenata) su glavobolja, bol u stomaku, konstipacija, dijareja, nadutost i mučnina/povraćanje.

Sledeća neželjena dejstva su zabeležena tokom primene omeprazola u kliničkim ispitivanjima, i u postmarketinškom periodu. Nijedno neželjeno dejstvo nije bilo dozno-zavisno.


Neželjena dejstva su klasifikovana na osnovu učestalosti i prema organskim sistemima. Učestalost se definiše prema sledećoj konvenciji: Veoma česta (≥ 1/10), Česta (≥ 1/100 do < 1/10), Povremena (≥ 1/1000 do < 1/100), Retka (≥ 1/10.000 do < 1/1000), Veoma retka (< 1/10.000), Nepoznata (učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka).


Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

Retka: Leukopenija, trombocitopenija

Veoma retka: Agranulocitoza, pancitopenija


Imunološki poremećaji

Retka: Reakcije preosetljivosti (npr. groznica, angioedem i anafilaktička reakcija/šok)


Poremećaji metabolizma i ishrane

Retka: Hiponatrijemija

Veoma retka: Hipomagnezijemija


Psihijatrijski poremećaji

Povremena: Nesanica

Retka: Agitiranost, konfuzija, depresija

Veoma retka: Agresija, halucinacije


Poremećaji nervnog sistema

Česta: Glavobolja

Povremena: Vrtoglavica, parestezije, somnolencija Retka: Poremećaj ukusa


Poremećaji na nivou oka

Retka: Zamućen vid


Poremećaji na nivou uha i centra za ravnotežu

Povremena: Vrtoglavica


Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Retka: Bronhospazam


Gastrointestinalni poremećaji

Česta: Bol u stomaku, konstipacija, dijareja, nadutost, mučnina/povraćanje

Retka: Suva usta, stomatitis, gastrointestinalna kandidijaza


Hepatobilijarni poremećaji

Povremena: Porast vrednosti enzima jetre

Retka: Hepatitis sa žuticom ili bez žutice

Veoma retka: Insuficijencija jetre, encefalopatija kod pacijenata sa već postojećim oboljenjima jetre


Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva Povremena: Dermatitis, svrab, ospa, urtikarija Retka: Alopecija, fotosenzitivnost

Veoma retka: Eritema multiforme, Stevens-Johnson-ov sindrom, toksična epidermalna nekroliza (TEN)


Poremećaji mišićno-skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva

Retka: Artralgija, mijalgija

Veoma retka: Mišićna slabost


Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema

Retka: Intersticijalni nefritis


Poremećaji reproduktivnog sistema i na nivou dojki

Veoma retka: Ginekomastija


Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Povremena: Slabost, periferni edemi

Retka: Pojačano znojenje


U izolovanim slučajevima zabeleženo je ireverzibilno oštećenje vida kod teško obolelih pacijenata koji su primili omeprazol u obliku intravenske injekcije, posebno u većim dozama, ali uzročna povezanost sa omeprazolom nije utvrđena.


Predoziranje


Malobrojne su dostupne informacije o predoziranju omeprazolom kod ljudi. Prema podacima iz literature, opisana je primena leka u dozama do 560 mg, a povremeno su zabeleženi i slučajevi kada je lek primenjivan oralno u pojedinačnim dozama do 2400 mg (120 puta veća od preporučene kliničke doze). Zabeleženi su: mučnina, povraćanje, nesvestica, bol u stomaku, dijareja i glavobolja. Takođe, u pojedinim slučajevima, opisana je i pojava apatije, depresije i konfuzije.

Pomenuti simptomi su bili prolaznog karaktera, i nisu zabeleženi ozbiljni ishodi. Sa povećanjem doze nije se

menjala brzina eliminacije (kinetika prvog reda). Ako je potrebno, lečenje predoziranja je simptomatsko.


U kliničkim ispitivanjima primenjivane su intravenske doze do 270 mg tokom jednog dana i do 650 mg tokom trodnevnog perioda, i nisu zabeležena dozno-zavisna neželjena dejstva.


Rok upotrebe


Neotvoreno pakovanje: 2 godine.


Nakon rekonstitucije: Iskoristiti odmah.

Hemijska i fizička stabilnost rekonstituisanog rastvora je potvrđena za 6 sati na 25°C. S mikrobiološke tačke gledišta rastvor treba odmah primeniti nakon pripreme za upotrebu.


Za dodatne informacije videti odeljak ”Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka”.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Čuvati na temperaturi do 250C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Celokupni sadržaj svake bočice treba rastvoriti u približno 5 mL, a zatim odmah razblažiti do 100 mL. Mora se koristiti glukoza 50 mg/mL (5%) rastvor za infuziju. Stabilnost omeprazola zavisi od pH rastvora za infuziju, i zato ne treba koristiti druge rastvarače.

Priprema

 1. Špricom izvući 5 mL infuzionog rastvora iz 100 mL boce ili kese za infuziju.

 2. Dodati uzeti volumen rastvora u bočicu sa praškom omeprazola, i mešati dok ne budete sigurni da se omeprazol u potpunosti rastvorio.

 3. Vratiti u špric tako pripremljen rastvor omeprazola.

 4. Preneti rastvor iz šprica u kesu ili bocu za infuziju

 5. Ponoviti postupke od 1 do 4 kako bi bili sigurni da se celokupan sadržaj omeprazola iz bočice preneo u bocu ili kesu za infuziju.


Alternativno upustvo za pripremu infuzije u fleksibilnim kontejnerima

 1. Koristiti iglu sa dva završetka. Jedan kraj igle prikačiti na injekcionu membranu kese za infuziju, a drugi završetak uvući u bočicu sa omeprazol praškom za rastvor za infuziju.

 2. Pumpati infuzioni rastvor napred-nazad između kese za infuziju i bočice sa lekom, kako bi se omeprazol u potpunosti rastvorio.

 3. Budite sigurni da je sav omeprazol rastvoren.


Rastvor za infuziju se primenjuje u obliku intravenske infuzije tokom 20-30 minuta. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org