Moozeeck

Lamect


UPUTSTVOZA LEK


Lamect®, tablete, 25mg

Lamect®, tablete, 50mg

Lamect®, tablete, 100mg

Pakovanje: 30 tableta, ukupno, 3 x 10 tableta


Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o.


Adresa: Milorada Jovanovića 9, Beograd, Srbija


Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Lamect®

tablete

25mg, 50mg i 100mg lamotrigin


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lamect i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lamect

 3. Kako se upotrebljava lek Lamect

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lamect

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LAMECT I ČEMU JE NAMENJEN


  Lamect pripada grupi lekova pod nazivom antiepileptici. Koristi se za lečenje dva stanja – epilepsije i

  bipolarnog poremećaja.


  Lamect se koristi u lečenju epilepsije tako što blokira signale u mozgu koji pokreću epileptične napade.

  stanja. Može se koristiti kao monoterapija za lečenje jedne vrste epilepsije pod nazivom tipični apsans napadi.


  Lamect se, takođe, koristi u lečenju bipolarnih poremećaja.

  Osobe koje pate od bipolarnih poremećaja (koji se ponekad nazivaju maničnom depresijom) imaju ekstremne promene raspoloženja, koje obeležava smenjivanje perioda manije (uzbuđenja ili euforije) i perioda depresije (duboke tuge ili očaja). Kod odraslih starijih od 18 godina, Lamect se može koristiti sam ili u kombinaciji sa drugim lekovima u prevenciji depresije koja se javlja kod bipolarnih poremećaja. Još uvek nije poznato kako Lamect deluje u mozgu da bi postigao ovakav efekat.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LAMECT


  Lek Lamect ne smete koristiti:

  - ako ste alergični (preosetljivi) na lamotrigin ili na bilo koji drugi sastojak leka Lamect


  Ukoliko se ovo odnosi na vas, obratite se lekaru i nemojte uzimati Lamect.


  Kada uzimate lek Lamect, posebno vodite računa:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LAMECT


  Lek Lamect uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.


  Koju dozu leka Lamect treba primenjivati

  Često je potrebno da prođe određeno vreme kako bi se utvrdila optimalna doza za svakog pacijenta. Doza će zavisiti od:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Lamect, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Potencijalno opasne reakcije: odmah se obratite lekaru

  Kod malog broja ljudi mogu da se jave alergijske reakcije ili potencijalno ozbiljne reakcije na koži koje, ukoliko

  se ne leče, mogu prerasti u ozbiljne probleme.

  Ovi simptomi se najčešće javljaju tokom prvih meseci primene terapije lekom Lamect, posebno ukoliko je početna doza prevelika ili se povećavanje doze odvijalo isuviše brzo, ili ukoliko je Lamect primenjivan istovremeno sa valproatom. Neki od ovih simptoma se češće javljaju kod dece, stoga roditelji treba da obrate pažnju na njih.


  U simptome ovih reakcija ubrajaju se:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom


  uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK LAMECT


  Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe

  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Lamect posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Ne zahtevaju se posebni uslovi čuvanja leka.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Lamect

Aktivna supstanca: lamotrigin.

Lamect, tableta, 30 x 25 mg: 1 tableta sadrži 25 mg lamotrigina.

Lamect, tableta, 30 x 50 mg: 1 tableta sadrži 50 mg lamotrigina.

Lamect, tableta, 30 x 100 mg: 1 tableta sadrži 100 mg lamotrigina.


Pomoćne supstance:

Lamect, tableta, 30 x 25mg: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; povidon K30; natrijum-skrobglikolat (tip A); magnezijum-stearat.

Lamect, tableta, 30 x 50mg: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; povidon K30; natrijum-skrobglikolat (tip A); magnezijum-stearat.

Lamect, tableta, 30 x 100mg: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; povidon K30; natrijum- skrobglikolat (tip A); magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Lamect i sadržaj pakovanja

Farmaceutski oblik

Tableta.

Lamect, tableta, 30 x 25 mg: okrugle tablete bele do skoro bele boje ravnih površina i fasetiranih ivica. Lamect, tableta, 30 x 50 mg: okrugle tablete bele do skoro bele boje ravnih površina i fasetiranih ivica. Lamect, tableta, 30 x 100 mg: okrugle tablete bele do skoro bele boje ravnih površina i fasetiranih ivica.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Lamect, tableta, 30 x 25mg: 3 blistera od PVC/Aclar/Al/PVC/PVAC folije sa po 10 tableta u kartonskoj kutiji. Lamect, tableta, 30 x 50mg: 3 blistera od PVC/Aclar/Al/PVC/PVAC folije sa po 10 tableta u kartonskoj kutiji. Lamect, tableta, 30 x 100mg: 3 blistera od PVC/Aclar/Al/PVC/PVAC folije sa po 10 tableta u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: PharmaSwiss d.o.o., Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija

Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o., Milorada Jovanovića 9, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Oktobar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Lamect, tableta, 30 x 25mg: 515-01-3299-12-001 od 07.12.2012

Lamect, tableta, 30 x 50mg: 515-01-3300-12-001 od 07.12.2012

Lamect, tableta, 30 x 100mg: 515-01-3301-12-001 od 07.12.2012

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z